Minilex - Lakipuhelin

Lähettäjän velvollisuudet vaarallisten aineiden kuljetuksessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vaarallisen aineen kuljetuksissa on erittäin tärkeää, että lähettäjä tietää omat velvollisuutensa, ja että hän noudattaa asetettuja velvollisuuksia yleisen turvallisuuden edistämiseksi. Lähettäjän velvollisuuksiin kaikissa kuljetustavoissa kuuluu, että kuljetettavaksi jätetty vaarallinen aine on luokiteltu ja pakattu, ja että pakkaus on oikein merkitty. Lähettäjä sekä laivaaja ja lastinantaja vastaavat muun ohella siitä, että kuljetusasiakirjoihin tulevat oikein merkityksi vaarallisen aineen nimi, luokitus ja muut vaadittavat tiedot. Heidän velvollisuutenaan on myös tarkistaa, että tarvittavat kuljetusasiakirjat toimitetaan ennen kuljetusta kuljetuksen suorittajalle. Lisäksi lähettäjä vastaa siitä, että vaarallinen aine on jätetty kuljetettavaksi kuljetustapaa koskevien erikseen annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti. Edellä luetellut vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (VAK-lain) mukaiset velvollisuudet koskevat lähettäjää kaikissa kuljetustavoissa, minkä lisäksi tie-, rautatie- ja merikuljetuksista on kustakin erikseen säädetyt omat säännöksensä ja määräyksensä, joita on noudatettava. Tässä artikkelissa ei ole mahdollista käsitellä kaikkien lähettäjän vastuuta koskevien säännösten sisältöä. Kulloinkin voimassa olevat vaarallisten aineiden kuljetusta koskevat Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin määräykset sekä Suomea velvoittavat sopimukset on kannattavaa tarkistaa Trafin verkkosivuilta.

Tiekuljetukset

Tiekuljetuksissa lähettäjän tulee tiekuljetussopimuslain mukaan tarkoin ilmoittaa rahdinkuljettajalle vaaran luonne sekä tarvittavat varotoimet, joihin on ryhdyttävä. Jollei tällaista ilmoitusta ole merkitty rahtikirjaan, lähettäjän tai vastaanottajan on muulla tavoin varmistauduttava siitä, että rahdinkuljettaja tiesi tavaran kuljetukseen liittyvän vaaran erityisen luonteen. Lähettäjän tulee myös varmistaa, että kyseessä olevia vaarallisia aineita saa kuljettaa tiellä. Hänen on myös annettava kuljetuksen suorittajalle kuljetuksen suorittamista varten tarvittavat tiedot jäljitettävällä tavalla, vaadittu rahtikirja tai vastaava lähetyskirja sekä muut asiakirjat, kuten luvat, hyväksynnät, ilmoitukset ja todistukset. Lähettäjän on käytettävä vain pakkauksia ja säiliöitä, jotka on hyväksytty, jotka ovat soveltuvia kyseiseen vaarallisen aineen kuljetukseen ja jotka on merkitty säännösten mukaisesti. Hänen on myös täytettävä lähetystapaa ja lähetysrajoituksia koskevat vaatimukset. Lähettäjän on lisäksi muun muassa varmistettava, että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt, joita ei ole tyhjennetty kaasuista, sekä tyhjät, puhdistamattomat irtotavarakuljetuksiin käytetyt ajoneuvot ja suur- ja pienkontit on merkitty oikein ja että niissä on oikeat lipukkeet sekä että tyhjät, puhdistamattomat säiliöt on suljettu ja että ne ovat yhtä tiiviitä kuin täytettyinä.

Lähettäjän velvollisuuksista tiekuljetuksissa on vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain, tiekuljetussopimuslain ja valtioneuvoston asetuksen 194/2002 lisäksi vuonna 2015 noudatettava, mitä Trafin määräyksessä Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä määrätään. Lähettäjän velvollisuuksista on määräyksiä myös Suomen allekirjoittamissa ADR-sopimuksissa.

Rautatiekuljetukset

Edellä mainitun VAK-lain lisäksi rautatiekuljetuksia koskevista lähettäjän velvollisuuksista on säädetty valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä, ja vuonna 2015 on noudatettava myös Trafin määräystä Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä.

Merikuljetukset

VAK-lain lisäksi säännöksiä lähettäjän velvollisuuksista voi olla määrätty kansainvälisissä Suomea sitovissa sopimuksissa. Laivaajan ilmoitusvelvollisuudesta on säädetty alusliikennepalvelulaissa ja valtioneuvoston asetuksessa vaarallisten tai ympäristöä pilaavien aineiden aluskuljetuksia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta.

Ilmakuljetukset

VAK-lain lisäksi lähettäjän velvollisuuksista on säännöksiä asetuksessa vaarallisten aineiden ilmakuljetuksesta. Lähettäjän on muun muassa varmistauduttava, että aineen ilmakuljetus ei ole kielletty ja että kuljetuksen suorittajalle on annettu ICAO-TI-määräyksissä tarkoitetut asiakirjat. Lisätietoja ICAO-TI:stä antaa Trafi. Määräyksiä lähettäjän asiakirjoihin liittyvistä velvollisuuksista on myös Trafin antamassa määräyksessä Vaarallisten aineiden ilmakuljetus.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa