Minilex - Lakipuhelin

Anonyymi todistaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Vuoden 2106 alusta alkaen tuomioistuin on voinut eräissä vakavimmissa rikosasioissa päättää, että henkilö kuullaan rikosasiassa anonyymina todistajana, eli siten, että tämän henkilöllisyys salataan, syyttäjän, epäillyn tai vastaajan kirjallisesta hakemuksesta. Anonymiteetti voidaan myöntää, mikäli käsiteltävästä rikoksesta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kahdeksan vuotta vankeutta ja jos todistajan henkilöllisyyden salaaminen on välttämätöntä hänen itsensä tai hänen läheisensä suojaamiseksi henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Tällaisia rikoksia ovat esimerkiksi törkeä huumausainerikos ja törkeä pahoinpitely. Anonymiteetti voidaan myöntää myös silloin, kun kyse on törkeästä parituksesta tai ihmiskaupasta, joista enimmäisrangaistus on kuusi vuotta vankeutta. Yllä esitetyn lisäksi edellytyksenä anonymiteetin myöntämiselle on, että todistaja itse tätä tahtoo. Lisäksi edellytetään, ettei todistaja myöhemminkään päätä todistaa omalla nimellään.

Anonyymi todistaminen tarkoittaa käytännössä siis, ettei todistajan henkilöllisyyttä tai yhteystietoja paljasteta. Anonyymi todistaja saa kieltäytyä todistamasta siltä osin kuin todistaminen saattaisi paljastaa hänen henkilöllisyytensä tai yhteystietonsa. Anonyymi todistaja voi näin ollen jättää vastaamatta sellaisiin kysymyksiin, joihin vastaaminen voisi välillisesti johtaa hänen henkilöllisyytensä tai yhteystietojensa paljastumiseen. Muilla todistajilla taas on velvollisuus kieltäytyä todistamasta vain siltä osin, kuin todistaminen saattaisi paljastaa anonyymin todistajan henkilöllisyyden tai hänen yhteystietonsa. Mikäli anonyymi todistaja on kuitenkin toimillaan selvästi osoittanut luopuvansa anonymiteetistä, ei hänen anonymiteettiaan ole syytä enää suojata. Tällainen toimi voisi olla esim. se, että todista itse kertoo tiedotusvälineille olevansa anonyymi todistaja.

Lähtökohtaisesti anonyymia todistajaa kuullaan samoin kuin muitakin todistajia. Erona muihin on vain se, etteivät anonyymin todistajan henkilöllisyys- ja yhteystiedot käy asiassa ilmi. Tuomioistuin voi kuitenkin rikosasiassa päättää, että todistajaa kuullaan pääkäsittelyssä joko näkösuojan takaa, vastaajan läsnä olematta tai ilman että hänen täytyy olla tilaisuudessa henkilökohtaisesti läsnä. Tällöin todistajaa voidaan kuulla käyttämällä puhelin- tai videoyhteyttä tai muuta teknistä tiedonvälitystapaa, jos se on anonyymin todistajan henkilöllisyyden salaamiseksi välttämätöntä. Todistajan ääni voidaan myös muuntaa siten, ettei häntä voi tunnistaa äänen perusteella. Anonyymia todistajaa voidaan lisäksi kuulla yleisön läsnä olematta, mikäli se on välttämätöntä tämän henkilöllisyyden salaamiseksi.

Anonyymilla todistamisella pyritään todistajan henkilöllisyys ja yhteystiedot salaamalla suojelemaan todistajaa ja hänen läheisiään henkeen tai terveyteen kohdistuvalta vakavalta uhalta. Todistajan anonymiteetti voidaan kuitenkin myös tietyissä tilanteissa murtaa tuomioistuimen päätöksellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa