Minilex - Lakipuhelin

Takautumissaatava

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Takaukseen, vierasvelkapanttaukseen ja yhteisvastuulliseen velkasuhteeseen perustuva takautumisoikeus eli takautumissaatava katsotaan konkurssissa saaduksi silloin, kun kyseinen suoritusvelvollisuus syntyi. Takautumissaatavan syntymishetki ei siten ole sitoumuksen antamisen hetki. Tällä ajankohdalla on merkitystä, koska konkurssipesä muodostaa oman oikeussubjektinsa, joka on erillinen alkuperäisestä velallisesta. Alkuperäisen velallisen ja konkurssipesän saatavat ja velkasitoumukset eivät siten ole rinnastettavissa ja kuitattavissa aivan samoin perusten.

Velallinen ei myöskään saa suorittaa konkurssipesän velkoja konkurssin alettua. Säännöllä suojataan velkojien yhtäläistä oikeutta maksunsaantiin. Siten kuittaus voidaan myös laissa säädetyin edellytyksin peräyttää konkurssipesään.

Velkojalla on lähtökohtainen oikeus käyttää konkurssisaatavaansa kuittaukseen velalliselle konkurssin alkaessa olevaa velkaansa vastaan. Velkojalla on oikeus kuittaukseen, vaikka takautumissaatava ei olisi erääntynyt kuittausilmoitusta tehtäessä.

Jos takautumissaatavan suoritusvelvollisuus on syntynyt myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen päivää, jona konkurssihakemus tehtiin tuomioistuimelle, saatavaa ei voida käyttää kuittaukseen. Lisäksi jos takautumissaatava on syntynyt aiemmin, sitä ei voida käyttää kuittaukseen, jos velkojalla on perusteltua aihetta olettaa velallinen maksukyvyttömäksi.

Velkojalla on velvollisuus esittää selvitys kuittaukseen käytettävästä saatavastaan. Sääntö koskee myös takautumissaatavaa. Selvitys sisällytetään pesänhoitajalle annettavaan valvontakirjelmään. Jos velkoja ilman hyväksyttävää syytä ilmoittaa saatavansa vasta konkurssisaataville määrätyn valvontapäivän jälkeen, velkojan on maksettava konkurssipesälle jälkivalvontamaksu. Maksu on aina vähintään 600 ja enintään 6 000 euroa. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa