Minilex - Lakipuhelin

Rahdinkuljettajan vapautuminen vastuusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahdinkuljettajan on joissakin tilanteissa mahdollista vapautua siitä vastuusta, joka koskee hänen kuljetettavakseen ottamaansa tavaraa.

Rahdinkuljettajan vapautuminen vastuusta voi tapahtua ensiksikin silloin, kun hän kykenee näyttämään, että tavaran katoaminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai luovutuksen viivästyminen on ollut seurausta joko tavaran lähettäjästä tai vastaanottajasta johtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä. Toiseksi vastuusta vapautuminen voi olla mahdollista tilanteessa, jossa tapahtunut on johtunut tavaran puutteellisesta laadusta tai sellaisista ohjeista, jotka lähettäjä tai vastaanottaja on antanut ilman niiden yhteyttä rahdinkuljettajasta johtuvaan virheeseen tai laiminlyöntiin. Kolmanneksi rahdinkuljettaja voi vapautua vastuusta silloin, kun tapahtunut on johtunut sellaisesta olosuhteesta, jota hän ei ole voinut välttää ja jonka seurauksien ehkäiseminen ei ole ollut hänelle mahdollista. Näiden vapautumisperusteiden on katsottu soveltuvan sekä tavara- että viivästysvahinkojen tapauksissa.

Rahdinkuljettajan ei ole mahdollista vapautua kuljetettavakseen ottamaansa tavaraan liittyvästä vastuusta vetoamalla siihen, että kuljetukseen käytetty moottoriajoneuvo on ollut puutteellinen. Vastuusta vapautuminen ei ole mahdollista myöskään vetoamalla virheeseen tai laiminlyöntiin, joka on johtunut moottoriajoneuvon vuokralle antaneesta henkilöstä tai tämän palveluksessa olevasta henkilöstä.

Tilannekohtaisen vapautumisperusteiden soveltuvuuden arvioinnin osalta on suositeltavaa olla yhteydessä oikeuskäytäntöä ja -kirjallisuutta tuntevaan lakimieheen.

​Erityinen vaara tavaravahinkojen tapauksissa

Rahdinkuljettajan voi olla mahdollista vapautua kuljetettavakseen ottamaansa tavaraa koskevasta vastuusta myös tietyissä tilanteissa, joissa kuljetukseen on liittynyt jokin vahingon tapahtumisen riskiä lisäävä erityinen tekijä. Kyseisenlaiseen erityiseen vaaraan liittyvät vapautumisperusteet voivat perustua esimerkiksi tavallista riskialttiimpien tavararyhmien kuljettamiseen, tiettyihin kuljetustapoihin tai muun kuin rahdinkuljettajan toimien aiheuttamaan vahingonvaaraan. Erityiseen vaaraan liittyvissä tilanteissa on voitu soveltaa yhtä tai useampaa tiekuljetussopimuslaissa mainituista seikoista, jotka ovat olleet syynä tavaran katoamiselle, vähentymiselle tai vahingoittumiselle.

​Millaiset tilanteet muodostavat erityiseen vaaraan liittyvän vapautumisperusteen?

Erityisen vaaran aiheuttavana seikkana on pidetty ensiksikin tilannetta, jossa avonaista moottoriajoneuvoa käytetään ilman peitettä silloin, kun kyseisenlaisen ajoneuvon käytöstä on sovittu erikseen ja asiasta on tehty kirjaus rahtikirjaan tai lähettäjä on muutoin kotimaisessa kuljetuksessa hyväksynyt ajoneuvon käytön.

Toisena erityisen vaaran aiheuttavana seikkana on tiekuljetussopimuslaissa mainittu tavaroiden puuttuvaa tai puutteellista pakkausta koskevat tilanteet, joissa tavarat ovat laatunsa vuoksi alttiita vähentymiselle tai vahingoittumiselle, mikäli niitä ei ole pakattu lainkaan tai, jos pakkaaminen on tehty puutteellisesti.

Kolmantena seikkana on pidetty sitä, että tavaran lähettäjä, vastaanottaja tai joku muu heidän puolestaan toimiva henkilö on suorittanut tavaraan liittyvän käsittelyn, kuormaamisen, ahtaamisen tai purkamisen ja tämä toiminta on ollut syynä erityisen vaaran aiheutumiselle. 

Neljäntenä seikkana voidaan mainita tavaran laatuun liittyvä peruste. Perusteen mukaan erityisen vaaran aiheuttavana syynä on voitu pitää sitä, että tietyt tavararyhmät ovat erityisen alttiita katoamiselle, vähentymiselle tai vahingoittumiselle. Tällaisen on katsottu olevan mahdollista, mikäli tavararyhmän alttius johtuu etenkin murtumisesta, ruostumisesta, turmeltumisesta, kuivumisesta, vuodosta, tavanomaisesta hukkaantumisesta tai tiettyjen eläinten, kuten tuhohyönteisten tai jyrsijöiden, toimista. Perusteen osalta tulee huomioida tilanne, jossa kuljetus suoritetaan sellaisella moottoriajoneuvolla, joka on varustettu nimenomaisesti laitteilla, joiden tarkoitus on erityisesti suojata tavaroita kylmyydeltä, kuumuudelta, lämmönvaihteluilta tai ilman kosteuden aiheuttamilta seurauksilta. Tällöin rahdinkuljettajan on mahdollista vedota seikkaan vapautuakseen vastuusta ainoastaan, jos hän kykenee näyttämään ryhtyneensä kaikkiin niihin varusteiden valintaan, kunnossapitoon ja käyttöön liittyneisiin toimenpiteisiin, jotka ovat kyseisissä tilanteissa kuuluneet hänelle ja, joita tilanteen voidaan katsoa vaatineen. Lisäksi rahdinkuljettajan tulee näyttää noudattaneensa niitä erityisohjeita, jotka hän on tilanteen varalta vastaanottanut. 

Viidentenä erityisen vaaran aiheuttavana seikkana, jolloin rahdinkuljettaja voi vapautua vastuusta, on pidetty tilannetta, jossa tavara on merkitty tai numeroitu joko epätäydellisesti tai muuten virheellisesti.

Kuudentena ja viimeisenä erityisen vaaran aiheuttavana seikkana on pidetty tilannetta, jossa kuljetettavana on eläviä eläimiä. Rahdinkuljettajan on mahdollista vapautua vastuusta tähän seikkaan vedoten vain, mikäli hän kykenee näyttämään ryhtyneensä tilanteen vaatimiin ja hänelle tavallisesti kuuluviin toimiin ja noudattaneensa hänelle osoitettuja erityisohjeita.

Huomioitavia asioita

Rahdinkuljettajan vedotessa erityiseen vaaraan perustuvaan vapautumisperusteeseen, voidaan vahingon olettaa aiheutuneen kyseisissä olosuhteissa tällaisesta perusteesta, mikäli rahdinkuljettaja on näyttänyt perusteen johtaneen tavaran katoamiseen, vähentymiseen tai vahingoittumiseen, eikä asiasta esitetä muuta näyttöä. Kyse on toisin sanoen rahdinkuljettajan osalta tapauksen riskialttiiden olosuhteiden ja vahingon tietynlaisen laadun sekä olosuhteiden, riskin ja vahingon sattumisen välisen yhteyden näyttämisestä. Olettamaa ei voida kuitenkaan soveltaa ensimmäisenä mainittuun seikkaan, eli avonaisen moottoriajoneuvon käyttämiseen ilman peitettä, mikäli kyse on joko koko kollin katoamisesta tai vähentymisestä, joka on poikkeuksellisen suuri.

Todisteluun liittyvän oletus-mahdollisuuden vuoksi rahdinkuljettajalle voi olla hyödyllistä arvioida perusteellisesti, mihin vapautumisperusteisiin hänen voisi olla mahdollista vedota ja onko kyseessä erityiseen vaaraan liittyvä tilanne.

 

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Rahdinkuljettajan vastuusta vapautumisen arvioinnin kannalta voi olla hyödyllistä perehtyä niihin tilanteisiin, joissa kuljetukseen voidaan katsoa liittyneen jokin vahingon tapahtumisen riskiä lisäävä erityinen tekijä.

- Joissakin tapauksissa rahdinkuljettajan voi olla mahdollista vedota vastuusta vapautumisperusteeseen ainoastaan, mikäli hän kykenee näyttämään toimineensa tietyllä tavalla.

- Vapautumisperusteiden soveltuvuuden arvioinnin suhteen on kannattavaa perehtyä huolella oman tilanteen tapahtumakulkuun, olosuhteisiin ja siihen, minkä laatuisesta tavarasta kuljetuksessa on ollut kyse.

Varoitukset

- Erilaisten vapautumisperusteiden soveltuvuuden hahmottaminen voi olla yksittäisten tapausten osalta tulkinnallisesti haastavaa.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]