Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja kuolemantuottamus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuolemantuottamuksesta tuomitaan se, joka huolimattomuudellaan aiheuttaa toisen kuoleman. Kuolemantuottamus on henkeen ja terveyteen kohdistuva rikos. Kuolemantuottamus eroaa tahallisesta taposta ja murhasta siinä, että rangaistusvastuun syntymiselle riittää huolimattomuus. Toisaalta, kuolemantuottamuksesta tuomitaan lievempi rangaistus kuin tahallisesta henkirikoksesta.

Teko tai laiminlyönti

Laissa ei säädetä siitä, mitkä teot katsotaan kuolemantuottamukseksi. Näin ollen jokainen teko, joka aiheuttaa toisen henkilön kuoleman, voi täyttää kuolemantuottamuksen tunnusmerkistön.

Kuolemantuottamukseen voi syyllistyä laiminlyönnillä sellainen henkilö, jolla on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää kuolema. Vastuuasema voi perustua virkaan, toimeen tai asemaan, tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen, tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen tai muuhun edellä mainittuihin rinnastettavaan syyhyn. Edellytyksenä kuolemantuottamuksesta rankaisemiselle on myös se, että laiminlyöntiin syyllistyneellä on ollut toimintaan ryhtyessään edellytykset, taito ja kyky vaadittavaan tekoon.

Velvollisuus suojella tai valvoa toista henkilöä voi ensinnäkin perustua virkaan, toimeen tai asemaan. Kyseeseen voi siten tulla opettajan vastuu oppilaistaan, työnantajan vastuu työntekijöistään tai poliisin vastuu kiinniottamastaan henkilöstä. Työnantajalla on esimerkiksi vastuu siitä, että työturvallisuusmääräyksiä noudatetaan ja tarvittavat suojalaitteet ovat asianmukaisesti työntekijöiden käytettävissä ja käytössä. Lääkäri voi potilaan jatkohoitoon toimittamisen laiminlyönnissä, vaikka sille olisi lääketieteelliset perusteet, syyllistyä kuolemantuottamukseen, jos potilas kuolee hoidon viivästymisen vuoksi. Esimerkkinä asemaan perustuvasta vastuusta voi myös mainita asunto-osakeyhtiön hallituksen ja kiinteistöhuollon vastuun rakennuksen ja sen välittömän ympäristön turvallisuudesta. Jos kerrostalon katolta putoaa asukkaan päähän esimerkiksi jäälohkare aiheuttaen kuoleman, voi vastuu kuolemantuottamuksesta kohdentua taloyhtiön hallitukseen tai kiinteistöhuoltoon.

Vastuuasema suojella toista voi perustua myös tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen. Kyse voi olla sukulaisuussuhteesta tai läheiseen yhteiselämään perustuvasta huolenpito- ja suojaamisvelvollisuudesta. Lapsen vanhempien tulee huolehtia tämän turvallisuudesta huomioiden lapsen ikä ja kehitystaso: mitä nuorempi lapsi on, sitä suurempi on vanhempien valvontavastuu. Vaikka puolisoilla ei laissa olekaan erityistä velvollisuutta huolehtia toisistaan, perustuu vastuu tosiasiassa perusteltujen odotusten suojaan eli siihen, että toinen puolisoista reagoi ja suojelee toista vaaran uhatessa.

Kun vastuuasema perustuu tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen, tekijä on vapaaehtoisesti ottanut jonkin oikeushyvän, esimerkiksi toisen hengen, suojattavakseen. Kyse voi olla esimerkiksi siitä, että koiran ulkoiluttajan tulee huolehtia, ettei koira hyökkää muiden ihmisten päälle. Vastuu voi perustua myös hoitosopimukseen: jos hoitaja laiminlyö tarvittavan hoidon antamisen, sillä seurauksella, että hoidettava menehtyy, voi hoitaja joutua vastuuseen kuolemantuottamuksesta.

Vastuu voi perustua myös tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan, joka perustaa vastuun toisen hengestä. Tyyppiesimerkki on kaveriporukan yhteinen illanvietto, jossa viina virtaa. Tietoisina kaverinsa vahvasta päihtymystilasta ja kykenemättömyydestä huolehtia itsestään, ovat muut kaveriporukasta vastuussa siitä, ettei päihtynyt esimerkiksi sammu pakkasella lumihankeen. Kuolemantuottamuksesta rankaiseminen on kyseisissä tilanteissa edellyttänyt aktiivista tekemistä, esimerkiksi matkatoverin jättämistä kovassa humalatilassa tien varteen kaukana kotoaan oman onnensa nojaan.

Huolimattomuuden arviointi

Kuolemantuottamuksesta rankaiseminen edellyttää sitä, että teolla tai laiminlyönnillä on aiheutettu toisen kuolema. Laiminlyöntitapauksissa edellytetään syy-yhteyttä menettelyn ja kuoleman sattumisen välillä. Kysymys kuuluu siis, olisiko henkilöltä vaadittu teko estänyt kuoleman?

Rangaistusvastuun syntyminen edellyttää myös, että toisen kuolema oli teon tai laiminlyönnin ennakoitava seuraus. Jos teon tekijä tai laiminlyöntiin syyllistynyt ei millään olisi voinut ennakoida, että seurauksena voi olla toisen kuolema, ei kuolemantuottamuksen rangaistusvastuun edellytykset täyty.

Arvioinnissa tulee kiinnittää huomiota tekijän ja teon huolimattomuuteen. Kuolemantuottamuksesta voidaan rangaista, jos tekijä rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan. Se, mikä katsotaan huolimattomaksi, ratkeaa tapauskohtaisesti. Harkinnassa otetaan huomioon lainsäädäntö, erilaiset ohjeistukset, kuten terveydenhuollon ohjesääntö, huolellisen henkilön -standardi ja toiminnan riskipotentiaali. Huolellisen henkilön standardissa tarkastellaan sitä, kuinka tekijän kanssa vastaavassa asemassa oleva huolellinen henkilö olisi toiminut. Rangaistusvastuu edellyttää, että huolimattomuus on ollut syy-yhteydessä kuolemantapaukseen nähden. Jos kuolema olisi sattunut joka tapauksessa tekijän huolimattomuudesta riippumatta, eivät rangaistavuuden edellytykset täyty.

Kokonaisarvionnissa huomioidaan tekijän tiedot, taidot, koulutus, kokemus ja äly. Nuorelta ei voida odottaa samanlaista havainnointikykyä ja huolellisuutta kuin aikuiselta, ja lääkärin tulee ammattitaitonsa vuoksi huomioida seikkoja, joita lääketieteeseen perehtymättömän ei voida olettaa huomioivan. Keskimääräistä paremmat kyvyt ja ammatillinen pätevyys siten korostavat huolellisuusvelvoitetta.

Kuolemantuottamukseen syyllistyneen vastuu toisen hengestä voi perustua moneen eri asiaan edellä esitetyn mukaisesti. Hankalia punnintatilanteita vastuun kohdentumisesta syntyy, kun kyse on yhteisestä riskin otosta ja tietoisesta oman hengen riskeeraamisesta. Esimerkiksi monissa extreme-urheilulajeissa riski voi olla suuri. Tällöin on usein katsottu, ettei toimintaan osallistuvalle synny vastuuta toisen kuolemasta, jos riskit osallistumisesta ovat hyvin tiedossa ja täysivaltainen henkilö on antanut vapaaehtoisesti suostumuksensa toimintaan osallistumiseksi tietoisena riskeistä. Jos joku käyttää hyväkseen toisen erehdystä tai tietämättömyyttä riskeistä ja saa tämän osallistumaan henkeä vaarantavaan toimintaan, voi hyväksikäyttäjä vastata kuolemasta. Vastuuvapaus ei kuitenkaan missään tilanteessa tule kyseeseen, jos vaaralliseen toimintaan edistäjällä on erityinen suojeluvastuu itsensä vaarantajasta tai valvontavastuu vaaran lähteestä. Esimerkiksi työnantaja ei voi lähettää työntekijää hengenvaaralliseen työtehtävään. Huomioitavaa on myös, että jos yhteisen aiotun toiminnan kuolemanriski on erityisen korkea, suostuminen yhteiseen riskinottoon ei vapauta vastuusta. Tällöin kyse voi olla asiallisesti pyynnöstä surmaaminen.

Rangaistusseuraamus

Kuolemantuottamukseen syylliseksi todettu voidaan tuomita sakkorangaistukseen tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. Vankeusrangaistus voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »


Vinkit

- Kuolemantuottamuksessa on kyse toisen kuoleman aiheuttamisesta huolimattomuudella

- Tekijän kyvyt ja ammatillinen pätevyys huomioidaan tuottamusarvioinnissa

Varoitukset

- Vastuu kuolemantuottamuksesta voi seurata, jos henkilö jättää tekemättä tarpeellisen toimen, jota häneltä olisi odotettu toisen henkilön pelastamiseksi

- Vakavimmissa tapauksissa kyse voi olla törkeästä kuolemantuottamuksesta tai taposta, joista rangaistaan ankarammin

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]