Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön hallintaoikeus


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan perilliselle perittävän elinaikana annettua lahjoitusta tai vastaavasti lahjanluontoisena pidettävää etuutta. Mikäli kyse on ennakkoperinnöstä, ennakon osuus voidaan mahdollisesti ottaa huomioon perinnönjaon yhteydessä vähentämällä se saajan perintöosuudesta. Tavanomaisena lahjana pidetään lahjaa, jonka arvo ei ole epäsuhtainen antajansa taloudellisiin oloihin nähden. Tavanomaisten lahjojen kohdalla vähennystä perinnöstä ei ole tarkoituksenmukaista tehdä.

Lahjan luonne ja lahjanantajan tarkoitus ovat usein pääteltävissä olosuhteiden perusteella. Perinnönjättäjä voi myös ilmaista tarkoituksensa lahjakirjassa tai muussa asianmukaisessa asiakirjassa. Vastaavasti perinnönjättäjä voi ilmoittaa hallintaoikeuden pidättämisestä joko itselleen tai yhdelle tai useammalle muulle henkilölle. Tällöin lahjakirja sisältää useimmiten hallintaoikeuden pidättämistä koskevan maininnan lisäksi tiedon lahjoituksen osapuolista, sekä lahjoituksen ehdoista. Mikäli kyseessä on määräaikainen hallintaoikeus, on lahjakirjassa ja lahjaveroilmoituksessa mainittava myös määräaikaisen hallintaoikeuden päättymispäivä.

Lahjanantajalla on mahdollisuus pidättää hallintaoikeus lahjoittamaansa omaisuuteen. Tällainen toimi rajoittaa lahjansaajan mahdollisuuksia ja oikeuksia lahjoitetun oikeuden käyttämiseen. Mahdollinen hallintaoikeuden pidätys huomioidaan myös määrättäessä lahjaveroa.

Tarkemmin määriteltynä hallintaoikeuden pidättämisellä tarkoitetaan sitä, että hallintaoikeuden haltija säilyttää oikeuden omaisuuden käyttämiseen ja mahdollisesti myös omaisuuden tuoton saamiseen. Hallintaoikeuteen saattaa sisältyä myös muita oikeuksia. Hallintaoikeuden haltijan oikeuksia on rajoitettu siten, että haltija ei saa luovuttaa tai myydä sellaista omaisuutta (tai tähän liittyvää oikeutta), joka on hallintaoikeuden kohteena. Mikäli omaisuuteen kohdistuu kolmannelle henkilölle kuuluva hallintaoikeus, omaisuuden omistajallakaan (lahjansaaja) ei ole oikeutta myydä omaisuutta ilman hallintaoikeuden haltijalta saatavaa suostumusta.

Hallintaoikeuden haltijan tulee vastata omaisuudesta aiheutuvista kustannuksista. Hän saa hyväkseen omaisuudesta koituvan tuoton, eikä hänen tarvitse maksaa lahjansaajalle (omaisuuden omistaja) korvausta omaisuuden käytöstä. Jotta hallintaoikeuden pidättämistä voitaisiin pitää oikeutettuna, hallintaoikeuden haltijan tulee tosiasiallisesti käyttää oikeuden kohteena olevaa omaisuutta tai vastaavasti saada kyseisen omaisuuden tuotto. Hallintaoikeuden pidättäminen vain lahjaveron pienentämisen vuoksi ei ole mahdollista, eikä hyväksyttävää.

Hallintaoikeuden pidättämisestä tehdään merkintä lahjakirjan lisäksi myös lahjaveroilmoitukseen. Hallintaoikeuden pidättäminen kaventaa huomattavasti lahjansaajan mahdollisuuksia ja oikeuksia lahjan hyödyntämiseen, minkä vuoksi lahjaverotuksessa lahjan käyvästä arvosta vähennetään niin sanottu hallintaoikeusvähennys. Hallintaoikeuden arvoon vaikuttaa se, kuinka pitkäksi aikaa hallintaoikeus kyseiseen omaisuuteen on pidätetty, määräajaksi vai eliniäksi. Vastaavasti arvoon vaikuttavana seikkana on pidettävä omaisuuden vuosituottoa, eli omaisuuden todellista vuotuista tuottoa. Hallintaoikeutta koskeva sääntely saattaa osoittautua monimutkaiseksi ja epäselvissä tapauksissa on hyvä turvautua asiantuntevaan apuun.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit

 

Selaa lakitietoa