Minilex - Lakipuhelin

Konkurssia koskeva asia käsitellään joutuisasti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiasian käsittely tuomioistuimessa on jokseenkin poikkeava tavanomaisesta siviiliprosessista, jossa osapuolina on kaksi asianosaista. Konkurssimenettely on luonteeltaan niin sanottua summaarista lainkäyttöä. Konkurssimenettelyyn sovelletaan lähtökohtaisesti itse konkurssia koskevia, osittain pelkästään konkurssilaista keskeisen sisältönsä saavia menettelyperiaatteita. Yksi keskeisimmästä konkurssiasioiden käsittelyyn sovellettavista periaatteista on joutuisuusperiaate, joka on Suomen lainsäädännössä muutenkin perusteena yleisesti oikeusasioiden käsittelyiden osalta.

 

Lain mukaan konkurssia koskeva asia on käsiteltävä asian edellyttämällä joutuisuudella. Konkurssiasioiden kiireellistä käsittelyä edellyttää tämän tyyppisten asioiden luonne sekä asianosaisten oikeusturva. Joutuisuusvaatimus koskee samalla tavoin myös pesänhoitajaa, jonka on aina pyrittävä selvittämään konkurssipesiä asian edellyttämällä tehokkuudella ja joutuisuudella. Toisaalta samoilla perusteilla voidaan ajatella, että joutuisuusvaatimus koskee myös velallista myötävaikutusvelvollisuuden osalta, sillä velallisella on velvollisuus edesauttaa konkurssin etenemistä.

 

Menettelyn joutuisuutta koskeva säännös on luonteeltaan yleinen ja koskee menettelyä kaikissa eri oikeusasteissa. Konkurssimenettelyn joutuisuuteen kuuluu esimerkiksi konkurssihakemuksen käsittelyn yhteydessä se, että konkurssin hakijan saatavan oikeellisuutta ei erikseen tutkita. Konkurssilaissa säädettyjen menettelyperiaatteiden lisäksi konkurssiasioiden käsittelyssä noudatetaan hakemusasioiden käsittelystä annettuja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä soveltuvin osin.

 

Konkurssimenettely on kuitenkin hyvin tapauskohtaista, eikä mitään varsinaisia aikamääreitä säädetä konkurssilaissa, eikä missään muussakaan laissa. Lähtökohtana on aina mahdollisimman joutuisa menettely. Kun konkurssin hakijana on velallinen itse, konkurssiin asettamista koskeva asia voidaan ratkaista nopeasti, sillä tällöin edellytysten tutkiminen on yleensä yksinkertaista. Jos hakijana on velkoja, myös velallinen on asiaan osallinen, jota on kuultava. Velallinen voi toiminnallaan pitkittää asian käsittelyä esimerkiksi vastustamalla hakemusta, jolloin asiasta saattaa muodostua velkojan ja velallisen välinen istunnossa käsiteltävä riitainen oikeudenkäynti. Tällöin asian käsittely saattaa kestää kauemmin.

 

Kiireellisyysvaatimus konkurssihakemuksen käsittelyssä merkitsee, että tuomioistuimen on ryhdyttävä toimenpiteisiin heti hakemuksen saavuttua, eikä asia saa viipyä missään käsittelyn vaiheessa tuomioistuimesta itsestään johtuvasta syystä. Kiireellisyys on otettava huomioon myös muun muassa lausumapyyntöjen määräajoissa, istuntopäivän määräämisessä sekä yhteydenpitotapojen valinnassa ja käytössä (puhelin, faksi, sähköposti). Asian käsittelyä voi kuitenkin esimerkiksi pitkittää se, että konkurssihakemuksen käsittelyä lykätään maksuajan varaamiseksi velalliselle tai maksujärjestelyistä sopimiseksi. Konkurssihakemuksen lykkääminen voi tulla kyseeseen lähtökohtaisesti silloin, kun lykkäämiselle on jokin pätevä syy.

 

Tarkempaa tietoa konkurssiasian käsittelystä ja esimerkiksi menettelyn kestoon vaikuttavista seikoista taikka käsittelyn lykkäämiselle asetettavista vaatimuksista saa Minilexin lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa