Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän velvollisuudet työturvallisuuslaissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työturvallisuuslaki sisältää sääntelyä työntekijän velvollisuuksista. Laissa on lisäksi säädetty työntekijän oikeudesta pidättäytyä työstä.

Työntekijää koskevat ensinnäkin tietyt yleiset velvollisuudet. Työntekijän on noudatettava niitä ohjeita ja määräyksiä, joita työnantaja hänelle toimivaltansa mukaisesti antaa. Muutoinkin työntekijän on noudatettava työn ja työolosuhteiden edellyttämää järjestystä, siisteyttä sekä huolellisuutta ja varovaisuutta siten kuin on tarpeen turvallisuuden ja terveellisyyden ylläpitämiseksi. Työntekijän on lisäksi kokemuksensa, työnantajalta saamansa opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti huolehdittava työssään käytettävissään olevin keinon sekä omasta että muiden työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä. Työpaikalla on vältettävä sellaista muihin työntekijöihin kohdistuvaa häirintää ja muuta epäasiallista kohtelua, joka aiheuttaa heidän turvallisuudelleen tai terveydelleen haittaa tai vaaraa. 

Työntekijällä on velvollisuuksia liittyen myös vikojen ja puutteellisuuksien poistamiseen ja niistä ilmoittamiseen. Mikäli työntekijä havaitsee työolosuhteissa tai työmenetelmissä, koneissa, muissa työvälineissä, henkilönsuojaimissa tai muissa laitteissa vikoja tai puutteellisuuksia, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle, on tällaisista vioista ja puutteellisuuksista viipymättä ilmoitettava työnantajalle ja työsuojeluvaltuutetulle. Työntekijän on kokemuksensa, työnantajan antaman opetuksen ja ohjauksen sekä ammattitaitonsa mukaisesti ja mahdollisuuksiensa mukaan poistettava havaitsemansa via ja puutteellisuudet, jotka aiheuttavat ilmeistä vaaraa. Työntekijän tehtävänä on myös ilmoituksen tekeminen vioista ja puutteellisuuksista myös sellaisessa tapauksessa, että hän on jo poistanut tai korjannut kyseisen vian tai puutteellisuuden. Työnantajan taas tulee kertoa työntekijälle ja työsuojeluvaltuutetulla, mihin toimenpiteisiin esille tulleessa asiassa aiotaan ryhtyä tai on jo ryhdytty.

Eräät työntekijän velvollisuudet liittyvät asianmukaisten työvarusteiden käyttämiseen sekä työvälineiden ja vaarallisten aineiden käyttöön. Työntekijän tulee huolellisesti ja ohjeiden mukaisesti käyttää ja hoitaa hänelle annettuja henkilönsuojaimia ja muita varusteita. Työssään työntekijän on käytettävä sellaista asianmukaista vaatetusta, josta ei aiheudu tapaturman vaaraa. Työntekijän tulee työnantajalta saamiensa käyttö- ja muiden ohjeiden mukaan ja muutenkin ammattitaitonsa ja työkokemuksensa mukaisesti käyttää oikein koneita, työvälineitä ja muita laitteita sekä niissä olevia turvallisuus- ja suojalaitteita. Kun työntekijä käyttää ja käsittelee vaarallisia aineita, on hänen noudatettava turvallisuusohjeita. Mikäli koneeseen, työvälineeseen tai muuhun laitteeseen taikka rakennukseen on asennettu suoja- tai turvallisuuslaite, ei sitä saa ilman erityistä syytä poistaa tai kytkeä pois päältä. Jos työn johdosta turvallisuus- tai suojalaite joudutaan tilapäisesti kytkemään pois päältä, on työntekijän palautettava laite taas käyttöön tai kytkettävä se päälle niin pian kuin mahdollista.

Työntekijällä on oikeus pidättäytyä työstä, jos siitä aiheutuu vakavaa vaaraa hänen omalle tai muiden työntekijöiden hengelle tai terveydelle. Pidättäytymisestä on ilmoitettava työnantajalle tai tämän edustajalle mahdollisimman pian. Oikeus työstä pidättäytymiseen jatkuu, kunnes työnantaja on poistanut vaaratekijät tai muuten huolehtinut siitä, että työ voidaan suorittaa turvallisesti. On kuitenkin huomattava, että mikäli työstä pidättäydytään, ei pidättäytyminen saa rajoittaa työntekoa laajemmin kuin työn turvallisuuden ja terveellisyyden kannalta on välttämätöntä. Huolta on pidettävä myös siitä, että pidättäytymisestä mahdollisesti aiheutuva vaara jää mahdollisimman vähäiseksi.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa