Minilex - Lakipuhelin

Anonyymi todistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuoden 2106 alusta alkaen tuomioistuin on voinut eräissä vakavimmissa rikosasioissa päättää, että henkilö kuullaan rikosasiassa anonyymina todistajana, eli siten, että tämän henkilöllisyys salataan, syyttäjän, epäillyn tai vastaajan kirjallisesta hakemuksesta. Anonymiteetti voidaan myöntää, mikäli käsiteltävästä rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta (esim. törkeä huumausainerikos, törkeä pahoinpitely) ja jos todistajan henkilöllisyyden salaaminen on välttämätöntä hänen itsensä tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Anonymiteetti voidaan myöntää myös silloin, kun kyse on törkeästä parituksesta tai ihmiskaupasta, joista enimmäisrangaistus on kuusi vuotta vankeutta. Yllä esitetyn lisäksi edellytyksenä anonymiteetin myöntämiselle on, että asianosainen todistaja tätä tahtoo. Lisäksi edellytetään, ettei todistaja myöhemminkään päätä todistaa omalla nimellään.

Anonyymi todistaminen tarkoittaa käytännössä siis sitä, että todistajan henkilöllisyyttä eikä yhteystietoja paljasteta. Anonyymi todistaja saa kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi paljastaa hänen henkilöllisyytensä tai yhteystietonsa. Anonyymi todistaja voi näin ollen jättää vastaamatta sellaisiin kysymyksiin, joihin vastaaminen voisi välillisesti johtaa hänen henkilöllisyytensä tai yhteystietojensa paljastumiseen. Muilla todistajilla taas on velvollisuus kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi paljastaa anonyymin todistajan henkilöllisyyden tai hänen yhteystietonsa. Mikäli anonyymi todistaja kuitenkin toimillaan selvästi osoittanut luopuvansa anonymiteetistä, ei todistajan anonymiteettia ole syytä enää suojella. Tällainen toimi voisi olla esim. se, että todista itse kertoo tiedotusvälineille olevansa anonyymi todistaja.

Lähtökohtaisesti anonyymia todistajaa kuullaan samoin kuin muitakin todistajia. Erona muihin on vain se, ettei anonyymin todistajan henkilöllisyys tai yhteystiedot käy ilmi. Tuomioistuin voi kuitenkin rikosasiassa päättää, että todistajaa kuullaan pääkäsittelyssä näkösuojan takaa, vastaajan läsnä olematta tai hänen henkilökohtaisesti läsnä olematta puhelin- tai videoyhteyttä tai muuta teknistä tiedonvälitystapaa käyttäen, jos se on anonyymin todistajan henkilöllisyyden salaamiseksi välttämätöntä. Todistajan ääni voidaan myös muuntaa siten, ettei häntä voi tunnistaa äänen perusteella. Anonyymia todistajaa voidaan lisäksi kuulla yleisön läsnä olematta, mikäli se on välttämätöntä tämän henkilöllisyyden salaamiseksi.

Anonyymilla todistamisella pyritään todistajan henkilöllisyys ja yhteystiedot salaamalla suojelemaan todistajaa tai hänen läheisiään henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Todistajan anonymiteetti voidaan kuitenkin myös tietyissä tilanteissa murtaa tuomioistuimen päätöksellä. Mikäli kaipaat tarkempaa tietoa asiasta, voit kääntyä lakimiespuhelimen puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa