Minilex - Lakipuhelin

Osakeyhtiön rekisteröiminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiö syntyy osakeyhtiölain mukaan virallisesti vasta sen rekisteröinnillä. Tällä tarkoitetaan sitä, että rekisteröinti on välttämätöntä osakeyhtiön perustamiseksi ja siten vastuun siirtämiseksi perustajaosakkailta itse yhtiölle. Rekisteröinnillä tarkoitetaan yhtiön tarvittavien tietoja kirjaamista Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Rekisteröintiä koskee huomattava määrä erilaisia lain säännöksiä johtuen rekisteröinnin virallisesta luonteesta sekä asemasta ehdottoman luotettavana tietolähteenä yhtiön ulkopuolisille sidosryhmille. Seuraavaksi käymme läpi muutamia olennaisimpia seikkoja, joita osakeyhtiön perustajan tulee huomioida rekisteröidessään ja siten myös perustaessaan yhtiötä.

Osakeyhtiö on ilmoitettava rekisteröitäväksi kolmen kuukauden kuluessa perustamissopimuksen allekirjoittamisesta; muussa tapauksessa yhtiön perustaminen raukeaa. Tosin seurauksena tuleva yhtiön perustamisen raukeaminen ei ole vaikutuksiltaan mitenkään peruuttamatonta. Yhtiön voi yrittää perustaa uudestaan koska tahansa tämän jälkeen, eikä perustamiselle muodostu mitään estettä. Rekisteröitäväksi voidaan ilmoittaa vain ja ainoastaan ne osakkeet, jotka ovat määräajassa täysin maksettu. Osakkeiden maksuaika tulee kirjata perustamissopimukseen ja sitä on siis noudatettava. Osakkeiden maksaminen kokonaisuudessaan ennen yhtiön rekisteröimistä on välttämätöntä, sillä osakeyhtiöllä on lain mukaan oltava tietty vähimmäismäärä pääomaa osakepääoman muodossa hallussaan.

Kun osakeyhtiö rekisteröidään perustamisilmoituksella kaupparekisteriin, siinä tulee mainita seuraavat tiedot:

 • Toiminimi, toimiala, kotipaikka ja osoite
 • Perustamissopimuksen päivämäärä, osakepääoma ja osakkeiden lukumäärä
 • Mahdolliset yhtiöjärjestyksen määräykset seuraavista seikoista:
  • osakkeen nimellisarvo
  • kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
  • osakkeiden erilajisuus ja niiden mahdollinen lukumäärä lajeittain
 • Seuraavien tahojen henkilötiedot:
  • hallituksen puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenset
  • mahdollinen toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa
  • mahdollisen hallintoneuvoston puheenjohtaja, jäsenet ja varajäsenet
  • tilintarkastaja, päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
  • ne, joilla on yksin tai yhdessä jonkun toisen kanssa oikeus edustaa yhtiötä
 • Yhtiöjärjestyksen määräys yhtiön edustamisesta
 • Yhtiön tilikausi

Osakeyhtiön rekisteri-ilmoitukseen tulee myös liittää yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä, sekä yhtiön tilintarkastajien todistus siitä, että osakkeiden maksamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuuttamalla perustamisen tapahtuneen laillisesti hallituksen jäsenet ovat vastuussa siitä, mikäli myöhemmin käy ilmi, että yhtiötä ei olekaan perustettu lain mukaisesti. Niinpä on olennaista, että hallituksen lausuma lain noudattamisesta myös pitää paikkansa todellisuudessa. Mikäli yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, tulee osakkeiden maksamisesta liittää muu selvitys.

Mikäli merkitty osake on maksettu apporttiomaisuudella, on osakeyhtiön rekisteri-ilmoitukseen lisäksi liitettävä tilintarkastajan lausunto yksilöidystä apporttiomaisuudesta, sillä suoritettavasta maksusta sekä tämän omaisuuden arvostamiseen vaikuttavista seikoista, ja siitä, oliko tällä apporttiomaisuudella vähintään maksua vastaava taloudellinen arvo yhtiölle. Apporttiomaisuudella tarkoitetaan muuta kuin rahan muodossa olevaa omaisuutta, jota voidaan käyttää rahan ohella osakkeiden merkitsemisessä yhtiölle. On kuitenkin tärkeää huomata, että apporttiomaisuuden arvostamisessa tulee olla huolellinen ja varovainen. Mikäli myöhemmin käy ilmi, ettei omaisuudella ollutkaan väitettyä arvoa yhtiölle, joutuu omaisuuden luovuttanut osakkeenomistaja maksamaan puuttuvan summan rahana.

Kun yhtiö on onnistuneesti rekisteröity, on se siitä eteenpäin oikeus- ja oikeustoimikelpoinen ja voi hankkia nimiinsä oikeuksia ja velvollisuuksia sekä toimia asianosaisena tuomioistuimessa sekä muussa viranomaisessa. Ennen yhtiön rekisteröimistä tehdyistä toimista vastaavat yhteisvastuullisesi näistä toimista päättäneet ja niihin osallistuneet. Mikäli rekisteriviranomainen ei hyväksy yhtiötä rekisteröitäväksi, yhtiön perustaminen raukeaa. Tässä tapauksessa osakkeista maksettu määrä ja tästä määrästä saatu tuotto palautetaan osakkeenomistajille. Kuitenkin perustamisesta aiheutuvat kulut jäävät perustajien kärsittäväksi tappioksi. Mikäli sinulla on kysyttävää osakeyhtiön rekisteröimisestä, saat lisätietoja soittamalla lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa