Minilex - Lakipuhelin

Työntekijän keskeiset velvollisuudet

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän keskeiset, työsuhteeseen perustuvat velvollisuudet luetellaan työsopimuslaissa. Ne voidaan jakaa viiteen pääryhmään.

Ensimmäisenä velvollisuuksien ryhmänä ovat niin sanotut yleiset velvollisuudet. Niiden nojalla työntekijällä on velvollisuus tehdä työnsä huolellisesti, noudattaen niitä määräyksiä joita työnantaja hänelle antaa toimivaltansa mukaisesti. Työntekijän on siis vältettävä kaikkea, mikä on ristiriidassa sen menettelyn kanssa, jota hänen asemassaan olevalta työntekijältä kohtuudella voidaan vaatia.

Toiseksi työntekijää koskevat työturvallisuuteen liittyvät velvollisuudet. Työntekijä on velvollinen noudattamaan työtehtävien ja -olojen edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta. Hänen on huolehdittava käytettävissään olevien keinojen avulla sekä omasta että muiden työpaikalla olevien työntekijöiden turvallisuudesta. Mikäli työntekijä havaitsee työpaikan rakenteissa, koneissa, laitteissa sekä työ- ja suojeluvälineissä sellaisia vikoja tai puutteita, joista saattaa aieutua tapaturman tai sairastumisen vaara, on hänen ilmoitettava niistä työnantajalle.

Työntekijä ei saa tehdä toiselle sellaista työtä eikä harjoittaa sellaista toimintaa, joka ilmeisesti vahingoittaa hänen työnantajaansa, kun otetaan huomioon työn luonne sekä työntekijän asema. Työsuhteen aikana työntekijä ei saa myöskään ryhtyä valmistelemaan kilpailevaa toimintaa sellaisin toimenpitein, joita ei voida pitää hyväksyttävinä. Jos työnantaja ottaa työhön henkilön, jonka hän tietää olevan kilpailevan toiminnan perusteella estynyt ryhtymästä työhön, vastaa työnantaja työntekijän ohella siitä vahingosta, joka aikaisemmalle työnantajalle aiheutuu.

Neljäs velvollisuuksien ryhmä koskee liike- ja ammattisalaisuuksia. Työsuhteen aikana työntekijä ei saa oikeudettomasti käyttää hyödykseen eikä ilmaista muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia. Mikäli työntekijä on saanut tällaisen tiedon oikeudettomasti, jatkuu kielto myös työsuhteen päättymisen jälkeen. Salaisuuden ilmaisseen työntekijän ohella vahingonkorvausvelvollisuus syntyy myös sille, jolle työntekijä tiedon ilmaisi, mikäli hän tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää työntekijän menetelleen oikeudettomasti.

Niin sanotulla kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa työntekijän oikeutta tehdä työsopimus työsuhteen päättymisen jälkeen sellaisen työnantajan kanssa, joka harjoittaa aikaisemman työnantajan kanssa kilpailevaa toimintaa. Kilpailukieltosopimuksella voidaan rajoittaa myös työntekijän oikeutta harjoittaa omaan lukuunsa tällaista toimintaa. Kilpailukieltosopimus on mahdollista tehdä silloin, kun siihen on työnantajan toimintaan tai työsuhteeseen liittyvä erityisen painava syy. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa