Minilex - Lakipuhelin

Velan vanhentuminen ja todistustaakka - KKO:2015:29

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Velan vanhentuminen
    Vanhentumisen katkaiseminen
    Vapaamuotoinen katkaisutoimi
    Todistustaakka

Tapauksessa oli kyse velan vanhentumisen oikea-aikaisesta katkaisemisesta. Velalliselle oli käräjäoikeudessa vahvistettu korvausvelvollisuus vakuutuskorvauksesta, jota koskien velkoja oli lähettänyt velalliselle ensin perintäkirjeen ja tämän jälkeen maksumuistutuksen. Velkoja katsoi katkaisseensa velan vanhentumisen ajallaan nämä kirjeet lähettämällä. Velallinen kiisti koskaan saaneensa kirjeitä ja siten vetosi saatava olevan vanhentunut.

Kyse oli siis siitä, oliko velkoja katkaissut vanhentumisen velan vanhentumisesta annetun lain mukaisesti. Käräjäoikeus katsoi, että velan vanhentumisen katkaisun osalta oli riittävää, että kirjeet oli lähetetty postitse velallisen kotiosoitteeseen. Saatava ei ollut siis vanhentunut. Hovioikeus taas otti sen kannan, että pelkkä kirjeiden lähettäminen ei ollut riittävä toimenpide vanhentumisen katkaisemiseksi. Kirjeiden lähettäminen tapahtui velkojan riskillä eikä tämä ollut kyennyt todistamaan, että velallinen olisi saanut kirjeet.

Vapaamuotoisella velan vanhentumisen katkaisemisella tarkoitetaan sitä, että velkoja vaatii velalliselta suoritusta tai muutoin muistuttaa tätä velasta. Olennaista vanhentumisen katkaisussa on tiedonsaantihetki. Velallisen on saatava tieto vanhentumisen katkaisusta ennen kuin velka on vanhentunut. Riski tiedon perillemenosta on lähettäjällä eli velkojalla. Katkaisu tulisi tehdä siten, että se on jälkikäteen todennettavissa. Näyttövelvollisuus vanhentumisen katkaisemisesta on velkojalla.

Korkein oikeus katsoi olevan riittävää, että ilmoitus vanhentumisen katkaisusta oli lähetetty tavallisella kirjeellä, sillä oli mahdollista näyttää toteen myös tavallisen kirjeen lähettäminen ja saapuminen perille. Korkein oikeus totesi, että on mahdollista, ettei asianmukaisesti lähetetty kirje saavu perille. Mahdollisuus tähän on kuitenkin vähäinen ja mitä useampia kirjeitä on lähetetty sitä todennäköisempää on, että ainakin yksi kirje saapuu perille. Oikeus katsoi siis, että jo kahden kirjeen lähettämisen jälkeen velalliselle syntyy velvollisuus esittää perusteltu selvitys siitä, miksi kirjelähetys ja siten tieto katkaisusta, ei ole tullut hänen saatavilleen.

Korkein oikeus lisäsi, ettei voitu pitää perusteltuna sitä, että velallinen laiminlyömällä kirjeen avaamisen voisi estää velan vanhentumisen katkaisun. Katkaiseminen ei siis edellytä, että velallinen ottaisi selon hänelle lähetetyn ilmoituksen sisällöstä, jos velkoja pystyy todistamaan, että kirje on saapunut perille. Käsitellyssä asiassa Korkein oikeus katsoi, että koska kumpikaan kirjelähetyksistä ei ollut palautunut lähettäjälle eikä velallinen ollut esittänyt selvitystä siitä, miksi postilähetykset eivät olleet tulleet hänen saatavilleen, voidaan velkojan katsoa katkaisseen velan vanhentuminen ajallaan. Tällä perusteella hovioikeuden tuomio kumottiin ja asia jätettiin käräjäoikeuden tuomion varaan.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]