Minilex - Lakipuhelin

Taksilupa myönnetään hakemuksesta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lupa taksiliikenteen harjoittamiseen, eli taksilupa ja uuden lain voimaan tullessa taksiliikennelupa, myönnetään hakemuksesta sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka täyttää ne edellytykset, jotka luvan myöntämiselle on asetettu. Taksiliikenteen harjoittamisen ja siihen liittyvien lupien myöntämisen kannalta on huomionarvoista, että nykyinen taksiliikennelaki kumotaan lailla liikenteen palveluista, joka tulee voimaan kokonaisuudessaan 1.7.2018 alkaen. Uusi laki aiheuttaa joitakin muutoksia nykyiseen taksilupia koskevaan terminologiaan ja lupien hakemis- sekä myöntömenettelyyn. Tiellä tapahtuvalla ammattimaisella kuljetuksella tarkoitetaan kuitenkin myös uuden lain määritelmän mukaisesti sellaista henkilöiden tai tavaroiden kuljettamista, joka suoritetaan tiellä korvausta vastaan ja tarkoituksena hankkia toiminnan avulla tuloja. Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tulee edelleen olemaan luvanvaraista. Taksiliikennettä pidetäänkin muutosten myötä sellaisena ammattimaisena henkilöiden kuljettamisena, joka tapahtuu tiellä ja, joka voidaan suorittaa henkilöautolla, pakettiautolla, kuorma-autolla, kolmipyörällä, kevyellä nelipyörällä tai raskaalla nelipyörällä. Taksiliikenteen harjoittaminen tulee näin ollen olemaan mahdollista myös muulla ajoneuvolla kuin henkilöautolla, minkä lisäksi taksiliikennelupa tulee aiemmasta poiketen olemaan toimijakohtainen, kun taksilupa puolestaan on ollut ajoneuvokohtainen.

Taksilupa ja taksiliikennelupa

Taksiluvalla on tarkoitettu liikennelupaa, jonka haltijalla on oikeus harjoittaa sekä tilausliikennettä että palvelusopimusasetuksessa tarkoitettua liikennettä. Taksiliikenteen harjoittamiseen oikeuttavat taksiluvat tullaan uuden lain voimaantulon myötä tulkitsemaan uuden lain mukaisiksi taksiliikenneluviksi sillä tavoin että, Liikenteen turvallisuusvirasto, eli Trafi, voi yhdistää taksilupien haltijalle myönnetyt luvat yhdeksi taksiliikenneluvaksi. Toisin sanoen vanhan lain mukaisesti myönnetyt taksiluvat pysyvät tällä tavoin voimassa. Uuden lain voimaan tullessa taksiliikenteen harjoittajalle myönnetään hakemuksesta joko taksiliikennelupa tai henkilö- tai tavaraliikennelupa.

Taksiluvan ja taksiliikenneluvan hakeminen

Taksilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta (ELY-keskus) ja luvan voi myöntää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka toimialueelle harjoitettavan liikenteen asemapaikka pääasiallisesti sijoittuu. Asemapaikkana on yleisesti pidetty sitä kuntaa tai aluetta, jossa liikenteessä käytettävää autoa säilytetään toimeksiantojen väleillä ja josta käsin taksiliikennettä harjoitetaan. Taksiluvan hakeminen tulee tehdä hakuaikana ja ELY-keskuksen on mahdollista periä maksu myös hylkäävästä päätöksestä. Taksilupien enimmäismääriä on rajoitettu kuntakohtaisesti.

Toimivalta taksiliikenteen harjoittamista koskevissa lupa-asioissa siirtyy uuden lain voimaan tullessa 1.7.2018 alkaen ELY-keskukselta Trafille. Trafi voi tällöin myöntää taksiliikenneluvan hakemuksesta sellaiselle luonnolliselle henkilölle tai oikeushenkilölle, joka täyttää myöntämisen edellytykset. Taksilupaa ei ole vastaisuudessa sidottu tiettyyn asemapaikkaan. Taksiliikennettä harjoittavalla henkilöllä on edelleen oltava lisäksi ajolupa, jota voi myös hakea Trafista, joka tekee asiaa koskevat päätökset.

Taksiliikenteen harjoittamista koskevan luvan hakemiseen liittyvien epäselvyyksien tapauksissa voi olla suositeltavaa keskustella asiasta prosessiin ja sen kannalta ajankohtaisiin muutoksiin perehtyneen lakimiehen kanssa.

Taksiluvan voimassaolo ja peruuttaminen

Taksilupa on voimassa toistaiseksi ja lupaa voidaan muuttaa hakemuksesta, jolloin myös väliaikainen muuttaminen on mahdollista. Taksiluvan sisällön osalta on katsottu, että luvassa tulee vahvistaa liikenteen asemapaikka ja sellainen ajankohta, jolloin liikenteen harjoittaminen on viimeistään aloitettava. Lisäksi on pidetty mahdollisena, että taksilupaan sisällytetään ehtoja, jotka koskevat kaluston esteettömyyttä. Tällaiset ehdot voivat ilmetä esimerkiksi invataksille tai esteettömälle taksiautolle asetettujen vaatimusten muodossa. ELY-keskus voi peruuttaa myönnetyn taksiluvan, jos luvanhaltija ei enää täytä myöntämisen edellytyksiä tai toisaalta, jos liikenteen harjoittamiseen liittyen on ilmennyt tiettyihin seikkoihin kohdistuvia vakavia rikkomuksia tai laiminlyöntejä. Taksilupa voidaan peruuttaa joko määräajaksi tai kokonaan ja peruuttaminen voidaan tehdä myös silloin, kun taksiliikenteen harjoittamista ei ole aloitettu lupaan vahvistettuna viimeisenä ajankohtana. Luvanhaltija voi pyytää peruuttamista myös itse toiminnan lopetettuaan tai muusta syystä. ELY-keskuksen on joissakin tilanteissa ollut mahdollista esittää luvanhaltijoille myös varoituksia.

Miten taksiliikenneluvan voimassaolo tulee poikkeamaan taksiluvan voimassaolosta ja voidaanko taksiliikennelupa peruuttaa?

Uuden lain mukaiset taksiliikenneluvat tulevat olemaan voimassa, taksilupien toistaisesta voimassaolosta poiketen, määräaikaisesti 10 vuotta. Määräaika alkaa siitä päivästä, jona Trafi on myöntänyt luvan henkilölle. Lupa voidaan myös uusia ja niin luvan muuttamista kuin uusimista koskevat pyynnöt on esitettävä luvan hakemisen tavoin hakemuksina Trafille. Luvan uusimisen yhteydessä sovelletaan myöntämismenettelyn tavoin luvan myöntämisedellytyksiä koskevia säännöksiä. Taksiliikennelupaa koskien on lisäksi omat säännöksensä luvan peruuttamisesta, huomautuksista ja varoituksista. Trafi voi peruuttaa luvan, mikäli luvanhaltija ilmoittaa itse toimintansa päättyneen tai keskeytyneen. Lisäksi lupa voidaan peruuttaa paikoin myös sellaisissa tilanteissa, joissa luvanhaltija on käyttäytynyt toistuvasti ja vakavasti lakia tai lain nojalla annettuja määräyksiä rikkoen tai jos luvan myöntämiselle annetut edellytykset eivät enää henkilön osalta täyty. Mikäli Trafi päättää antaa luvanhaltijalle tämän käyttäytymisestä johtuvan varoituksen, on toimenpide tehtävä kirjallisesti ja merkintä toimesta kirjataan myös rekisteriin. Huomautusta voidaan käyttää joko suullisesti tai kirjallisesti, varoitusta lievempänä toimena.

Taksinkuljettajalta vaadittava ajolupa on voimassa myöntämispäivän ajankohdasta alkaen viisi vuotta ja lupa voidaan jatkaa kahdeksi vuodeksi kerrallaan sen jälkeen, kun kuljettaja on täyttänyt 68 vuotta. Ajolupa voidaan uusia soveltaen samoja seikkoja kuin luvan myöntämisessä. Myös ajolupa voidaan tarvittaessa peruuttaa joko määräajaksi, väliaikaisesti tai toistaiseksi, jolloin päätöksen tekee poliisi.

Huomioitavia asioita

Henkilöön, jolle on myönnetty taksilupa on ollut tapana kohdistaa tiettyjä velvollisuuksia, jotka ovat liittyneet esimerkiksi siihen, miten taksiliikennettä tulisi harjoittaa. Liikennettä tulee ensiksikin harjoittaa luvan mukaisesti ja luvanhaltijan on mahdollista keskeyttää toimintansa tarvittaessa enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan sairastuessaan niin, ettei tilalle ole mahdollista saada korvaavaa kuljettajaa. ELY-keskus voi jatkaa keskeyttämistä perustellusta syystä. Kuljettaja on velvollinen pyydettäessä suorittamaan sellaisen henkilökuljetuksen, joka sijoittuu hänen pääasialliselle toiminta-alueelleen, jollei erityistä syytä kuljetuksesta kieltäytymiselle ole. Uuden lain voimaan tullessa luvanhaltijan velvollisuuksiin sisällytetään selkeämmin myös matkustajien kanssa käytävään vuorovaikutukseen ja matkustajan muihin erityistarpeisiin tai kuljetuksen maksamiseen liittyviä vaatimuksia.

Taksilupien hakemisen ja taksiliikenteen harjoittamisen kannalta uuden lain voimaantulon mukana tulevat muutokset tulevat vaikuttamaan myös taksiliikenteen harjoittamista koskevien lupien määrään, kun sitä ei enää jatkossa rajoiteta.

Vinkit

- Taksilupia myöntävät hakemuksesta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, mutta 1.7.2018 alkaen taksiliikenteen harjoittamiseen oikeuttavien taksiliikennelupien myöntämisestä vastaa Liikenteen turvallisuusvirasto, virastolle tehtävästä hakemuksesta.

- Taksiluvat myönnetään toistaiseksi voimassa olevina, mutta uuden lain voimaan tullessa taksiliikenneluvat myönnetään 10 vuoden määräajaksi.

Varoitukset

- Taksilupien hakemiseen ja taksiliikenteen harjoittamiseen liittyvät lainsäädännön tulevat muutokset voivat aiheuttaa yllättäviä tilanteita. Lainsäädännön muutoksiin valmistauduttaessa ja niiden sisällön selvittämisessä on suositeltavaa ottaa yhteyttä asiantuntevaan lakimieheen, joka osaa neuvoa tilanteesi vaatimalla tavalla.

 

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa