Minilex - Lakipuhelin

Ennakkoperinnön huomioiminen perinnönjaossa

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Perinnönjako on toimitus, jossa kuolinpesän omaisuus jaetaan pesän perillisten kesken. Ennakkoperinnöllä tarkoitetaan lahjoitusta tai muuta lahjanluontoista etuutta, jonka perittävä on elinaikanaan antanut perilliselleen. Ennakkoperinnöt otetaan huomioon perinnönjaossa siten, että laskennalliseen jäämistöön lisätään ennakkoperintöjen arvo ja tämän jälkeen lasketaan perintöosat. Tästä on säädetty melko yksityiskohtaisesti perintökaaren 6 luvussa. Ennakkoperintöjä ei oteta perinnönjaossa huomioon automaattisesti, vaan niihin tulee nimenomaisesti kunkin perillisen erikseen vedota. 

Tavanomaisia vanhemmille lapsista aiheutuvia kustannuksia, joita voivat olla muun muassa elatus-, koulutus-, ja kasvatuskustannukset, ei lähtökohtaisesti katsota ennakkoperinnöksi. Erityisen suuria koulutukseen uhrattuja kustannuksia voidaan kuitenkin pitää ennakkoperintönä, erityisesti, jos ne ovat suuria myös perheen taloudelliset olot huomioon ottaen ja vanhemmat ovat avustaneet lasta vielä tämän tultua täysi-ikäiseksi. Perittävä voi toisaalta myös testamentilla määrätä, että rintaperillisen perinnöstä on tehtävä vähennys hänen koulutukseensa, kasvatukseensa tai elatukseensa sijoitettujen erityisten kustannusten vuoksi. Lähtökohtaisesti tällaista määräystä on noudatettava, ellei sitä ole katsottava kohtuuttomaksi. Tavanomaisina pidettäviä lahjoja, kuten perheen taloudelliseen tilanteeseen nähden kohtuullisia syntymäpäivälahjoja, ei huomioida ennakkoperintönä.

Mikäli jommankumman puolison avio-oikeuden alaan kuuluvasta omaisuudesta on annettu puolisoiden yhteiselle rintaperilliselle ennakkoperintöä, on tämä ennakkoperintö vähennettävä ensin kuolleen puolison jättämästä perinnöstä. Tilanteissa, joissa koko arvon vähentäminen tästä toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä on mahdotonta, tulee loppuosa vähentää toiselta puolisolta jääneestä perinnöstä. Mikäli kyse on vain toisen puolison lapselle annetusta ennakkoperinnöstä, joka on annettu avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta, ennakkoperintö tulee vähentää saajan perintöosasta toisen puolison jälkeen. 

Mikäli ennakkoperintöä saanut perillinen kuolee ennen ennakkoperinnön antajaa, tulee ennakkoperinnön osuus vähentää hänen jälkeläisilleen kuuluvista perintöosista. Tapauksissa, joissa perintöä on jakamassa useampi sukuhaara, tulee ilman jälkeläisiä kuolleen ja ennakkoperintöä saaneen sukuhaaran edustajan ennakkoperintö vähentää kyseessä olevan sukuhaaran perintöosasta.

Ennakkoperintönä saatu omaisuus tulee perinnönjaossa arvostaa siihen arvoon, joka sillä oli, kun perillinen sen vastaanotti. Vastaanottohetken mukaisesta arvosta voidaan poiketa vain erityisten syiden takia. Perillisellä ei ole velvollisuutta palauttaa ylisuuren ennakkoperintönsä ja perintöosansa väliin jäävää erotusta kuolinpesään. Mikäli ennakkoperintöjen tai perintöosuuksien laskemisessa ilmenee epäselvyyksiä, on hyvä kääntyä lakimiehen puoleen.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »