Minilex - Lakipuhelin

Tilintarkastus ja sen sisältö

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tilintarkastus käsittää yhteisön tai säätiön tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen. Emoyhteisön tilintarkastajan on tarkastettava myös konsernitilinpäätös sekä varmistuttava siitä, että konserniin kuuluvien yhteisöjen tilintarkastajat ovat suorittaneet tilintarkastuksen asianmukaisesti. Tilintarkastusta suoritettaessa tulee kirjanpitolaissa säädetyn lisäksi noudattaa kansainvälisiä tilintarkastusstandardeja.

Tilintarkastajan tulee antaa kultakin tilikaudelta päivätty ja allekirjoitettu tilintarkastuskertomus. Tilintarkastuksen tultua tehdyksi, on tilintarkastajan tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen.

Tarkastettavan yhteisön yhtiömiesten taikka hallituksen ja toimitusjohtajan taikka vastaavien toimielinten on varattava tilintarkastajalle tilaisuus toimittaa tilintarkastus siinä laajuudessa kuin tämä katsoo sen tarpeelliseksi, sekä annettava hänelle tarvittaessa sellaista selvitystä ja apua, jota tilintarkastaja työnsä asianmukaiseksi suorittamiseksi pyytää. Tytäryrityksen yhtiömiehellä, hallituksella ja toimitusjohtajalla taikka vastaavalla toimielimellä on niin ikään sama avustamisvelvollisuus emoyrityksen tilintarkastajaa kohtaan.

Tilintarkastajalla on niin ikään oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa yhteisön tai säätiön toimielimen sellaisessa kokouksessa, jossa käsitellään hänen tehtäviinsä liittyviä asioita. Mikäli käsiteltävät asiat ovat luonteeltaan tai sisällöltään sellaisia, että tilintarkastajan läsnäolo on tarpeen, on tilintarkastajan oltava kokouksessa läsnä. Tilintarkastajan on yhtiökokouksen taikka vastaavan toimielimen pyynnöstä annettava tarkempia tietoja niistä seikoista, jotka voivat vaikuttaa kokouksessa käsiteltävän asian arviointiin. Tietoja ei kuitenkaan edellisestä poiketen saa antaa, mikäli niiden antaminen aiheuttaisi olennaista haittaa kyseessä olevalle yhteisölle.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa