Minilex - Lakipuhelin

Konkurssihakemuksen on oltava kirjallinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssihakemus on käräjäoikeuteen jätettävä hakemus, jolla haetaan yritystä tai muuta velallista konkurssiin. Itse konkurssihakemus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää tiettyjä laissa määriteltyjä asioita.

Konkurssihakemuksen on oltava kirjallinen, ja se on allekirjoitettava. Hakemusta ei voi laittaa vireille myöskään käräjäoikeuden istunnossa. Kirjallisen muodon lisäksi konkurssihakemus voidaan tehdä myös sähköisenä. Hakemuksessa on mainittava hakijan vaatimus ja sen perustelu, velallisen nimi ja kotipaikka sekä yksilöintitunnus (henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus) sekä hakijan tai tämän edustajan puhelinnumero ja osoite. Yleisesti konkurssihakemus jätetään tuomioistuimen kirjaamoon käsiteltäväksi.

Jos velallinen itse hakee konkurssia, on hakemukseen liitettävä yleisluontoinen selvitys omaisuudesta ja sen arvosta, tieto velkojen kokonaismäärästä sekä luettelo suurimmista velkojista ja näiden yhteystiedot. Kun velallinen hakee itse konkurssia maksukyvyttömyytensä perusteella, vaatimusta ei yleensä tarvitse perustella tarkemmin hakemuksessa, vaan velallisen oma ilmoitus maksukyvyttömyydestään riittää. Kuitenkin silloin, kun jokin seikka antaa aihetta epäillä maksukyvyttömyyttä, saattaa tuomioistuin hakemuksen saatuaan vaatia myöhemmässä vaiheessa lisäselvitystä. Jos kuolinpesä hakee velallisena itseään konkurssiin ylivelkaisuuden perusteella, hakemukseen tulee liittää perukirja tai mahdollinen muu selvitys kuolinpesän ylivelkaisuudesta.

Kun velallinen on oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiö, velallisen hakiessa konkurssia hakemuksessa on oltava myös selvitys siitä, että päätös konkurssin hakemisesta on syntynyt oikeassa järjestyksessä. Esimerkiksi osakeyhtiön tai osuuskunnan konkurssiin hakemisesta päättää yhtiön tai osuuskunnan hallitus. Muun muassa osakeyhtiön konkurssissa hakemukseen tulee liittää jäljennös yhtiön hallituksen pöytäkirjasta, jossa omaisuuden luovutuspäätös on tehty, sekä alle kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote.

Velkojan hakiessa konkurssia tämän on perusteltava hakemuksessa oikeutensa vaatia velallisen asettamista konkurssiin sekä esitettävä perustelut velallisen konkurssiin asettamiselle. Kun velkoja hakee konkurssia velallisen maksukyvyttömyyden perusteella, tulee lisäksi esittää kaupparekisteriote ja asiakirjoja, jotka osoittavat velallisen maksukyvyttömyyden. Jos on erityistä syytä, tuomioistuin voi vaatia myös muuta selvitystä valallisen taloudellisesta asemasta.

Hakijan on ilmoitettava konkurssihakemuksessaan, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen; onko velallisen pääintressien keskus Suomessa vai haetaanko konkurssia pelkästään täällä sijaitsevaan toimipaikkaan. Jos on kuitenkin ilmeistä, että kyseessä on tavallinen suomalainen konkurssi, ei perustetta tarvitse erikseen mainita. Hakijan on pystyttävä todistamaan, että velallisen pääintressien keskus tai toimipaikka sijaitsee Suomessa, jotta konkurssihakemus tulisi tutkittavaksi.

Tuomioistuimen on annettava velkojan hakemus tiedoksi velalliselle sekä varattava tälle tilaisuus antaa kirjallinen lausuma siitä asetettuun määräpäivään mennessä.

Lisää tietoa esimerkiksi hakemuksen toimittamisesta tuomioistuimeen, perustelujen tai tarvittavien selvitysten sisällöstä tai muusta konkurssin hakemiseen liittyvästä saa soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin konkurssihakemuksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

Helsingin käräjäoikeus
Porkkalankatu 13
00180 Helsinki

KONKURSSIHAKEMUS

Hakija
Yritys A Oy, Helsinki, Y-tunnus: 123457-6
Esimerkkitie 1
00100 Helsinki

Hakijan prosessiosoite
Yritys A Oy
Toimitusjohtaja Minna Mallikas
Esimerkkitie 1 A 1
00100 Helsinki
puhelin 040 123 4567
sähköposti minna.mallikas@yritysa.fi

Tuomioistuin
Yritys A Oy:n hallintoa hoidetaan Suomessa pääasiallisesti Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiirissä.

Hakemus
Pyydämme Yritys A Oy:n asettamista konkurssiin, koska yhtiö on konkurssilain 2 luvun 3 §:n mukaisesti maksukyvytön.

Helsingissä 22.05.2020
________________________
Yritys A Oy
Minna Mallikas
Toimitusjohtaja

Liitteet
1.  Hakijan kaupparekisteriote
2.  Hakijayhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja konkurssiin hakeutumisesta
3.  Yleisluontoinen selvitys omaisuudesta ja velkojen määrästä sekä luettelo yhtiön suurimmista velkojista.

--

TÄYTTÖOHJEET

KOHTA 1.
Hakija

Tähän merkitään hakijan eli velallisen nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot, osoite ja yhteystiedot.
Huomioitavaa: Yksityishenkilön hakemukseen Y-tunnuksen tilalle tulee laittaa hakijan henkilötunnus.

KOHTA 2.
Hakijan prosessiosoite

Tähän merkitään hakijan eli velallisen laillisen edustajan tai hänen käyttämän asiamiehen nimi ja tarpeelliset tunnistamistiedot sekä osoite johon asiaa koskevat ilmoitukset saadaan lähettää.

KOHTA 3.
Tuomioistuin

Tähän kohtaan täytyy merkitä, että millä perusteella tuomioistuin on asiassa toimivaltainen.
Yksityishenkilön itse tekemässä hakemuksessa tämä voidaan ilmaista esimerkiksi näin: ”Hakijavelallisen kotipaikka on Helsingin käräjäoikeuden tuomiopiirissä.

KOHTA 4.
Hakemus

Hakemuksen tulee sisältää vaatimus konkurssiin asettamisesta ja sen perustelu. Yleensä perusteena käytetään konkurssilain 2 luvun 3 §:n mukaisten kohtien maksukyvyttömyyttä.

Huomioitavaa:
Maksukyvyttömyydellä tarkoitetaan konkurssilain mukaan sitä, että velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön maksamaan velkojaan niiden erääntyessä. Tilapäinen maksukyvyttömyys, jolla tarkoitetaan verraten lyhyttä maksukyvyttömyysaikaa, ei siten riitä konkurssiin asettamiseen, vaan maksukyvyttömyyden on oltava jatkuvaa.
Jos velallinen itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, pidetään velallista maksukyvyttömänä. Jos kuitenkin ilmenee erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta, asiaa tutkitaan tarkemmin.

KOHTA 5.
Liitteet

Yrityksen ollessa hakijana tulee liitteeksi laittaa hakijayhtiön kaupparekisteriote ja yhtiön hallituksen kokouksen pöytäkirja yhtiön asettamisesta konkurssiin. Lisäksi tulee konkurssihakemukseen liittää luettelo suurimmista velkojista yhteystietoineen sekä yleisluonteinen selvitys omaisuudesta ja velkojen määrästä. 

Muuta huomioitavaa
Hakijan tai hakemuksen laatijan on allekirjoitettava hakemus. Velallisen hakemukseen tulee liittää asianmukainen päätös tai suostumus omaisuuden luovuttamisesta konkurssiin. Kuolinpesän konkurssiin asettamista koskevaan hakemukseen on liitettävä perukirja tai, jos se ei ole saatavissa, muu selvitys kuolinpesän ylivelkaisuudesta.
Tuomioistuin voi vaatia muuta selvitystä velallisen taloudellisesta asemasta, jos se on erityisestä syystä asian ratkaisemiseksi tarpeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa