Minilex - Lakipuhelin

Maanpetos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Maanpetoksella tarkoitetaan rikosta, missä Suomen kansalainen sotiin ja muihin levottomuuksiin liittyvissä tapauksissa, jotka on kohdistettu valtion etuun, vahingoittaa Suomea. Maanpetosrikoksiin tarvitaan aina vieras valtio ja rikoksen muodostaakin vieraan valtion puolella toimiminen. Kysymyksessä on valtion ulkoisen turvallisuuden vaarantaminen. Maanpetoksen tekijä voi olla myös ulkomaalainen, joka tekee maanpetoksen oleskellessaan Suomessa tai ollessaan valtakunnan palveluksessa. Maanpetos linkittyy ulkopoliittisiin kriiseihin. 

Suomen rikoslain mukaan maanpetoksesta tuomitaan se, joka Suomea koskevan sodan, aseellisen selkkauksen tai miehityksen aikana tai sellaisen välittömästi uhatessa

  1. liittyy vihollisen asevoimiin,
  2. osallistuu sotatoimiin tai muihin sotilaallisiin toimiin Suomea vastaan,
  3. palvelee sellaisissa vihollisen sotilas- tai siviilitehtävissä, jotka välittömästi edistävät sotatoimia Suomea vastaan, tai
  4. ryhtyy yhteistoimintaan vihollisen kanssa tai muulla vastaavalla tavalla vihollisen eduksi vahingoittaa Suomea.

Poikkeuksellisesti vihollisen auttamisena ei pidetä sellaista miehityksen aikana suoritettua toimenpidettä, joka on ilmeisen tarpeellinen väestön elinolojen turvaamiseksi.

Jos rikos on kokonaisuutena arvioiden törkeä, ja sillä aiheutetaan vaaraa valtakunnan tai sen osan joutumisesta vieraan vallan alaiseksi tai muuten aiheutetaan Suomelle erityisen suurta vahinkoa, on kyseessä törkeä maanpetos.

Maanpetoksesta tuomitaan vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi ehdottomaan vankeuteen, ja törkeästä maanpetoksesta vähintään neljäksi vuodeksi tai elinkaudeksi ehdottomaan vankeuteen. Molempien yritykset ovat rangaistavia. Törkeä maanpetos on rikos, joka ei koskaan vanhene. Siihen syyllistynyt henkilö voidaan tuomita rangaistukseen vielä vuosikymmenienkin kuluttua siitä hetkestä, jolloin hän rikoksen teki.

Prosessuaalisesta näkökulmasta suojelupoliisi suorittaa esitutkinnan ja valtionsyyttäjä päättää syytteen nostamisesta. Rikosprosessilla tarkoitetaan oikeudellista menettelyä tarkoituksenaan ratkaista rikosoikeudellinen vastuu.

Maanpetoksen valmistelu ja rikoksessa avustaminen on myös kriminalisoitu. Avustamisella tarkoitetaan yleensä välitöntä avustamista. Tunnusmerkistöön lukeutuu toteutumisen vaara ja Suomen aseman vaarantaminen. 

Teossa sen laatu, luonne ja laajuus ovat seikkoja, jotka vaikuttavat rikoksen arviointiin. Olennaista on huomioida rikoksesta syntynyt kokonaiskuva. Oikeuskäytännöstä voidaan todeta, että teon maanpetoksellinen tarkoituksellisuus eli tahallisuus tulee osoittaa. Henkilöllä tulee olla maanpetoksellinen tarkoitus, jolloin tavallinen ilkivalta ei täytä maanpetoksen tunnusmerkkejä. On myös hyvä huomata, että maanpetokseen syyllistytään vain poikkeusoloissa, mikä näin ollen rajoittaa rikokseen liittyviä tunnusmerkkejä. Poikkeusoloilla tarkoitetaan sotaa, sen välitöntä uhkaa tai vastaavaa tilaa. Itse rikoksen muodostaa vihollisen, siis vieraan valtion puolella toimiminen. Tämä on tyypillinen tunnusmerkki kaikille maanpetosrikoksille. Viholliseksi luetaan valtiot, joita vastaan oli julistettu sota. 

Vinkit

  • Maanpetos vaatii toteutuakseen poikkeusoloa, sotaa tai vastaavaa konfliktia tai sen välitöntä uhkaa.
  • Tavallinen ilkivalta ei ole maanpetos, kun se ei vaaranna Suomen asemaa. 

Varoitukset

  • Maanpetoksessa avustaminen on rikollista toimintaa. 
  • Vaikka välintöntä vaaraa ei olisi, myös välillinen vihollisen avustaminen voi täyttää maanpetoksen tunnusmerkit. 
  • Henkilö voidaan katsoa syyllistyneeksi maanpetokseen huomioimatta kuinka kauan sitten teko on ajallisesti tapahtunut.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa