Minilex - Lakipuhelin

Hakemusasiat eivät ole välttämättä riitaisia

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hakemusasiat ovat yleisissä tuomioistuimissa käsiteltäviä siviilioikeudellisia asioita, jotka tulevat vireille muulla tavalla kuin haastehakemuksella. Nimensä mukaisesti hakemusasiat pannaan vireille hakemuksella, jossa vaaditaan joko jollekin toimelle tuomioistuimen vahvistusta tai jonkin asian merkitsemistä julkiseen rekisteriin.

Hakemusasiat ovat käräjäoikeuksien käsittelemistä asioista määrällisesti yleisimpiä. Hakemusasioihin kuuluu varsin erilaisia asioita: esimerkiksi avioerot, yhteiselämän lopettaminen, lapseksiottamiset sekä lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta ja elatusta koskevat asiat. Samoin edunvalvojan määrääminen, pesänjakajan määräys, konkurssi ja yksityishenkilön velkajärjestely ovat hakemusasioita.

Hakemusasia voidaan saada vireille joko käräjäoikeuden kansliaan toimitetulla kirjallisella hakemuksella tai esittämällä hakemus suullisesti, jos asia käy riittävän selvästi ilmi esitetyistä asiakirjoista. Lisäksi on mahdollista panna hakemusasia vireille käräjäoikeuden istunnossa. Asian tultua vireille käräjäoikeus tutkii hakemuksen ensin alustavasti ja pyytää ehkä tarvittavia lisätietoja sekä mahdollisesti lausuman sellaiselta muulta henkilöltä, jota hakemus koskee.

Hakemusasioissa ei ole aina riita-asioille ominaista asianosaisten vastakkainasettelua, vaan ne voivat koskea täysin riidattomia, yhden osapuolen tulevaisuuden varalle hakemaa oikeussuojavaatimusta. Hakemusasia voi kuitenkin muuttua riitaiseksikin.

Hakemusasian käsittelystä on tuomioistuinprosessia sääntelevässä oikeudenkäymiskaaressa omat menettelysäännöksensä lain 8 luvussa. Menettely eroaa siis jossain määrin riita-asian käsittelystä, jota koskevat omat menettelysäännöksensä. Usein hakemusasian käsittely on riita-asiaa yksinkertaisempaa ja nopeampaa. Soveltuvin osin hakemusasioita koskevat kuitenkin myös riita-asioiden käsittelyä sääntelevät lainkohdat. Riitaisissa hakemusasioissa asian käsittelyä voidaan jatkaa riita-asian käsittelyä koskevassa järjestyksessä, ja lisäksi on mahdollista käsitellä toisiinsa yhteydessä olevat hakemusasia ja riita- tai rikosasia samassa oikeudenkäynnissä.

 

Hakemusasian käsittely voi tapahtua joko kirjallisena käsittelynä käräjäoikeuden kansliassa tai suullisena käsittelynä hakemusasian istunnossa. Suulliseen käsittelyyn siis kutsutaan paikan päälle niin hakija kuin hänen vastapuolensakin. Jos kukaan ei vastusta hakemusta, hakemusasiat useimmiten käsitellään kirjallisessa menettelyssä käräjäoikeuden kansliassa. Suullinen käsittely on järjestettävä, jos osallista, todistajaa tai muuta henkilöä aiotaan asiassa kuulla henkilökohtaisesti. Myös hakemusasian ollessa riitainen on suullinen käsittely järjestettävä, jos osallinen vaatii suullista käsittelyä tai jos käräjäoikeus pitää sitä tarpeellisena. Täysin selvä asia voidaan vastustamisesta huolimatta ratkaista kirjallisessa menettelyssä kansliassa. Hakemusasia käsitellään yhden lainoppineen tuomarin kokoonpanossa, ellei käsittelyä jatketa riita-asian käsittelyjärjestyksessä.

Jos hakemusasia on riitainen, on asian käsittelyä tiettyjen laissa mainittujen hakemusasiatyyppien kohdalla jatkettava riita-asian käsittelyjärjestyksessä. Tällaisia asioita ovat 1) yhteiselämän lopettamista, avioeroa tai puolison elatusta koskevat asiat, 2) lapsen huoltoa, tapaamisoikeutta tai lapsen elatusta koskevat asiat, 3) lapseksiottamista koskevat asiat sekä 4) tietyt holhoustoimesta annetussa laissa mainitut asiat. Muunlaisissa riitaisissa asioissa ei siirtyminen riita-asian käsittelyjärjestykseen ole väistämätöntä, vaan käräjäoikeus päättää asiasta tapauskohtaisesti. Käsittelyn jatkaminen riita-asiana voisi olla aiheellista esimerkiksi silloin, kun asia sisältää paljon perusteluja ja henkilötodistelua.

Hakemusasia ratkaistaan tekemällä päätös tai muu hakemuksessa tarkoitettu toimenpide. Päätös annetaan käräjäoikeuden kansliassa tai julistetaan istunnossa. Jos hakemusasia on riitainen, saattaa asian hävinnyt osapuoli joutua korvaamaan toisen osapuolen oikeudenkäyntikulut.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa