Minilex - Lakipuhelin

Kirjallinen vastaus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kirjallinen ja suullinen vastaus riita-asiassa

Riita-asia pannaan vireille haastehakemuksella, jonka kantaja toimittaa käräjäoikeuteen. Jos tuomioistuin ei päätä jättää asiaa tukimatta tai hylätä sitä, antaa tuomioistuin vastaajalle haasteen, jossa häntä kehotetaan vastaamaan kirjallisessa muodossa kanteeseen. Vastaaja siis ottaa vastauksessaan kantaa haastehakemuksen sisältöön.

Myös suullisen vastauksen antaminen voi olla mahdollista, jos voidaan joko olettaa, että tämä nopeuttaisi jutun käsittelyä tai että vastaaja jättäisi kirjallisen vastauksen tekemättä. Näiden perusteiden ohella suullinen vastaus voi tulla kyseeseen vastaajan pyynnöstä, jos vastauksen antamiseen suullisessa muodossa on erityisiä syitä. Pääsääntöisesti vastaajan tulee kuitenkin antaa vastauksensa kirjallisesti.

Kirjallisen vastauksen sisältämät tiedot

Vastauksen tulisi olla siinä määrin kattava kuin haastehakemuksenkin. Vastaajalle toimitettavassa haasteessa selvitetään yksityiskohtaisesti, mitä kaikkea vastaajan tulee vastaukseensa sisällyttää.

Vastaajan on ilmoitettava kirjallisessa vastauksessaan joko myöntävänsä tai vastustavansa kannetta (kokonaan tai osittain). Kannetta voi joiltain osin vastustaa ja taas toisilta osin sen voi myöntää, jolloin tietyt seikat voidaan tunnistaa jutussa riidattomiksi. Mahdollinen asiakirja, johon vastustaminen perustuu, tulee liittää vastaukseen.

Vastaaja voi vastustaa kannetta eri tavoin, kuten esimerkiksi esittämällä niin sanotun prosessiväitteen. Prosessiväite voi koskea muun muassa sitä, että haastehakemus on toimitettu väärään tuomioistuimeen ja sen vuoksi asia pitäisi jättää tutkimatta. Yhtä lailla vastaaja voi myös perustaa vastustamisensa kanteen oikeustosiseikkojen kiistämiseen tai esittää oikeusväitteen taikka vastatosiseikan.

Vastaajan tulee kannetta vastustaessaan ilmoittaa asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliset perusteet vastustamiselleen. Vastustamisen riittävä perusteleminen on erityisesti dispositiivisessa riita-asiassa tärkeää, sillä kanne voidaan yksipuolisesti hyväksyä, jos vastaaja ei esitä vastustamiselleen perusteita tai jos hän esittää vain sellaisen perusteen, jolla ei selvästikkään ole vaikutusta asian ratkaisemiseen.

Lisäksi vastaajan tulee ilmoittaa vastauksessaan todisteet ja se, mitä hän aikoo näyttää niillä toteen. Halutessaan vastaaja saa vaatia kirjallisessa vastauksessaan oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Kyseisen yksittäistapauksen piirteistä riippuen tuomioistuin voi myös pyytää vastaajaa lausumaan vastauksessaan jostain erityisestä kysymyksestä.

Vastaajan tulee ilmoittaa laillisen edustajansa tai asiamiehen yhteystiedot sekä prosessiosoite. Prosessiosoitteella tarkoitetaan sitä osoitetta, johon vastaaja toivoo saavansa oikeusprosessiin liittyvät kutsut, kehotukset ja ilmoitukset. Myös sähköpostiosoitteen voi ilmoittaa prosessiosoitteeksi. Vastaajan on ilmoitettava omat yhteystietonsa sekä mahdollisen todistajan yhteystiedot tuomioistuimelle sopivalla tavalla.

Vastaajan tai muun vastauksen laatijan on pääsääntöisesti allekirjoitettava kirjallinen vastaus sekä ilmoitettava ammattinsa ja kotipaikkansa. Poikkeuksen muodostaa tilanne, jossa vastaus toimitetaan tuomioistuimelle sähköisesti. Tällöin riittää, että viesti sisältää tiedot lähettäjän henkilöllisyydestä, eikä dokumentin oikeaperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä.

Vastauksen toimittaminen tuomioistuimelle

Vastaus toimitetaan tuomioistuimen kansliaan, ei siis esimerkiksi suoraan kantajalle. Haasteessa ilmoitetaan vastauksen toimittamiselle annettava määräaika, jonka jatkamista voi erityisistä syistä pyytää. Haasteessa ilmoitetaan myös ne seuraukset, jotka kirjallisen vastauksen tekemättä jättämisestä voivat vastaajalle koitua. Jos kyse on riita-asiasta, jossa sovinto on sallittu, voi kirjallisen vastauksen toimittamatta jättäminen johtaa kanteen hyväksymiseen yksipuolisella tuomiolla.

Kirjallisen vastauksen saapumisen jälkeen tuomioistuin antaa vastauksen muille asianosaisille tiedoksi. Jos tuomioistuin ei edellä kuvatulla tavalla ratkaise asiaa valmistelua jatkamatta, jatketaan asian valmistelua sen jälkeen, kun vastaaja on toimittanut vastauksensa tuomioistuimelle. Asia voidaan myös siirtää tämän jälkeen suoraan pääkäsittelyyn.

Vinkit

  • Lue haaste läpi huolella, sillä kirjallisessa vastauksessa on esitettävä kaikki haasteessa pyydetyt tiedot.
  • Toimita kirjallinen vastaus tuomioistuimeen annetussa määräajassa. Muuten kanne voidaan yksipuolisella tuomiolla hyväksyä dispositiivisessa asiassa.
  • Kanteen vastustamisen riittävä perusteleminen on tärkeää.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa