Minilex - Lakipuhelin

Turvaamistoimi patenttia ja hyödyllisyysmallia koskevassa asiassa - KKO:2003:118

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Turvaamistoimi

Tapaus käsittelee yhtiö B:n loukkausta A:n patentti- ja hyödyllisyysmallioikeuksia kohtaan. Kyse oli oikeudenkäymiskaaren turvaamistoimen myöntämisen edellytyksistä. Yhtiö A:lle oli myönnetty Suomessa patentti, joka koski menetelmää liittyen kelojen kuljettamiseen laivalla sekä rekisteröity hyödyllisyysmalli, joka koski järjestelyä kelojen kuljettamiseksi laivalla ja kelapidintä, joka oli tarkoitettu kelan kuljetustelineeksi laivakuljetuksessa. Hakijan vaatima turvaamistoimi koski kieltoa loukata sen patenttia ja hyödyllisyysmallia. Mikäli vaadittu turvaamistoimi myönnettäisiin, hakijayhtiö saisi niin sanotun etukäteisnautinnan perusteella nauttia jo ennen oikeudenkäyntiä ja tuomiota täysimääräisesti kyseistä oikeutta. Kysymys oli myös siitä, vastasiko B:n käyttämä välikansiratkaisu hakijan eli A:n patentilla ja hyödyllisyysmallioikeudella suojattua välikansirakennetta.

Helsingin käräjäoikeus kielsi B:tä loukkaamasta A:n suomalaista rekisteröityä patenttia, kun hakija oli tehnyt oikeutensa olemassaolon todennäköiseksi. Käräjäoikeus lausui, että turvaamistoimi voitiin myöntää, kun yhtiöiden varallisuusasemasta ei ollut esitetty selvitystä, eikä haitta tai vahinko ollut kohtuutonta. Tuomio kumottiin Helsingin hovioikeudessa, kun todettiin, ettei A ollut esittänyt sellaisen vaaran olemassaoloa, että B estäisi A:n oikeuksien toteutumista.

B oli todennut, että vaikka laivoissa käytettäisiin A:n patentin tai hyödyllisyysmallin tarkoittamaa keksintöä, kysymyksessä ei ole A:n väittämä patentin eikä hyödyllisyysmallioikeuden loukkaus, sillä lain mukaan keksintöä voidaan patentin tai hyödyllisyysmallioikeuden estämättä käyttää ulkomaisessa aluksessa aluksen tarpeisiin, kun alus tilapäisesti, säännöllisessä liikenteessä tai muutoin tulee Suomeen. Patentti- ja rekisterihallitus oli B:n väitteen vuoksi kumonnut A:n patentin, koska sen patenttivaatimuksissa määritellyt keksinnöt eivät täyttäneet patenttilain edellytyksiä; ne eivät olleet uusia eivätkä myöskään eronneet ennestään tunnetusta tekniikasta. Hakemus kuitenkin pysytettiin osittain A:n vaatimuksen johdosta.

Korkeimman oikeuden lausuman mukaan on tullut hyvin epävarmaksi, loukkaako B:n käyttämien laivojen rakenne kuljetettaessa terästä Torniosta Hollantiin A:n oikeutta. Edellytyksiä turvaamistoimelle ei Korkeimman oikeuden mukaan ole, kun A ei ole saattanut todennäköiseksi, että A:lla olisi B:tä vastaan voimassaoleva hyödyllisyysmalliin perustuva oikeus. Asia jäi näin ollen hovioikeuden ratkaisun varaan.

Eri mieltä oleva jäsen kuitenkin katsoi, että oikeuden todennäköisyyttä koskevan vaatimustason asettaminen huomattavan korkealle saattaa aiheuttaa, ettei turvaamistoimi käytännössä tule lainkaan myönnettäväksi asioissa, jotka ovat oikeudellisesti tai tosiasiakysymyksiltään monimutkaisia. On kiistämätöntä, että kyseinen tapaus on melko moniulotteinen ja sisältää monta näkökulmaa. A:lla ei voi olla B:tä vastaan patenttiin perustuvaa oikeutta, sillä oikeus oli kumottu. A:n oikeus hyödyllisyysmalliin oli pysytetty voimassa osittain. Eri kantaa puoltava jäsen on tuonut esille, että B:n teräskuljetukset ovat jatkuneet melko pitkään ja jatkuivat edelleen, jolloin A:n väitettä vaaran käsillä olemisesta ei voida pitää epätodennäköisenä.

Korkeimman oikeuden tulisi hänen mukaansa kuitenkin hylätä turvaamistoimen hakemus, sillä vastapuolelle ei aiheutuisi sen myöntämisestä kohtuutonta haittaa. Turvaamistoimen myöntäminen nimittäin merkitsisi B:n kuljetusten keskeytymistä ja siten huomattavan taloudellisen vahingon aiheutumista sekä keskeytymisestä aiheutuvia vahingonkorvausmaksuja sopimuskumppaneihin nähden. On lisäksi huomautettu, ettei A saisi turvaamistoimesta erityistä välitöntä hyötyä eikä sen myöntämättä jättämisestä aiheutuisi vahinkoa. Ratkaisu vaikuttaakin hyvin luonnolliselta perustelulta asian ratkaisemiselle. Eriävä jäsen päätyi erilaisilla perusteluilla lopulta samaan ratkaisuun.

Ratkaisussa on ensinnäkin kyse todennäköisyyksien punninnasta. Se jää toki täten mietityttämään, jos A:lla todella olikin B:tä vastaan hyödyllisyysmallioikeuteen perustuva oikeus. Kun turvaamistoimeen liittyvä vahingon aiheutuminen B:lle on otettu huomioon, vaikuttaa ratkaisu kuitenkin melko tasapainoiselta.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa