Minilex - Lakipuhelin

Rikoslaki ja törkeä ampuma-aserikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ampuma-aselaissa säädetään velvollisuuksia aseen käyttäjille ja haltijoille. Pääsääntöisesti kaikki aseisiin liittyvä toiminta on Suomessa luvanvaraista. Lain ja viranomaisten antamien määräysten rikkominen tai laiminlyönti voivat tulla rangaistavaksi ampuma-aserikoksena. Rikoksen vakavuusasteesta riippuen teko voi tulla rangaistavaksi perusmuotoisena ampuma-aserikoksena, lievänä ampuma-aserikoksena, törkeänä ampuma-aserikoksena tai ampuma-aserikkomuksena. Törkeä tekomuoto edellyttää teolta kokonaisharkintaan perustuvaa törkeyttä.

Ampuma-aserikoksesta rangaistaan sitä, joka ampuma-aselain vastaisesti;

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen taikka muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle ampuma-aselaissa säädetyn velvollisuuden ilmoittaa poliisin asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi taikka kokonaan tai osittain laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tai ilmoittamisen sijasta pitää niistä tiedostoa,

5) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,

6) laiminlyö esittää Suomeen siirretty tai tuotu pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

7) laiminlyö velvollisuuden tehdä valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten taikka

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka poistaa tai muuttaa tällaisen merkinnän taikka sarja- tai tunnistenumeron.

Ampuma-aserikoksesta on tuomittava myös se, joka menettelee YK:n ampuma-asepöytäkirjan vastaisesti tai ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen vastaisesti vie ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin taikka ampumatarvikkeen EU:n rajojen yli ilman asianmukaista lupaa.

 

Ampuma-aserikoksen törkeä tekomuoto

Milloin kyseessä on sitten törkeä ampuma-aserikos? Kyse on törkeästä tekomuodosta, jos ampuma-aserikoksessa rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase tai suuri määrä tehokkaita ampuma-aseita, tehokkaita ilma-aseita tai aseen osia, tai kun rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä taikka rikos on tehty erityisen suunnitelmallisesti. Lisäksi edellytetään sitä, että rikos on kokonaisuutena arvioiden törkeä.

Erityisen vaarallisena ampuma-aseena tarkoitetaan esimerkiksi sinkoa, kranaatinheitintä, sarjatuliasetta ja muuksi esineeksi kuin ampuma-aseeksi naamioitua ampuma-asetta. Suurella asemäärällä viitataan käytännössä yli kymmenen aseen määrään. Huomattavan taloudellisen hyödyn tavoittelu liittyy useimmiten hyvin järjestettyyn laittomaan asekauppaan, jossa tavoitellut voitot ovat suuria. Rikoksen erityinen suunnitelmallisuus ilmenee yleensä järjestäytyneisyytenä, mikä tekee rikoksesta vakavamman ja vahingollisemman yhteiskunnalle. Törkeä ampuma-aserikos ilmeneekin usein osana järjestäytynyttä rikollisuutta.

Jotta törkeän ampuma-aserikoksen tunnusmerkistö täyttyisi, tulee jonkin edellä mainitun kriteerin täyttymisen lisäksi teon olla kokonaisuutena arvostellen törkeä. Tällöin kiinnitetään huomiota muun muassa teolla vaarannettujen etujen tärkeyteen, seurausten vakavuus ja tekoon ja tekijään liittyvät muut olosuhteet. Myös törkeän ampuma-aserikoksen yritys on rangaistava.

Minkälainen rangaistus törkeästä ampuma-aserikoksesta voidaan tuomita? Rangaistuslajeina ampuma-aserikoksissa ovat sakko ja vankeusrangaistus, joka voidaan tuomita ehdollisena tai ehdottomana. Törkeässä ampuma-aserikoksessa minimirangaistus on neljä kuukautta vankeutta ja maksimirangaistus neljä vuotta vankeutta. Lisäksi rikoksentekoväline voidaan tuomita menetettäväksi valtiolle.

Vinkit

- Ampuma-aseiden kanssa toimivan on syytä tuntea ampuma-aselain säännökset

- Törkeä ampuma-aserikos liittyy usein laittomaan asekauppaan ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen

 

Varoitukset

- Rangaistusseuraamus törkeästä ampuma-aserikoksesta on aina vankeusrangaistus

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa