Minilex - Lakipuhelin

Ampuma-aserikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ampuma-aselaissa säädetään velvollisuuksia aseiden käyttäjille, valmistajille ja korjaajille, maahantuojille ja ase-elinkeinonharjoittajille. Pääsääntöisesti kaikki aseisiin liittyvä toiminta – hallussapito, myynti, korjaaminen, maahantuonti ja valmistus – on Suomessa luvanvaraista toimintaa. Aseita ei siis voi hankkia ja omistaa vapaasti. Luvanvaraisuus ja ampuma-aserikoksia koskeva sääntely luovat poikkeuksen perustuslailliselle omistusoikeudelle ja elinkeinonharjoittamisen vapaudelle. Syitä tälle ovat muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito Suomessa. Riippuen rikoksen vakavuudesta ja törkeysasteesta, ampuma-aseisiin liittyvä teko voi tulla rangaistavaksi perusmuotoisena ampuma-aserikoksena, lievänä ampuma-aserikoksena, törkeänä ampuma-aserikoksena tai ampuma-aserikkomuksena.

 

Mikä on ampuma-aserikos ja ampuma-ase?

Ampuma-aselain ja lupaviranomaisen antamien määräysten rikkominen on rangaistavaa ampuma-aserikoksena. Rangaistavuuden lähtökohtana on siten ampuma-aseisiin, aseen osiin ja patruunoihin liittyvän toiminnan luvanvaraisuus. Ampuma-aserikoksesta rangaistaan sitä, joka ampuma-aselain vastaisesti;

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen taikka muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle ampuma-aselaissa säädetyn velvollisuuden ilmoittaa poliisin asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi taikka kokonaan tai osittain laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tai ilmoittamisen sijasta pitää niistä tiedostoa,

5) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,

6) laiminlyö esittää Suomeen siirretty tai tuotu pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

7) laiminlyö velvollisuuden tehdä valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten taikka

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka poistaa tai muuttaa tällaisen merkinnän taikka sarja- tai tunnistenumeron.

Ampuma-aserikoksesta on tuomittava myös se, joka menettelee YK:n ampuma-asepöytäkirjan vastaisesti tai ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen vastaisesti vie ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin taikka ampumatarvikkeen EU:n rajojen yli ilman asianmukaista lupaa.

Myös ampuma-aserikoksen yritys on rangaistava.

Mitä on sitten pidettävä ampuma-aseena, aseen osilla tai patruunoilla, joihin liittyvä toiminta voi tulla rangaistavaksi ampuma-aserikoksena? Ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasupaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Myös tehokkaita ilma-aseita ja kaasusumuttimia pidetään usein ampuma-aseina. Rakennustyössä käytettäviä naulaimia ei kuitenkaan yleensä pidetä ampuma-aseina.

 

Omaehtoinen luvattoman aseen luovuttaminen ei ole ampuma-aserikos

Ampuma-aserikoksena ei kuitenkaan pidetä ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden, erityisen vaarallisten ammusten, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen tai tehokkaan ilma-aseen hallussapitoa, jos tällaisen esineen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin haltuun. Tällä säännöksellä pyritään turvaamaan se, että luvattomat aseet ja ammukset eivät jäisi yksityisten ihmisten haltuun. Hallussapitoluvan puuttuminen esimerkiksi siinä tilanteessa, että henkilö saa perintönä metsästyskiväärin, ei johda rangaistukseen ampuma-aserikoksesta, jos saaja ilmoittaa aseesta poliisille ja luovuttaa sen poliisille. Vaihtoehtoisesti hän voi tietysti hankkia hallussapitoluvan aseen säilyttämiseksi. Huomattava on myös se, että toimintakyvyttömäksi tehdyn ampuma-aseen tai aseen osan tarkistuttamisvelvollisuus poliisilaitoksella, josta aseen omistajan tai haltijan on huolehdittava. Samalla on esitettävä ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttava lupa.

Edellä mainittu luvattomasta ampuma-aseesta ilmoittaminen ja aseen luovuttaminen on tapahduttava omaehtoisesti ilman viranomaisen painostusta, epäilyä tai tutkintaa. Jos luvaton ampuma-ase esimerkiksi löytyy kotietsinnän yhteydessä henkilön asunnosta, ei hän voi säännöksen nojalla vapautua rangaistusvastuusta, vaikka luovuttaisikin aseen vapaaehtoisesti kotietsintää suorittaville poliiseille.

 

Seuraamus rangaistavasta ampuma-aserikoksesta

Minkälainen rangaistus ampuma-aserikoksesta sitten voidaan määrätä? Rangaistuslajeina ampuma-aserikokselle ovat sakko ja vankeusrangaistus. Enimmäisrangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Lisäksi rikoksentekoväline, eli ampuma-ase, sen osa, patruuna, erityisen vaarallinen ammus, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmä tai tehokas ilma-ase voidaan tuomita menetettäväksi valtiolle. Tyypillinen ampuma-aserikos Suomessa on luvaton hallussapito sen vuoksi, että määräaikainen hallussapitolupa on rauennut eikä aseelle ole haettu asianmukaisesti uutta hallussapitolupaa. Tyypillisesti rangaistus määrätään sakkona, mutta noin sadassa tapauksessa määrätään vuosittain myös vankeusrangaistus.

Vinkit

- Lupaviranomaisena ampuma-aseisiin liittyen toimii poliisi

- Internetissä on tarjolla runsaasti tietoa ampuma-aseisiin liittyvistä käytännöistä. Myös lakimiespuhelin antaa neuvontaa asian suhteen

Varoitukset

- Ampuma-aseiden kanssa tekemisissä olevan on tunnettava ampuma-aselain sääntely

- Suuri osa ampuma-aserikoksista johtuu laiminlyönneistä, joten lupa-asioiden kanssa on syytä olla huolellinen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa