Minilex - Lakipuhelin

Konkurssihakemuksen on oltava kirjallinen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssihakemus on käräjäoikeuteen jätettävä hakemus, jolla haetaan yritystä tai muuta velallista konkurssiin. Itse konkurssihakemus on vapaamuotoinen, mutta sen tulee sisältää tiettyjä laissa määriteltyjä asioita.

Konkurssihakemuksen on oltava kirjallinen, ja se on allekirjoitettava. Hakemusta ei voi laittaa vireille myöskään käräjäoikeuden istunnossa. Kirjallisen muodon lisäksi konkurssihakemus voidaan tehdä myös sähköisenä. Hakemuksessa on mainittava hakijan vaatimus ja sen perustelu, velallisen nimi ja kotipaikka sekä yksilöintitunnus (henkilö- tai yritys- ja yhteisötunnus) sekä hakijan tai tämän edustajan puhelinnumero ja osoite. Yleisesti konkurssihakemus jätetään tuomioistuimen kirjaamoon käsiteltäväksi.

Jos velallinen itse hakee konkurssia, on hakemukseen liitettävä yleisluontoinen selvitys omaisuudesta ja sen arvosta, tieto velkojen kokonaismäärästä sekä luettelo suurimmista velkojista ja näiden yhteystiedot. Kun velallinen hakee itse konkurssia maksukyvyttömyytensä perusteella, vaatimusta ei yleensä tarvitse perustella tarkemmin hakemuksessa, vaan velallisen oma ilmoitus maksukyvyttömyydestään riittää. Kuitenkin silloin, kun jokin seikka antaa aihetta epäillä maksukyvyttömyyttä, saattaa tuomioistuin hakemuksen saatuaan vaatia myöhemmässä vaiheessa lisäselvitystä. Jos kuolinpesä hakee velallisena itseään konkurssiin ylivelkaisuuden perusteella, hakemukseen tulee liittää perukirja tai mahdollinen muu selvitys kuolinpesän ylivelkaisuudesta.

Kun velallinen on oikeushenkilö, esimerkiksi osakeyhtiö, velallisen hakiessa konkurssia hakemuksessa on oltava myös selvitys siitä, että päätös konkurssin hakemisesta on syntynyt oikeassa järjestyksessä. Esimerkiksi osakeyhtiön tai osuuskunnan konkurssiin hakemisesta päättää yhtiön tai osuuskunnan hallitus. Muun muassa osakeyhtiön konkurssissa hakemukseen tulee liittää jäljennös yhtiön hallituksen pöytäkirjasta, jossa omaisuuden luovutuspäätös on tehty, sekä alle kolme kuukautta vanha kaupparekisteriote.

Velkojan hakiessa konkurssia tämän on perusteltava hakemuksessa oikeutensa vaatia velallisen asettamista konkurssiin sekä esitettävä perustelut velallisen konkurssiin asettamiselle. Kun velkoja hakee konkurssia velallisen maksukyvyttömyyden perusteella, tulee lisäksi esittää kaupparekisteriote ja asiakirjoja, jotka osoittavat velallisen maksukyvyttömyyden. Jos on erityistä syytä, tuomioistuin voi vaatia myös muuta selvitystä valallisen taloudellisesta asemasta.

Hakijan on ilmoitettava konkurssihakemuksessaan, millä perusteella tuomioistuin on toimivaltainen; onko velallisen pääintressien keskus Suomessa vai haetaanko konkurssia pelkästään täällä sijaitsevaan toimipaikkaan. Jos on kuitenkin ilmeistä, että kyseessä on tavallinen suomalainen konkurssi, ei perustetta tarvitse erikseen mainita. Hakijan on pystyttävä todistamaan, että velallisen pääintressien keskus tai toimipaikka sijaitsee Suomessa, jotta konkurssihakemus tulisi tutkittavaksi.

Tuomioistuimen on annettava velkojan hakemus tiedoksi velalliselle sekä varattava tälle tilaisuus antaa kirjallinen lausuma siitä asetettuun määräpäivään mennessä.

Lisää tietoa esimerkiksi hakemuksen toimittamisesta tuomioistuimeen, perustelujen tai tarvittavien selvitysten sisällöstä tai muusta konkurssin hakemiseen liittyvästä saa soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa