Minilex - Lakipuhelin

Rahdinkuljettajan vapautuminen vastuusta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rahdin kuljettaja voi vapautua vastuusta, mikäli hän kykenee näyttämään, että tavaran katoaminen, vähentyminen, vahingoittuminen tai luovutuksen viivästyminen on johtunut lähettäjän tai vastaanottajan virheestä tai laiminlyönnistä tai tavaran puutteellisesta laadusta tai ohjeista, jotka lähettäjä tai vastaanottaja on antanut muutoin kuin rahdinkuljettajan virheen tai laiminlyönnin johdosta. Vastuuta ei ole myöskään, jos tapahtunut johtuu olosuhteista, joita rahdinkuljettaja ei ole voinut välttää ja jonka seurauksia hän ei ole voinut ehkäistä. Tämä ns. yleinen vapautumisperuste on varsin usein käytetty ja tulkinnanvarainen, joten sen soveltuvuuden arvioimiseksi yksittäiseen tilanteeseen on hyvä olla yhteydessä oikeuskäytäntöä ja –kirjallisuutta tuntevaan lakimieheen.

Rahdinkuljettaja ei voi vastuusta vapautuakseen vedota kuljetukseen käytetyn moottoriajoneuvon puutteellisuuteen taikka moottoriajoneuvon vuokralle antaneen henkilön tai tämän palveluksessa olevan henkilön virheeseen tai laiminlyöntiin.

 

Erityinen vaara

Rahdinkuljettaja ei myöskään joudu vastuuseen sellaisesta kuljetukseen liittyvästä erityisestä vaarasta, joka on nimenomaisesti mainittu tiekuljetussopimuslaissa. Yksi tällainen vaara on avonaisen moottoriajoneuvon käyttö ilman peitettä, kun sellaisen ajoneuvon käytöstä on lähettäjän kanssa erikseen sovittu, ja se on rahtikirjaan kirjattu tai kun rahtikirjaa ei käytetä ja lähettäjä on hyväksynyt tällaisen ajoneuvon käytön.

Vastuuta ei ole myöskään, jos kyseessä oleva tavara on puutteellisesti pakattuna tai pakkaamattomana altis vahingoittumiselle tai vähentymiselle ja pakkaus puuttuu tai on puutteellinen.

Rahdinkuljettajalla ei ole vastuuta, jos tavaran käsittelyn, kuormaamisen, ahtaamisen tai purkamisen toteuttaa lähettäjä tai vastaanottaja tai joku muu heidän puolestaan toimiva henkilö ja vahinko tai muu vastaava aiheutuu tällaisen henkilön toiminnasta.

Vastuuta ei ole, jos kadonneella, vähentyneellä tai vahingoittuneella tavaralla on erityinen alttius katoamiselle, vähentymiselle tai vahingoittumiselle etenkin murtumisen, ruostumisen, turmeltumisen, kuivumisen, vuodon, tavanomaisen hukkaantumisen tai tuhohyönteisten tai jyrsijöiden vuoksi. Kuitenkin jos kuljetus suoritetaan moottoriajoneuvolla, joka on varustettu erityisillä laitteilla tavaroiden suojaamiseksi kuumuuden, kylmyyden, lämmönvaihteluiden tai ilman kosteuden vaikutuksilta, rahdinkuljettaja voi vastuusta vapautuakseen vedota tähän perusteeseen vain, jos hän näyttää ryhtyneensä kaikkiin hänelle kuuluviin tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin näiden varusteiden valinnassa, kunnossapidossa ja käytössä sekä noudattaneensa kaikkia saamiaan erityisohjeita.

Vastuuta ei ole rahdinkuljettajalla, jos vahingoittuminen, vähentyminen tai katoaminen johtuu siitä, että tavara on merkitty tai numeroitu virheellisesti tai epätäydellisesti.

Erityistä vaaraa on aina olemassa elävien eläinten kuljetuksessa, jolloin rahdinkuljettaja voi myös vapautua vastuusta. Rahdinkuljettaja voi vedota elävien eläinten kuljetukseen liittyvään erityiseen vaaraan vain, jos hän näyttää ryhtyneensä kaikkiin tavallisesti hänelle kuuluviin, tilanteen vaatimiin toimenpiteisiin ja noudattaneensa kaikkia saamiaan erityisohjeita.

Jos rahdinkuljettaja näyttää, että katoaminen, vähentyminen tai vahingoittuminen vallinneet olosuhteet huomioon ottaen on voinut johtua jostakin edellä kuvatuista erityisestä vaarasta, vahingon oletetaan siitä aiheutuneen, jollei lähettäjä näytä muuta. Tämä olettama ei kuitenkaan koske edellä mainittua avonaisen moottoriajoneuvon käyttämistä kuljetuksessa ilman peitettä.

Sen arvioimiseksi, soveltuuko jokin edellä kuvatuista tunnusmerkistöistä rahdinkuljettajan vastuusta vapautumisen perusteeksi, on suositeltavaa kysyä arviota asiantuntevalta lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa