Minilex - Lakipuhelin

Menettelyyn osallistumisen kustannukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuten oikeudenkäynneissä yleensä, myös konkursseissa sekä konkurssiin asettamisessa noudatetaan oikeudenkäymiskaaren säännöksiä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen kuitenkin poikkeaa tavanomaisiin riita-asioihin sovellettavasta sääntelystä konkurssiasioissa, sillä konkurssiasioiden käsittelyssä on vahvemmin kyse hakemuslainkäytöstä, jonka vuoksi käytäntö on hieman erilaista. 

 

Vaatimus hakijan oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta on mahdollista esittää konkurssihakemuksessa. Kunkin konkurssihakemuksen käsittelyssä asianosaiset vastaavat pääsääntöisesti itse oikeudenkäyntikuluistaan, minkä vuoksi mahdollinen velkoja, joka on konkurssiasiassa hakijana, ei normaalisti saa korvausta kustannuksistaan. Joku asianosaisista voidaan velvoittaa korvaamaan vastapuolensa oikeudenkäyntikulut vain, jos siihen on erityisiä syitä. Tällaisena erityisenä syynä voi tulla kyseeseen lähinnä velallisen pitkitetty ja asiallisesti aiheeton vastustus. Esimerkiksi jos velallinen on kiistänyt hakijan saatavan aiheellisuuden ja tätä kiistämistä voidaan pitää selvästi aiheettomana, velallinen on lähtökohtaisesti velvollinen korvaamaan velkojalle asian käsittelyn pitkittymisestä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

 

Toisaalta eräissä tapauksissa velkoja saatetaan velvoittaa korvaamaan velallisen oikeudenkäyntikulut. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun velkojalla ei ole ollut hakukelpoista saatavaa tai konkurssiin asettamiselle ei ole ollut perusteita ja velalliselle on aiheutunut kustannuksia tämän osoittamisesta. Erityisiä perusteita hakijavelkojan korvausvelvollisuudelle ei kuitenkaan ole silloin, jos velallinen on vasta hakemuksen käsittelyn aikana maksanut velkojan saatavan tai asettanut siitä hyväksytyn vakuuden. Tällöinhän velkojan hakemukselle on ollut peruste vielä hakemusta tehtäessä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

On mahdollista, että hakijan katsotaan olevan oikeutettu saamaan oikeusapua, vaikkakin tällainen tilanne on melko harvinainen. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalle määrätään oikeusavusta, jonka palkkio maksetaan valtion varoista kokonaan tai ainakin osin. Oikeusapua voidaan myöntää henkilölle, joka tarvitsee asiantuntevaa apua oikeudellisessa asiassa ja joka taloudellisen asemansa vuoksi ei kykene itse suorittamaan sen hoitamisen vaatimia menoja. Oikeusavun myöntämiselle on kuitenkin asetettu tiettyjä edellytyksiä. Oikeusapu voidaan myöntää vain yksityishenkilölle tai yksityiselle elinkeinonharjoittajalle, joka täyttää oikeusavun saamista koskevat taloudelliset edellytykset. Yhteenvetona kuitenkin konkurssiasia on yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävä hakemusasia. Tämän vuoksi oikeusapua voidaan myöntää ainoastaan, jos sen myöntämiselle on erityisen painavia perusteita.

 

Tarkempia tietoja mahdollisuuksista saada oikeusapua konkurssiasiassa, oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuudesta tai muusta konkurssiin liittyvästä kannattaa kysyä lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa