Minilex - Lakipuhelin

Konkurssin edellytysten ja esteiden ratkaisujärjestys

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sikäli kuin käytännön tasolla voidaan ajatella, edellytykset ja esteet konkurssissa kulkevat melko vahvasti käsi kädessä, eikä niitä ole kovinkaan helppoa erottaa toisistaan. Tästä syystä edellytyksiä ja esteitä ei aseteta varsinaisesti tiettyyn ratkaisujärjestykseen, vaan kumpaakin tutkitaan konkurssin alkaessa, ja sen edetessä. Näin ollen, jos konkurssi ei täytä jotakin edellytystä, on se automaattisesti jo este, minkä vuoksi edellytyksiä ja esteitä ei ole siis syytä katsoa erillisinä toisistaan.

 

Tuomioistuimella on velvollisuus tutkia, onko konkurssiin asettamiseen laissa määritellyt edellytykset, ja onko jokin este olemassa, joka estää tällaisen edellytyksen täyttymisen.

 

Tuomioistuimen päätöksenteko alkaa konkurssin menettelyllisten prosessinedellytysten tutkimisella. Prosessinedellytysten tutkimisessa on kyse siitä, onko konkurssihakemuksen käsittelylle ja konkurssin aloittamiselle edellytyksiä eli voidaanko itse prosessi aloittaa. Konkurssin prosessinedellytyksinä on pidetty neljää kriteeriä, joiden täyttyminen on toteuduttava prosessin aloittamiseksi. Nämä neljä kriteeriä ovat tuomioistuimen toimivalta, konkurssikelpoisuus, hakemiskelpoisuus sekä hakijasaatava ja sen edellytykset.

 

Ensimmäiseksi tuomioistuimen on tutkittava, onko se alueellisesti toimivaltainen käsittelemään konkurssihakemuksen eli onko hakemus tehty oikealle käräjäoikeudelle. Lähtökohtaisesti toimivaltainen tuomioistuin on se, jonka tuomiopiiriin velallinen kuuluu.

 

Konkurssikelpoisuudella viitataan siihen, että velallisen maksukyky on heikentynyt siihen pisteeseen, että se ei enää kykene vastaamaan veloistaan. Tämä tilanne tarkoittaa sitä, että velallinen voidaan ylipäänsä asettaa konkurssiin.

 

Tämän jälkeen tuomioistuimen on selvitettävä, onko muusta maksukyvyttömyysasiasta johtuvaa estettä hakemuksen käsittelyn jatkamiselle tai ratkaisemiselle. Tällainen este voi olla esimerkiksi se, että konkurssihakemuksen kanssa samanaikaisesti vireillä on yrityssaneeraushakemus, jota ei ole vielä ratkaistu. Seuraavaksi tuomioistuimen on tutkittava, onko velkojalla hakukelpoinen saatava, jos hakemuksen on tehnyt velkoja. Jos hakijana on velallinen, on tutkittava, päätös konkurssiin hakemisesta syntynyt oikeassa järjestyksessä eli esimerkiksi yhtiön siinä toimielimessä, jolle asiasta päättäminen lain mukaan kuuluu. Tuomioistuimen tulee siis tutkia, onko velallinen täyttänyt hakemiskelpoisuuden, ja onko konkurssihakemus tehty oikean protokollan mukaan, joko velallisen tai velkojan toimesta. 

 

Kun prosessinedellytykset on tutkittu, siirrytään aineellisten konkurssin edellytysten tutkimiseen. Aineelliset edellytykset voidaan jakaa karkeasti neljään kategoriaan, jotka ovat maksukyvyttömyys, velkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiin, maksukyvyttömyyden olettamat sekä ylivelkaisuus.

 

Näistä tuomioistuin tutkii ensin velallisen maksukyvyttömyyden tai ylivelkaisuuden riippuen siitä, kumpaa hakija on käyttänyt hakemuksen perusteena.  Velallisen ei välttämättä kuitenkaan tarvitse olla esimerkiksi täysin maksukyvytön, vaan konkurssia voidaan hakea jo ennenaikaisesti.

 

Sen jälkeen ratkaistaan, onko velkoja-aloitteisessa konkurssissa hakijavelkojan saatavan olemassaolosta riittävä selvyys. Tämän jälkeen tutkitaan, onko tapauksessa jotain laissa mainittuja konkurssin esteitä, kuten hakijavelkojan asettama vakuus, joka turvaa maksun. Aineellisena konkurssin edellytyksenä on myös tutkittava, estääkö mahdollinen ulkomainen konkurssi suomalaisen konkurssin.

 

Jos kaikki prosessinedellytykset sekä aineelliset edellytykset täyttyvät, eikä tuomioistuin löydä estettä konkurssin aloittamiselle, tekee tuomioistuin päätöksen konkurssin aloittamisesta.

 

Konkurssin edellytyksistä, esteistä tai muusta konkurssiin liittyvistä asioista saa lisätietoa ottamalla yhteyttä Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa