Minilex - Lakipuhelin

Rikosoikeudenkäyntiin liittyvien asiakirjojen julkisuus ja salassapito

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jokaisella on oikeus saada tietoja oikeudenkäyntiasiakirjoista tai -tallenteista, ellei niiden julkisuutta ole erikseen rajattu. Kenellä tahansa on siis oikeus saada oikeudenkäyntiä koskevia perustietoja tai tietoa annetuista tuomioista.

Tuomioistuimelle toimitetut oikeudenkäyntiasiakirjat rikosasioissa tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä suullisessa käsittelyssä. Tuomioistuin voi kuitenkin poikkeuksellisesti julkistaa asiakirjat jo ennen asian esilläoloa tuomioistuimessa, jos siihen on painava syy, kuten asian yhteiskunnallinen merkittävyys. Oikeudenkäynnin perustiedot eli diaaritiedot tulevat puolestaan julkisiksi välittömästi. Näillä tiedoilla tarkoitetaan sellaisia tietoja, jotka koskevat asiaa käsittelevää tuomioistuinta, asian laatua, käsittelyvaiheita, suullisen käsittelyn ajankohtaa ja paikkaa sekä asianosaisten henkilöllisyyttä. Oikeudenkäynnin vireilläoloa koskevia tietoja ei saa pitää salassa edes siinä tapauksessa, että käsittely on kokonaan tai osaksi salainen. Tuomioistuin voi määrätä asianomistajan henkilöllisyyden salassa pidettäväksi rikosasiassa, joka koskee erityisen arkaluonteista henkilön yksityiselämään liittyvää seikkaa sekä turvapaikanhakijan henkilöllisyyden säilöön ottamista koskevassa asiassa, jollei ole ilmeistä, ettei tieto vaaranna hänen tai hänen perheensä turvallisuutta. Syytetyn henkilöllisyys on kuitenkin aina julkinen.

Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat siis rikosasioissakin julkisia, elleivät ne ole suoraan lain mukaan salassa pidettäviä ja ellei tuomioistuin määrää niitä salassa pidettäviksi. Asiakirja voi olla julkinen joko osittain tai kokonaan. Asianosainen, jota salassa pidettäväksi määrätty tieto koskee, voi kuitenkin antaa suostumuksensa tiedon julkaisuun. Tuomioistuin voi myös päättää tiedon olevan julkinen osittain tai kokonaan, mikäli se on tarpeen painavan yleisen tai yksityisen edun vuoksi. Jokaisella on oikeus saada tieto tällaisesta julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta.

Rikosasioissakin pääsääntönä on siis oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus. Ne voidaan kuitenkin suoraan lain perusteella tai tuomioistuimen määräyksestä määrätä salassa pidettäviksi. Asianosaisen, joka haluaisi oikeudenkäyntiasiakirjojen olevan salassa pidettäviä, kannattaa esittää tuomioistuimelle sitä koskeva pyyntö. Lakimies voi auttaa selvittämään, onko kyseessä olevassa asiassa perusteita pyynnön tekemiseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa