Minilex - Lakipuhelin

Edunvalvojien toiminnan valvonta


>> Lakipuhelin neuvoo vuosien kokemuksella - Soita 0600 12 450 >>

Edunvalvojien toimintaa valvoo maistraatti. Valvonta ehkäisee väärinkäytöksiä ja hutilointia. Tässä artikkelissa kerrotaan, mitä kaikkia asiakirjoja edunvalvojan tulee antaa maistraatille. Lisäksi kerrotaan, missä tilanteissa näistä velvollisuuksista voidaan joustaa.

Keskeinen valvonnan väline on omaisuusluettelo. Edunvalvoja on velvollinen toimittamaan sen maistraatille kolmen kuukauden kuluessa tehtävänsä alkamisesta. Siinä luetellaan ne päämiehen varat ja velat, jotka ovat edunvalvojan hoidossa. Lisäksi mainitaan käyttövarat, jotka edunvalvoja on jättänyt päämiehen vallintaan. Jos päämies myöhemmin saa omaisuutta, omaisuusluetteloa tulee täydentää kuukauden kuluessa kustakin saannosta. Tämä ei kuitenkaan koske toistuvaa etuutta, esimerkiksi eläkettä, jos sen peruste on jo mainittu luettelossa.

Omaisuusluetteloa ei tarvitse tehdä, jos edunvalvojan tehtäviin ei lainkaan kuulu päämiehen omaisuuden hoito. Tämä on kuitenkin harvinaista. Alaikäisen lapsen edunvalvojan tulee tehdä omaisuusluettelo vain, jos omaisuutta on niin paljon, että se tulee merkitä holhousasioiden rekisteriin.

Omaisuusluetteloa täydentää omaisuuden hoitosuunnitelma, jonka maistraatti voi tarvittaessa määrätä laadittavaksi. Näin tehdään esimerkiksi tilanteessa, jossa hoidettavaa omaisuutta on paljon.

Niin ikään edunvalvoja on tilivelvollinen päämiehensä omaisuuden hoitamisesta. Hänen on toimitettava maistraatille ns. vuositili, lähtökohtaisesti kalenterivuodelta, seuraavan maaliskuun loppuun menneessä. Vuositili kertoo päämiehen varat ja velat tilikauden alussa ja lopussa, tilikauden tapahtumat sekä merkittävät toimet. Jos edunvalvojan tehtävä lakkaa, esimerkiksi päämiehen kuolemaan, hänen tulee antaa maistraatille päätöstili viimeisen vuositilin jälkeiseltä ajalta.

Vuositilin ja päätöstilin ei aina tarvitse olla noin tarkkoja. Jos edunvalvoja on päämiehen läheinen, esimerkiksi puoliso, maistraatti voi päättää, että tili voi olla yleispiirteinen. Tällöin esimerkiksi tavallisia asumiskuluja ei tarvitse eritellä; päämiehen omaisuuden muutokset täytyy silti mainita. Jos edunvalvojan hoidettavana on vain vähän omaisuutta, maistraatti voi päättää, että vuositiliä ei tarvitse toimittaa ainakaan joka vuosi. Tilivelvollisuus ei lainkaan koske sellaista edunvalvojaa, jonka ei tarvitse laatia omaisuusluetteloa.

Maistraatti valvoo edunvalvojien toimintaa näiden antamien asiakirjojen perusteella. Lain mukaan pakollisia ovat omaisuusluettelo, vuositili ja päätöstili. Edunvalvojan velvollisuuksia voidaan kuitenkin lieventää eräissä tilanteissa, joissa se on tarkoituksenmukaista.

Soittamalla lakipuhelimeen saatat säästää helposti jopa tuhansia euroja.

 

Selaa lakitietoa