Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvauksen yleiset sovitteluperusteet

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Vahingonkorvausta voidaan sovitella eli kohtuullistaa tietyin edellytyksin. Sovittelutarpeen arvioinnissa huomioidaan kaikenlaiset tapaukseen liittyvät eri olosuhteet ja erityisesti painotetaan vahingon aiheuttajan taloudellista tilannetta ja maksukykyä. Sovittelun tarve sekä sovitteluperusteiden olemassaolo perustuu aina tuomioistuimen tapauskohtaiseen arvioon.

Tietyissä olosuhteissa sovittelu saattaa lähtökohtaisesti estyä, esimerkiksi yleensä jos vahinko on aiheutettu tahallisesti. Jopa tällaisessa tilanteessa sovittelu voi olla vielä mahdollista tapauksen kokonaisarvion perusteella, mutta sovitteluun vaaditaan tällöin tavallista painavammat perusteet. Tahallista vahingontekoa pidetään oikeusjärjestelmässämme sen verran moitittavana tekijänä, että sellaiseen toimintaan syyllistyneelle ei myönnetä helpotuksia korvausvastuuseen kevein perustein.

Vahingonkorvauslain yleisen sovittelusäännöksen mukaan vahingon aiheuttajalle tuomittavaa korvausvastuuta on mahdollista sovitella, jos korvausvelvollisuutta muutoin pidetään kohtuuttoman raskaana ottaen huomioon vahingon aiheuttajan ja vahingon kärsineen varallisuusolot ja muut olosuhteet. Laissa ei ole määritelty, mitä pidetään tällaisina muina sovittelun edellytyksiin vaikuttavina seikkoina, joten tuomioistuimella on vapaa harkintavalta. Kaikenlaiset seikat jotka voivat johtaa korvausvastuun kohtuuttomuuteen käyvät siis sovitteluperusteeksi. Arviointi on tältäkin osin tapauskohtaista.

Kuitenkin yksinomaan se, että korvauksien suorittamisvastuu asettaa vahingon aiheuttajan huonoon taloudelliseen asemaan, ei riitä perusteeksi korvauksen sovittelulle. Jotta sovitteluun voitaisiin ryhtyä, korvausvastuun tulee olla ilman sovittelua kohtuuttoman raskas vahingon aiheuttajalle. Vahingonkorvausoikeudessa on vahvana periaatteena, että korvausvastuuta ei saa määrittää niin raskaaksi että se täysin romuttaisi vahingon aiheuttajan taloudellisen aseman. Vahingon aiheuttajan on kuitenkin tietenkin hyvitettävä aiheuttamaansa vahinkoa siinä määrin kuin korvausvastuu säilyy kohtuuden rajoissa.

Myös vahingon aiheuttajan nuoruus tai sieluntoiminnan häiriöt voivat antaa perusteen sovittelulle, jos vahingon aiheuttaja ei tällaisen syyn vuoksi kyennyt kunnolla ymmärtämään tai kontrolloimaan toimintaansa. Vahingon aiheuttajan vähäinen syyllisyyden tai tuottamuksen aste saattaa myös toimia sovittelutarpeen perustelevana tekijänä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »