Laki- ja rikosuutiset

04.07.2018

Euroopan komissio on lähettänyt Puolalle virallisen ilmoituksen koskien Puolan korkeinta oikeutta koskevaa uutta lakia, jonka mukaan korkeimman oikeuden tuomareiden eläkeikää alennettaisiin 70:stä vuodesta 65:een ikävuoteen.

04.07.2018

Työtuomioistuin antoi 19.6.2018 ratkaisun koskien hoitovapaalla olleen työntekijän irtisanomista.

04.07.2018

Työaikasääntelyä selvittävä työryhmä on laatinut mietinnön koskien vuosilomalain muuttamista. Lainmuutoksella pyrittäisiin takaamaan, että vuosilomalaki on Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

04.06.2018

KPMG ja WoM laativat sisäministeriön toimeksiannosta turvallisuusselvityksen, joka julkaistiin 31.5.

04.06.2018

Perustuslakivaliokunta käsitteli lausunnossaan hallituksen esitystä valinnanvapauslaiksi sekä uutena esityksenä että vertaillen sitä edelliseen lausuntoonsa, jonka valiokunta antoi hallituksen edellisestä valinnanvapausesityksestä.

04.06.2018

Tapauksessa oli kyse saksalaisen alioikeuden unionin tuomioistuimelle esittämästä ennakkoratkaisukysymyksestä: "Onko kyseessä [asetuksen N:o 261/2004] 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu lento, kun lentoliikenteen harjoittajan tarjoamaan kuljetukseen sisältyy sellainen aikataulun mukain

04.06.2018

Valtioneuvoston sivustolla julkaistiin 1.6.2018 lausuntotiivistelmä koskien lausuntokierrosta lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan lain uudistamista pohtineen työryhmän mietintöä, joka luovutettiin oikeusministeriölle 29.9.2017.

01.06.2018

Kaupungin tekninen lautakunta käsitteli kantelijan 14.6.2011 tekemän aloitteen vasta 24.8.2017. Aloite koski tonttiliittymää ja kadun rakentamista. Käsittely tapahtui vasta sen jälkeen, kun oikeuskanslerinvirastosta oli pyydetty perehtymistä kanteluasiaan.

01.06.2018

31. toukokuuta hallitus antoi esityksen uloston uudistamiseksi, jonka osana ulosottolaitos organisoitaisiin uudelleen. Valtakunnanvoudinvirasto ja 22 ulosottovirastoa muodostaisivat jatkossa yhden valtakunnallisen viraston, ulosottolaitoksen.

01.06.2018

Uudistuksella halutaan siirtää työnantajan järjestämässä työterveyshuollossa painotusta ehkäisevän työterveyshuollon mukaiseen toimintaan.