Minilex - Lakipuhelin

Sivullisen väliintulo riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Joskus riita-asia koskee sivullisen oikeutta sillä tavoin, että hän voi tulla mukaan oikeudenkäyntiin kantajan tai vastaajan puolelle nostamatta omaa kannetta. Väliintulolla tarkoitetaan siis sivullisen eli kolmannen henkilön osallistumista asianosaisten väliseen oikeudenkäyntiin omasta aloitteestaan ja omassa intressissään. Sivullinen voi osallistua oikeudenkäyntiin joko varsinaisena tai itsenäisenä väliintulijana. Sivuväliintulossa on kysymys varsinaisesta väliintulosta, jolloin ulkopuolinen henkilö tulee mukaan oikeudenkäyntiin tukemaan jompaakumpaa asianosaista. Itsenäisessä väliintulossa taas sivullisella on välitön väliintulointressi eli asiassa annettava tuomio on voimassa hänen hyväseen tai häntä vastaan samoin kuin se olisi, jos se olisi annettu oikeudenkäynnissä, jossa hän olisi ollut asianosaisena. Tällöin väliintulijalle onkin laissa säädetty asianosaisen asema.

Väliintuloa tavoittelevan sivullisen on esitettävä todennäköiseksi, että asiassa annettavalla tuomiolla voi olla vaikutuksia hänen oikeusasemaansa. Asian tulee koskea väliintulevaa sivullista siten, että sivullinen voisi ajaa sitä omassa erillisessä oikeudenkäynnissään. Hänellä tulee siis olla riittävä väliintulointressi. Väliintulolla sivullinen valvoo etujaan jo vireillä olevassa oikeudenkäynnissä tukemalla asianosaista.

Vaikka väliintuleva sivullinen valvoo jutussa omia etujaan, hänestä ei tule asianosaista eikä häntä, oikeudenkäyntikuluja lukuun ottamatta, voida tuomiossa oikeuttaa tai velvoittaa mihinkään. Väliintulija voi toimia oikeudenkäynnissä asianosaisen tavoin, mutta hän ei voi tehdä kaikkia asianosaiselle kuuluvia prosessitoimia, kuten kanteen myöntämistä tai sen peruuttamista. Väliintulija voi kuitenkin esittää esimerkiksi todistelua asiassa ja hän rinnastuu asianosaisiin myös tiedoksiannossa, joten hänet on kutsuttava asian käsittelytilaisuuksiin. On katsottu, että väliintulija voi ryhtyä kaikkiin sellaisiin toimiin, jotka ovat omiaan edistämään sen asianosaisen asiaa, jota väliintulija tukee.

Väliintulijaksi haluavan sivullisen on tehtävä asiaa koskeva hakemus tuomioistuimelle, kun alkuperäistä kannetta koskeva oikeudenkäynti on tullut vireille. Sivullisella, jolla on tarvittava väliintulointressi, on oikeus väliintuloon alkuperäisten asianosaisten suostumuksesta riippumatta. Toisaalta väliintuloa ei voida perustaa asianosaisten suostumukseen, jos tarvittava väliintuloperuste puuttuu. Tuomioistuimen tulee siis viran puolesta tarkistaa väliintuloperusteen olemassaolo. Sivullisen väliintulon hylkäävään päätökseen saa hakea muutosta.

Väliintulija voi oikeudenkäynnin aikana vaihtaa puolta, jos hän huomaa etunsa olevan ristiriidassa sen asianosaisen edun kanssa, jonka puolella hän on alkuaan osallistunut oikeudenkäyntiin. Samoin väliintulija voi peruuttaa oman väliintulokanteensa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa