Minilex - Lakipuhelin

Konkurssimenettely tuomioistuimessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssimenettely tuomioistuimessa alkaa siitä, kun tuomioistuin päättää konkurssiin asettamisesta, jos velallinen on muuten kuin tilapäisesti kykenemätön huolehtimaan veloistaan. Hakemus konkurssiin asettamisesta, jonka voi tehdä joko velallinen tai velkoja, tehdään sille käräjäoikeudelle, jonka toimialueella velallisen taloudellista toimintaa on johdettu. Konkurssin alkaessa tuomioistuin määrää pesänhoitajan hoitamaan konkurssipesän omaisuutta ja konkurssipesän hallintoa yhdessä pesän velkojien kanssa. Tällöin velallisen määräysvalta konkurssipesässä lakkaa, ja velkojat käyttävät yksin päätösvaltaa pesässä niiltä osin, kuin tehtävät tai vastuu ei kuulu pesänhoitajalle konkurssilain tai muun lain säännöksen nojalla.

 

Tuomioistuimen määräämän pesänhoitajan tehtävänä on selvittää pesän velat. Pesänhoitaja tekee pesäluettelon sekä kirjallisen selvityksen konkurssin syistä ja velallisen harjoittamasta taloudellisesta toiminnasta ennen konkurssia. Jos konkurssipesästä riittää varoja velkojien jako-osuuksien kattamiseksi pesänhoitaja määrää päivän, johon mennessä velkojien on ilmoitettava saatavansa tai he menettävät oikeutensa jako-osuuksiinsa. Samaten, jos konkurssipesässä havaitaan olevan riittävästi varoja, voidaan pyrkiä jatkamaan konkurssimenettelyä saneerausmenettelynä, jolloin velallisen toiminta pyritään tervehdyttämään jatkamiskelpoiseksi.

 

Jos pesän saatavissa on epäselvyyksiä, ne voidaan tarvittaessa ratkaista tuomioistuimessa. Tuomioistuin myös tarkastaa ja vahvistaa pesänhoitajan laatiman jakoluettelon, jossa määrätään, miten pesän varat jaetaan velkojille. Konkurssimenettely päättyy velkojien hyväksymään, pesänhoitajan tekemään lopputilitykseen. Jos lopputilitys kuitenkin riitautetaan, voidaan nämä riitaisuudet myös selvittää tuomioistuimessa.

 

Ellei pesässä ole tarpeeksi varoja konkurssimenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen tai jos velkojien jako-osuudet jäävät hyvin pieniksi, tuomioistuin voi määrätä konkurssin raukeamaan. Tällöin pesän varat luovutetaan ulosottoviranomaiselle. Tällaisessa tilanteessa tuomioistuin voi myös konkurssiasiamiehen esityksestä päättää konkurssin jatkumisesta julkisselvityksenä.

 

Tuomioistuimella on lisäksi toimivalta määrätä alkaneen konkurssimenettelyn peruuttamisesta.

 

Tuomioistuimen päätösvaltaa voisi konkurssiasioissa melkeinpä kutsua absoluuttiseksi siinä mielessä, että tuomioistuimen päätökseen ei konkurssiasiassa voi hakea muutosta. Erityisesti jos todetaan, että konkurssimenettelyä on syytä jatkaa julkisselvityksenä, ei tällaiseen tuomioistuimen päätökseen voida hakea muutosta. Näin ollen konkurssiasiat nojautuvat erittäin vahvasti tuomioistuimen päätökseen, sillä minkäänlaista konkurssimenettelyä ei voida aloittaa ilman, että tuomioistuin tekee päätöksen konkurssimenettelyn aloittamisesta.

 

Lisää infoa konkurssimenettelystä sekä tuomioistuimen roolista konkursseissa voi tiedustella soittamalla Minilexin lakipuhelimeen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa