Minilex - Lakipuhelin

Hovioikeuden velvollisuus toimittaa pääkäsittely - KKO:2014:74


» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Rikosasia

Korkeimman oikeuden tapauksessa oli kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely. A oli tuomittu käräjäoikeudessa yhteiseen 1 vuoden ja 2 kuukauden pituiseen vankeusrangaistukseen. Valituksessaan hovioikeuteen A oli vaatinut pääkäsittelyn toimittamista näytön uudelleen arvioimiseksi, syytteen hylkäämistä taikka rangaistuksen alentamista. Hovioikeus ratkaisi kuitenkin asian pääkäsittelyä toimittamatta. Arvioitavana korkeimmassa oikeudessa oli siis kysymys siitä, olisiko hovioikeuden tullut toimittaa asiassa pääkäsittely.

Käräjäoikeus oli tuominnut syyttäjän syytteestä A:n törkeästä pahoinpitelystä, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta sekä kuudesta muusta rikoksesta 1 vuoden ja 2 kuukauden yhteiseen vankeusrangaistukseen sekä velvoitti suorittamaan asianomistajille B:lle sekä C:lle vahingonkorvausta. Sekä syyttäjä että A valittivat hovioikeuteen. A vaati valituksessaan, että hovioikeudessa toimitettaisiin pääkäsittely näytön uudelleen arvioimiseksi, syytteen hylkäämistä tai rangaistuksen alentamista. A katsoi, että käräjäoikeus oli arvioinut asian ja siinä esitetyn näytön väärin ja näin ollen päätynyt virheelliseen lopputulokseen. Hovioikeus ratkaisi asian toimittamatta pääkäsittelyä ja korotti syyttäjän valituksesta A:n rangaistuksen 2 vuoteen. A:n esittämät perusteet hovioikeudelle eivät olleet antaneet aihetta arvioida näyttöä ja asiaa oikeudellisesti toisin kuin käräjäoikeus. Myöskään A:n syyllisyydestä ei jäänyt varteenotettavaa epäillystä.

Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 14 §:n 1 momentin mukaan hovioikeuden on toimitettava pääkäsittely, jos rikosasiassa vastaaja sitä vaatii. Pääkäsittelyä ei kuitenkaan tarvitse toimittaa saman pykälän 2 momentin mukaan, jos asiassa ei 15 §:n 1 momentin mukaan tarvitse ottaa vastaan suullista todistelua sen vuoksi, että näytän arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä varteenotettavaa epäillystä ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta huomioiden erityisesti asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Oikeudenkäymiskaaren 26 luvun 15 §:n 1 momentin mukaan suullinen todistelu otetaan tarpeellisilta osiltaan uudelleen vastaan, jos asiassa on kysymys käräjäoikeuden suullisen todistelun uskottavuudesta tekemästä arviosta. Todistelu ei tarvitse ottaa uudelleen vastaan, jos käräjäoikeuden vastaanottaman näytön arvioinnin oikeellisuudesta ei voi jäädä oikeudenkäyntiaineiston perusteella kokonaisuutena arvioitaessa varteenotettavaa epäillystä.

Lain esitöiden mukaan pääkäsittely toimitetaan asianosaisen sitä vaadittua ja näin menetellään myös silloinkin, kun kysymys ei ole suullisen todistelun uskottavuuden arvioinnista. Pääkäsittely voidaan jättää toimittamatta vain, jos asiassa ei ole otettava vastaan suullista todistelu ja pääkäsittelyn toimittaminen on muutoinkin selvästi tarpeetonta ottaen huomioon asian laatu ja merkitys asianosaiselle. Asiaosaisen pääkäsittelypyyntö voidaan siten hylätä vain, jos nämä edellä mainitut edellytykset täyttyvät. Edelleen esitöissä on todettu, että pääkäsittelyn toimittamista voidaan pitää selvästi tarpeettomana asian laadun perusteella muun muassa ainakin silloin, jos kysymyksessä olisi yksinkertainen ja selväpiirteinen rangaistus. Valittajalle vähämerkityksellisenä asiana voidaan pitää asiaa, jossa taloudellinen intressi on vähäinen ja joka ei liity merkittävissä määrin asianosaisen henkilöön.

Korkein oikeus päätyi toteamaan, ettei asiaa voitu pitää rangaistuksen määräämistä koskevalta osalta niin selväpiirteisenä, että pääkäsittelyn toimittaminen asian laadun perusteella olisi ollut selvästi tarpeetonta. Korkein oikeus perusti toteamansa siihen, että A:n ja syyttäjän vaatimukset olivat hovioikeudessa rangaistuksen määräämisen osalta poikenneet toisistaan. Tämän lisäksi hovioikeus oli päätynyt syyttäjän valituksesta korottamaan A:n rangaistusta. Samoilla perusteilla asiaa ei voitu pitää A:n kannalta vähämerkityksellisenä. Hovioikeuden olisi näin korkeimman oikeuden mukaan pitänyt toimittaa pääkäsittely. Hovioikeus tuomio A:lle tuomitun rangaistuksen osalta kumottiin sekä palautettiin Turun hovioikeuteen uudelleen käsiteltäväksi. 

 

Selaa lakitietoa

 

» Lakipalvelut jopa 40 % edullisemmin - nopeasti ja luotettavasti »