Minilex - Lakipuhelin

Liikesalaisuudet ja rikoslaki

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Liike-, ammatti- tai yrityssalaisuudella tarkoitetaan elinkeinotoimintaa koskevaa tietoa, jota pidetään salassa ja jonka paljastuminen on omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa. Käsitteet liikesalaisuus, ammattisalaisuus ja yrityssalaisuus tarkoittavat suurin piirtein samaa asiaa. Eri laeissa käytetään kuitenkin eri termejä, ja esimerkiksi rikoslaissa puhutaan yrityssalaisuuksista.

Esimerkkejä liikesalaisuuksista ovat mm. erilaiset reseptit ja valmistusmenetelmät. Käsitettä on vaikea määritellä tyhjentävästi, koska mitä erilaisemmat tiedot voivat olla liikesalaisuuksia. Yleisesti liikesalaisuudella on kuitenkin kolme tunnusmerkkiä: tieto halutaan pitää salassa, se myös tosiasiallisesti pidetään salassa ja sillä on lisäksi taloudellista arvoa. Myös ns. negatiivisen tiedon voidaan katsoa olevan liikesalaisuus. Sen sijaan esimerkiksi tiedon tallennustavalla ei ole merkitystä: sekä tietokoneelle että pelkästään henkilön muistiin tallennettu tieto voivat yhtä lailla olla liikesalaisuuksia.

Liikesalaisuuksista säädetään useissa eri laeissa, ja vakavimmat liikesalaisuuksia koskevat väärinkäytökset on rikoslaissa säädetty rangaistavaksi. Rangaistusasteikko on sakosta kahteen vuoteen vankeutta. Rikoslaista löytyy useita liikesalaisuuksia koskevia rikosnimikkeitä, joista ensimmäinen on yritysvakoilu. Yritysvakoiluun syyllistyy se, joka oikeudettomasti hankkii tiedon toiselle kuuluvasta yrityssalaisuudesta. Yrityssalaisuuden rikkominen puolestaan tarkoittaa sitä, että henkilö on saanut salaisuuden tietoonsa laillisesti esimerkiksi työsuhteen aikana, mutta ilmaisee salaisuuden oikeudettomasti.

Kolmanneksi rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi yrityssalaisuuden väärinkäyttö. Yrityssalaisuuden väärinkäyttö tarkoittaa sitä, että henkilö, joka on syyllistynyt esimerkiksi yritysvakoiluun tai yrityssalaisuuden rikkomiseen, kertoo salaisuuden eteenpäin kolmannelle henkilölle, ja tämä kolmas henkilö käyttää tietoa oikeudettomasti hyödykseen. Yrityssalaisuuden väärinkäyttö -rikosnimike on olemassa siksi, että myös henkilö, joka esimerkiksi ostaa toisen henkilön hankkiman yrityssalaisuuden, voi joutua rikosvastuuseen teoistaan, vaikka ei ole itse alun perin osallistunut yrityssalaisuuden hankkimiseen.

Rikoslaista löytyy myös muita salassapitoon liittyviä rikoksia, jotka koskevat yrityssalaisuuksien lisäksi muitakin salassa pidettäviä tietoja. Esimerkiksi salassapitorikokseen syyllistyy se, jolla on lain, asetuksen tai viranomaisen määräyksen johdosta salassapitovelvollisuus, ja joka tästä huolimatta paljastaa jonkin salassa pidettävän seikan tai käyttää sellaista hyödykseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa