Minilex - Lakipuhelin

Konkurssia koskeva asia käsitellään joutuisasti

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Konkurssiasian käsittely tuomioistuimessa poikkeaa jossain määrin tavanomaisesta, kahden asianosaisen välisestä, siviiliprosessista. Konkurssimenettelyn sanotaan olevan luonteeltaan niin sanottua summaarista lainkäyttöä. Konkurssimenettelyyn sovelletaankin omia, osin konkurssilaista keskeisen sisältönsä saavia menettelyperiaatteita. Eräs konkurssiasioiden käsittelyyn sovellettava periaate on niin sanottu joutuisuusperiaate.

Lain mukaan konkurssia koskeva asia on käsiteltävä joutuisasti. Menettelyn joutuisuutta koskeva säännös on luonteeltaan yleinen ja koskee menettelyä kaikissa eri oikeusasteissa. Konkurssimenettelyn joutuisuuteen kuuluu esimerkiksi konkurssihakemuksen käsittelyn yhteydessä se, että konkurssin hakijan saatavan oikeellisuutta ei erikseen tutkita. Konkurssilaissa säädettyjen menettelyperiaatteiden lisäksi konkurssiasioiden käsittelyssä noudatetaan hakemusasioiden käsittelystä annettuja oikeudenkäymiskaaren säännöksiä soveltuvin osin.

Kun konkurssin hakijana on velallinen itse, konkurssiin asettamista koskeva asia voidaan ratkaista nopeasti, sillä tällöin edellytysten tutkiminen on yleensä yksinkertaista. Jos hakijana on velkoja, myös velallinen on asiaan osallinen, jota on kuultava. Jos velallinen tällöin vastustaa hakemusta, asiasta saattaa muodostua velkojan ja velallisen välinen istunnossa käsiteltävä riitainen oikeudenkäynti. Tällöin asian käsittely saattaa kestää kauemmin.

Kiireellisyysvaatimus konkurssihakemuksen käsittelyssä merkitsee, että tuomioistuimen on ryhdyttävä toimenpiteisiin heti hakemuksen saavuttua, eikä asia saa viipyä missään käsittelyn vaiheessa tuomioistuimesta johtuvasta syystä. Kiireellisyys on otettava huomioon myös muun muassa lausumapyyntöjen määräajoissa, istuntopäivän määräämisessä sekä yhteydenpitotapojen valinnassa ja käytössä (puhelin, faksi, sähköposti). Asian käsittelyä voi kuitenkin pitkittää se, että konkurssihakemuksen käsittelyä lykätään maksuajan varaamiseksi velalliselle tai maksujärjestelyistä sopimiseksi. Tällainen lykkääminen on mahdollista, kun sille on pätevä syy.

Tarkempaa tietoa konkurssiasian käsittelystä ja esimerkiksi menettelyn kestoon vaikuttavista seikoista tai käsittelyn lykkäämiselle asetettavista vaatimuksista saa Minilexin lakipuhelimen kautta.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa