Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettelyn kulku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely käynnistyy käräjäoikeudelle jätettävällä konkurssihakemuksella, jonka voi tehdä sekä velkoja että velallinen itse. Käräjäoikeus tekee päätöksen konkurssiin asettamisesta ja määrää pesänhoitajan. Pesänhoitaja laatii kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta luettelon velallisen varoista ja veloista ja toimittaa pesäluettelon velalliselle ja velkojille. Lisäksi pesänhoitaja laatii velallisesta ja hänen konkurssia edeltäneestä toiminnastaan selvityksen.

Jos konkurssipesän varat eivät riitä konkurssimenettelyn kustannusten suorittamiseen, käräjäoikeus määrää konkurssin rauenneeksi.  Jos varoja on riittävästi konkurssin jatkamiseen, pesänhoitajan on ilmoitettava päivä, johon mennessä velkojien on kirjallisesti valvottava saatavansa. Saatavien valvomisen jälkeen pesänhoitaja laatii ehdotuksen siitä, miten pesän varat velkojien kesken jaetaan, ja kuulee jakoehdotuksesta velkojia ja velallista. Pesänhoitaja tekee kuulemisen johdosta jakoluetteloon tarpeellisiksi katsomansa tarkistukset ja toimittaa luettelon tuomioistuimen vahvistettavaksi. Jos saatavia on joiltain osin riitautettu, tuomioistuimen on tutkittava riitautukset.

Konkurssi oikeudenkäyntinä päättyy tuomioistuimessa jakoluettelon vahvistamiseen, mutta täytäntöönpanomenettelynä vasta kun velkojat ovat hyväksyneet pesänhoitajan lopputilityksen sen jälkeen, kun pesään kuluva omaisuus on muutettu rahaksi.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa