Minilex - Lakipuhelin

Menettelyyn osallistumisen kustannukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa konkurssiin asettamista koskevassa asiassa noudatetaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä. Konkurssiasioiden käsittelyssä on kysymys sellaisesta hakemuslainkäytöstä, jonka osalta myös oikeudenkäyntikulujen korvaaminen poikkeaa tavanomaiseen riita-asiaan sovellettavasta sääntelystä.

Konkurssihakemuksessa on mahdollista esittää vaatimus hakijan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta, mutta hakijavelkoja ei normaalisti saa korvausta kustannuksistaan, sillä pääsääntöisesti konkurssihakemuksen käsittelyssä asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan. Joku asianosaisista voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut vain, jos siihen on erityisiä syitä. Tällaisena erityisenä syynä voi tulla kyseeseen lähinnä velallisen pitkitetty ja asiallisesti aiheeton vastustus. Jos velallinen on esimerkiksi kiistänyt hakijan saatavan aiheellisuuden ja tätä kiistämistä voidaan pitää selvästi aiheettomana, velallinen on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan velkojalle asian käsittelyn pitkittymisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Toisaalta eräissä tapauksissa velkoja saatetaan velvoittaa korvaamaan velallisen oikeudenkäyntikulut. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun velkojalla ei ole ollut hakukelpoista saatavaa tai konkurssiin asettamiselle ei ole ollut perusteita ja velalliselle on aiheutunut kustannuksia tämän osoittamisesta. Erityisiä perusteita hakijavelkojan korvausvelvollisuudelle ei kuitenkaan ole silloin, jos velallinen on vasta hakemuksen käsittelyn aikana maksanut velkojan saatavan tai asettanut siitä hyväksytyn vakuuden. Tällöinhän velkojan hakemukselle on ollut peruste vielä hakemusta tehtäessä.

Harvinaisissa tapauksissa hakijan saatetaan katsoa olevan oikeutettu saamaan oikeusapua. Tällä tarkoitetaan, että hakija saa oikeusavustajan, jonka palkkio maksetaan kokonaan tai osin valtion varoista. Oikeusapua voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusapu voidaan myöntää vain yksityishenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, joka täyttää oikeusavun saamista koskevat taloudelliset edellytykset. Koska konkurssiasia on kuitenkin yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävä hakemusasia, oikeusapua voidaan myöntää ainoastaan, jos sille on erityisen painavia perusteita.

Tarkempia tietoja mahdollisuuksista saada oikeusapua konkurssiasiassa, oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta tai muusta konkurssiin liittyvästä kannattaa kysyä lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa