Minilex - Lakipuhelin

Erityiskokoonpano: Maaoikeuden kokoonpano ja toimivalta

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maaoikeudet ovat muutoksenhakutuomioistuimia, jotka tutkivat ja ratkaisevat kiinteistötoimituksia, kiinteistörekisterin pitäjän päätöksiä, kiinteistöinsinöörin ratkaisuja, kirjaamisviranomaisen ratkaisuja ja kuntien tielautakuntien toimituksia koskevat kantelut ja valitukset. Maaoikeus toimii käräjäoikeuksien erillisenä osastona eli toimiessaan maaoikeutena käräjäoikeus käsittelee asiat erityiskokoonpanossa. Maaoikeus ei siis ole erillinen tuomioistuin vaan se toimii käräjäoikeuksien erillisenä osastona. Maaoikeudet ovat aiemmin olleet omia erityistuomioistuimiaan, mutta ne lakkautettiin ja maaoikeusasiat siirrettiin käräjäoikeuksille.

Asiassa toimivaltainen maaoikeus on se, jonka tuomiopiirissä kyseessä oleva alue sijaitsee. Kyseessä olevan alueen kuuluessa useamman maaoikeuden tuomiopiiriin tai kysymyksen ollessa rajasta, asiassa toimivaltainen on se maaoikeus, jonka tuomiopiiriin pääosa kysymyksen kohteena olevasta alueesta tai rajasta kuuluu. Pääkäsittely sijoittuu kuntaan, jossa olevaa aluetta muutoksenhaun kohteena oleva toimitus koskee, mutta maaoikeuden voi olla mahdollista kokoontua myös lähikunnassa tai maaoikeuden kansliapaikkakunnalla. Myös kirjallinen käsittely voi tulla kyseeseen.

Maaoikeuden kokoonpano koostuu maaoikeusasioihin erikoistuneesta lainoppineesta puheenjohtajatuomarista, yhdestä maaoikeusinsinööristä sekä kahdesta lautamiehestä, joten sen kokoonpano on siis pääsääntöisesti nelijäseninen. Jos toinen maaoikeuden kokoonpanoon kuuluvista lautamiehistä tulee estyneeksi osallistumaan asian käsittelyyn, voi maaoikeus käsitellä asian kokoonpanossa, jossa on yksi lautamies kahden sijaan. Jos asia on erityisen vaikea tai laaja, voidaan maaoikeuden kokoonpanoa vahvistaa yhdellä lakimiestuomarilla sekä maaoikeusinsinöörillä. Maaoikeus on päätösvaltainen, vaikka yhdelle jäsenelle tulisi pääkäsittelyn tai katselmuksen alkamisen jälkeen este, kunhan kokoonpanoon kuuluu ainakin yksi lainoppinut jäsen. Eräissä asioissa maaoikeus kuitenkin on päätösvaltainen myös yhden jäsenen kokoonpanossa.

Maaoikeusasioiden vastuutuomarin tulee olla kiinteistölainsäädäntöön ja kiinteistöasioiden käsittelyyn perehtynyt. Maaoikeusinsinööriltä puolestaan edellytetään tehtävään soveltuvaa diplomi-insinöörin tutkintoa, hyvää kokemusta kiinteistötoimituksista sekä perehtyneisyyttä kiinteistöjen arviointiin.

Maaoikeudet käsittelevät kiinteistönmuodostamislaissa tarkoitettuja halkomis-, lohkomis- ja rasitetoimituksista sekä lunastuslain ja tielain mukaisista toimituksista tehtyjä valituksia. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi kiinteistön määritykset sekä tielinjaukset. Tyypillisiä maaoikeuden käsiteltäväksi tulevia asioita ovat muun muassa yksityisteihin, erilaisiin korvauskysymyksiin ja rajoihin liittyvät asiat.

Maaoikeuden käsittely muistuttaa suuresti riita-asian käsittelyä käräjäoikeudessa. Kyse on siviiliprosessista, johon liittyy kuitenkin tiettyjä omaleimaisia piirteitä, kuten katselmusten tärkeä rooli prosessissa. Asianosaisten kannattaa tutustua maaoikeuden käsittelyprosessiin ja mahdollisten oikeudenkäyntikulujen jakautumiseen ennen valituksen tekemistä.

Maaoikeudet käsittelevät kiinteistönmuodostamislaissa tarkoittuja halkomis-, lohkomis- ja rasitetoimituksista sekä lunastuslain ja tielain mukaisista toimituksista tehtyjä valituksia. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi kiinteistön määritykset sekä tielinjaukset. Maaoikeuden käsittely muistuttaa suuresti riita-asian käsittelyä käräjäoikeudessa. Asianosaisten kannattaa tutustua maaoikeuden käsittelyprosessiin ja mahdollisten oikeudenkäyntikulujen jakautumiseen ennen valituksen tekemistä. Tarvittaessa voi olla yhteydessä lakimieheen, joka voi opastaa, kuinka valituksen käsittely tapahtuu sekä auttaa prosessin alkuun.

Maaoikeuden päätöksiin haetaan muutosta korkeimmalta oikeudelta valituslupamenettelyllä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa