Minilex - Lakipuhelin

Ampumaratarikos ja ampumaradan käytön yleiset edellytykset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joka ampumaratalain vastaisesti

1) perustaa ampumaradan tai ylläpitää sitä ilman mainitun lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua lupaa taikka

2) perustaa vähäisen ampumaradan tai ylläpitää sitä tekemättä siitä mainitun lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettua ilmoitusta,

on tuomittava ampumaratarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Tähän tekoon voi syyllistyä ampumaradan ylläpitäjä sekä yhteisön tai säätiön toimihenkilö, jos yhteisö tai säätiö harjoittaa toimintaa ilman lupaa tai ilmoituksen tekemistä.

Teko on rangaistava vain tahallisena.

Perustamisella viitataan radan rakentamiseen ei perustamista koskeviin hakemuksiin ja ilmoituksiin.

Sääntelyllä halutaan edistää turvallista ammuntaa ja tukea ampumarataverkoston kehittämistä ja ylläpitämistä.

Ampumaradalla tarkoitetaan ammuntaan käytettyä tilaa tai aluetta kokonaisuudessaan, ei yksittäistä ampumapaikkaa. Rataa-lueeseen voi kuulua ratojen lisäksi muita tiloja, kuten suojarakenteita tai pysäköintipaikkoja. Ampumarata voi sijaita sisällä tai ulkona. Ampumarata kattaa myös vain ratoja, jotka ovat ampuma-aseella ampumista varten, se ei sisältäisi ilma-ase –tai jousiammuntaratoja.

Ampumaradan perustaminen ja ylläpitäminen edellyttää ampumaratalupaa.  Tämä pitää sisällään sen, että luvan hakijan tulee olla sopiva radan pitäjäksi ja, että rata on turvallinen. Luvanhakija voi olla ampumarataseura, muu yhteisö tai yksityinen henkilö. Hakija ei saa olla konkurssissa tai hänen taloudellinen toimintakelpoisuutensa ei saa olla muutoin rajoitettu. Vähäisemmän ampumaradan perustamisesta ja ylläpitämisestä tulee ilmoittaa Poliisihallitukselle. Vähäiseksi ampumaradaksi katsotaan rata, jossa ammutaan enintään 10 000 laukausta vuodessa.  Tavallisten ampumaratojen lisäksi on olemassa ampumaratakeskuksia, joissa on useiden lajien ratoja ja joilla saa ampua yli 300 000 laukausta vuodessa. Näissä edellytettäisiin lupamenettelyä ja Poliisihallituksen tulisi tarkastaa, että se täyttää ampumaratalain ja lupaehtojen vaatimukset.

Lupa annetaan toistaiseksi voimassa olevana ja sitä ei valvota. Luvanhakijan tulee ilmoittaa hakemuksessaan selvitys, että rata on rakenteellisesti turvallinen.

Ampumaradalla tulee olla järjestyssääntö ja ratavastaava. Rataa ei saa ottaa käyttöön ilman tämän henkilön hyväksyntää ja hän voi myös keskeyttää radan käytön, jos siitä aiheutuisi vaaraa terveydelle tai sivullisten omaisuudelle.

Ampumaratalupa voitaisiin peruuttaa, jos rata ei olisi turvallinen sen käyttäjille, rata aiheuttaisi vaaraa yleiselle järjestykselle ja turvallisuudelle taikka luvanhaltija ei noudattaisi lupaehtoja tai olisi enää sopiva radanpitäjäksi. Vähäisen ampumaradan toiminta voitaisiin vastaavasti kieltää.

Luvanvaraisuutta perustellaan sillä, että se voi aiheuttaa vaaraa turvallisuudelle kolmella eri tapaa; 1) luoteja, hauleja tai muita ammuksia voi lentää rata-alueen ulkopuolelle, 2) sivulliset saattavat eksyä alueelle, jos rata –tai suoja-aluetta ei ole merkitty tarpeeksi hyvin, 3) radan käyttäjä voi aiheuttaa vaaraa toisille radan käyttäjille.

Yksityishenkilön tulee olla täysi-ikäinen, rehelliseksi ja luotettavaksi tunnettu henkilö, joka henkilökohtaisiltaan ominaisuuksiltaan on sopiva tehtävään.  Tekijät, jotka voivat estää luvan saamisen on hakijan kohtuuttoman runsas päihteiden käyttö, hakija elämäntapa ja asenne, hakijan vammat ja sairaudet, jotka saattavat vaikuttaa kykyyn toiminnan harjoittamiseen, liiketoimintakiellot sekä laiminlyönnit liittyen työturvallisuuteen ja työsuojeluun. Luettelo ei ole tyhjentävä vaan harkinta tehdään tapauskohtaisesti.

Ampumaratalupa raukeaa, kun luvansaajaa ei enää ole olemassa. Vuoden aikana kuitenkin voidaan hakea toiminnan jatkamistan konkurssi – ja kuolintapauksissa.

Luvan peruutus:

On eräitä pakollisia luvan peruutusperusteita. Ensimmäiseksi on se, että luvanhaltija pyytää luvan peruuttamista ja, jos luvanhaltija ei enää käytä rataa. Voidaan peruuttaa myös sillä perusteella, että ampumaratalain tietyt edellytykset eivät täyty, näitä ovat: 1)ampumaradan pitämisestä aiheutuu vaaraa yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle, 2) luvanhakija on konkurssissa ja hänen toimintakelpoisuuttaan on rajoitettu; 3) luvanhakijana oleva luonnollinen henkilö ei tunneta rehelliseksi ja luotettavaksi ja ei ole henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva

4) luvanhakijana olevaa yhteisöä tai säätiötä ei ole toimintansa tarkoituksen ja muiden seikkojen perusteella pidettävänä sopivana ampumaradan ylläpitämiseen;

5) luvanhakijana olevan yhteisön tai säätiön hallintoelimiin kuuluvat henkilöt ja toimitusjohtaja sekä avoimessa yhtiössä yhtiömiehet ja kommandiittiyhtiössä vastuunalaiset yhtiömiehet eivät täytä 2 ja 3 kohdassa säädettyjä vaatimuksia;

6) hakija ei ole nimennyt ampumaradalle sen toiminnasta ja turvallisuudesta vastaavaa henkilöä (ratavastaava) tai, jos tällaista henkilöä ei enää ole.

Peruutukseen voi vaikuttaa ampumarataluvan haltijan teon tai laiminlyönnin vakavuus, aikaisempi käyttäytyminen sekä häneen mahdollisesti aikaisemmin kohdistuneet peruutukset tai varoitukset

Tietyt rikokset kuten ympäristön lainsäädännön rikkominen tai piittaamattomuus toisen henkilön turvallisuudesta voi olla estävä tekijä kuin myös se, jos luvanhaltija on tahallaan menetellyt virheellisesti ampumaradan ylläpidossa. Jos luvanhaltija on olennaisesti rikkonut ampumaratalupaan liitettyjä keskeisiä ehtoja tai määräyksiä (esim. radan käyttäjien turvallisuuteen liittyvät ehdot) voi hän korjata virheensä viranomaisen asettamassa määräajassa.

Ilmoituksenvaraisuus:

Vähäisen ampumaradan perustajan tai pitäjän tulee jättää ilmoitus vähintään 2 kuukautta ennen radan käyttöönottoa. Ilmoituksen tulee pitää sisällään ratavastaavan tiedot . Vähäisessäkin ampumaratatoiminnassa tulee olla järjestyssääntö.

Poliisihallitus voi kieltää ampumaradan perustamisen tai ylläpitämisen jos, ampumarataluvan haltija on lainvoimaisella tuomiolla tuomittu sellaisesta rikoksesta, joka osoittaa hänen olevan sopimaton tehtäväänsä, taikka hän on tahallaan menetellyt olennaisesti virheellisesti ylläpitäessään ampumarataa. Kielto voi olla osittainen tai kiellon sijasta voidaan antaa varoitus, mikäli peruuttaminen olisi kohtuutonta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa