Minilex - Lakipuhelin

Lievä ampuma-aserikos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ampuma-aselaissa asetetaan velvollisuuksia ampuma-aseiden omistajille, haltijoille, valmistajille, maahantuojille ja ase-elinkeinonharjoittajille. Lähtökohtana ampuma-aseisiin liittyvässä toiminnassa on luvanvaraisuus. Lain ja lupaviranomaisen antamien määräyksien vastainen menettely voi tulla rangaistavaksi ampuma-aserikoksena. Kyseeseen voi tulla rikoslain rangaistussäännöksen täyttyessä perusmuotoinen ampuma-aserikos, lievä ampuma-aserikos tai vakavimmissa tapauksissa törkeä ampuma-aserikos.

Ampuma-aserikoksesta rangaistaan sitä, joka ampuma-aselain vastaisesti;

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita, erityisen vaarallisia ammuksia, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen taikka muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan,

3) lainaa ampuma-aseen, aseen osan, ohjus- tai raketinheitinjärjestelmän, kaasusumuttimen taikka tehokkaan ilma-aseen sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle ampuma-aselaissa säädetyn velvollisuuden ilmoittaa poliisin asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon antajan nimi taikka kokonaan tai osittain laiminlyö velvollisuuden ilmoittaa patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista tai ilmoittamisen sijasta pitää niistä tiedostoa,

5) laiminlyö velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat,

6) laiminlyö esittää Suomeen siirretty tai tuotu pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

7) laiminlyö velvollisuuden tehdä valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka toimittaa ampuma-ase Poliisihallitukselle merkinnän tekemistä varten taikka

8) tekee väärän valmistus-, täydennys-, tuonti- tai pakkausmerkinnän taikka poistaa tai muuttaa tällaisen merkinnän taikka sarja- tai tunnistenumeron.

Ampuma-aserikoksesta on tuomittava myös se, joka menettelee YK:n ampuma-asepöytäkirjan vastaisesti tai ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvikkeiden vientiluvasta ja tuonti- ja kauttakuljetusmenettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen vastaisesti vie ampuma-aseen, sen osan tai olennaisen komponentin taikka ampumatarvikkeen EU:n rajojen yli ilman asianmukaista lupaa.

Ampuma-aseella tarkoitetaan välinettä, jolla ruutikaasupaineen avulla voidaan ampua luoteja, hauleja tai muita ammuksia taikka lamaannuttavia aineita siten, että siitä voi aiheutua vaaraa ihmiselle. Myös tehokkaita ilma-aseita ja kaasusumuttimia pidetään usein ampuma-aseina.

 

Lievä ampuma-aserikos

Jos ampuma-aserikos, huomioon ottaen rikoksen kohteena olleiden esineiden laatu tai määrä taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, on kyseessä ampuma-aserikoksen lievempi tekomuoto, lievä ampuma-aserikos.

Lievänä ampuma-aserikoksena rangaistavaksi voi siten tulla esimerkiksi muutamien aseen osien tai patruunoiden luvaton hallussapito. Joissain tapauksissa myös kaasusumuttimen luvaton hallussapito voi tulla rangaistavaksi ampuma-aserikoksen lievänä tekomuotona. Arvioinnissa painottuu kokonaisarviointi, jolloin huomioon voidaan ottaa myös muita rikokseen liittyviä seikkoja. Varsinaisen ampuma-aseen osalta kyse on kuitenkin aina vähintään ampuma-aserikoksesta.

Lievästä ampuma-aserikoksesta rangaistaan sakkorangaistuksella. Lisäksi rikoksentekoväline voidaan tuomita menetettäväksi valtiolle rikoksen johdosta.

Vinkit

- Lähtökohtaisesti kaikki ampuma-aseisiin liittyvä toiminta on Suomessa luvanvaraista toimintaa

- Lupaviranomaisena toimii poliisi

Varoitukset

- Suuri osa ampuma-aserikoksista liittyy ampuma-aselupien laiminlyönnistä, joten lupa-asioiden kanssa on syytä olla huolellinen

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa