Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön kiistäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ennakkoperinnöksi kutsutaan perittävän vielä eläessään perilliselleen antamaa lahjaa tai lahjanluontoista etuutta. Se vähennetään saajansa perintöosuudesta (perintöosasta tai lakiosasta) perittävän kuoleman jälkeen suoritettavassa perinnönjaossa. On tosin huomattava, että vähennys tehdään vain, mikäli jokin perillisistä vaatii sitä. Ennakkoperinnöstä säädetään perintökaaren 6. luvussa. Ennakkoperintöä koskevan sääntelyn tarkoitus on, että samalla perimysportaalla olevien perillisten oikeudellinen kohtelu olisi mahdollisimman yhdenvertaista ja oikeudenmukaista.

Perintökaaressa säädetyt ennakkoperintöolettamat jaetaan sen mukaan, millaisessa perillisasemassa lahjansaaja on suhteessa lahjanantajaan.

1. Jos lahjansaaja on rintaperillinen (esimerkiksi perittävän lapsi), lähtökohtaolettamana on, että kyseessä on ennakkoperintö. Tämän olettaman kumoamiseksi

a. perittävän täytyy nimenomaisesti mainita, ettei lahjaa ole tarkoitettu ennakkoperinnöksi,

tai

b. lahjoittamisen olosuhteista on muutoin voitava päätellä, ettei kyseessä ole ennakkoperinnön antaminen.

2. Jos lahjansaajana on muu perillinen kuin rintaperillinen, lähtökohtaolettama on päinvastainen. Tällaisen henkilön saama lahja on ennakkoperintöä vain,

a. jos perittävä on erikseen ilmoittanut lahjan olevan ennakkoperintöä,

tai

b. jos lahjoittamisen olosuhteista voidaan muutoin päätellä perittävän tarkoittaneen lahjan ennakkoperinnöksi.

(c. tästä säännöstä on pari hyvin rajattua poikkeusta, mutta niitä ei käsitellä tässä artikkelissa.)

Edellä lueteltujen sääntöjen valossa on selvää, että ennakkoperinnön kiistäminen on erilaista riippuen kiistäjän perillisasemasta.

Muille kuin rintaperillisille ennakkoperintöolettaman kumoaminen voi olla erittäin vaikeaa, mikäli lahjan on jollain perusteella todettu olevan ennakkoperintönä annettu. Tilanne saattaa olla tällainen esimerkiksi, mikäli on löytynyt perittävän kommentti, jossa on selvästi sanottu lahjan olevan ennakkoperintöä. Mahdotonta tällaisenkaan tulkinnan kumoaminen ei tietenkään ole. Perinnönsaaja voi esimerkiksi väittää perittävän kommentin olevan väärennetty. Väite tulee tietysti näyttää toteen, jotta se voisi saada aikaan oikeusvaikutuksia.

Kuten edellä mainittiin, rintaperillisen saama lahja oletetaan ennakkoperinnöksi huomattavasti helpommin kuin muun perillisen saama lahja. Tämä tarkoittaa kuitenkin myös sitä, että kyseinen olettama on rintaperillisten kohdalla paljon helpommin kumottavissa. Syntyneen ennakkoperintöolettaman tehokas kiistäminen onkin helpompaa rintaperilliselle.

Saadakseen ennakkoperintöolettaman kumotuksi rintaperillisen on näytettävä toteen, ettei lahjaa tarkoitettu ennakolliseksi perinnön jakamiseksi. Paras mahdollinen todiste tästä on luonnollisesti perittävän itsensä kirjoittama viesti, jossa lahjan ennakkoperintöluonne suljetaan yksiselitteisesti ja luotettavasti pois. Toinen hyvä tapa kumota ennakkoperintöolettama on osoittaa, että perittävä on antanut jälkeläiselleen vain pienen ja tavanomaisen lahjan (esimerkiksi syntymäpäivälahjan) tai rahaa kasvatusta tai koulutusta varten. Ennakkoperintöolettama voidaan kumota myös osoittamalla, että perittävän tarkoitus todella oli suosia lahjan saanutta rintaperillistään.

Tarkempaa tietoa esimerkiksi ennakkoperintöä sääntelevän perintökaaren 6. luvun säännöksistä saat lukemalla lisää artikkeleita Minilex.fi-sivulta. Voit myös ottaa yhteyttä lakimiehiimme, jotka avustavat Sinua auliisti hankalissakin oikeudellisissa ongelmissa.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa