Minilex - Lakipuhelin

Riita-asian oikeudenkäyntikulut ja asianajopalkkio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Riita-asian oikeudenkäyntikuluista, joihin luetaan myös mahdollisen asianajajan palkkio, sekä kulujen jakamisesta osapuolten kesken, säädetään laissa.

Riita-asiat ovat henkilöiden tai yritysten erimielisyyksistä johtuvia oikeudenkäynnissä selvitettäviä asioita. Asianosaisia riita-asiassa ovat kantaja, eli kanteen nostanut osapuoli, sekä vastaaja, eli kanteeseen vastaava osapuoli. Pääasiassa riita-asian oikeudessa hävinnyt osapuoli on velvollinen maksamaan niin omat kuin vastapuolensakin oikeudenkäyntikulut. Tähän pääsääntöön on kuitenkin joitakin poikkeuksia.

Oikeudenkäyntikuluihin riita-asioissa luetaan oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset sekä oikeudenkäynnin asianosaiselle aiheuttamasta työstä ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvästä menetyksestä aiheutuvat kustannukset. Lain mukaan asianosainen, jota ei ole määrätty saapumaan tuomioistuimeen henkilökohtaisesti, saa käyttää oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiasiamiestä. Henkilökohtaisesti tuomioistuimeen saapuneella asianosaisella saa puolestaan olla oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiavustaja. Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana saa lain mukaan toimia asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeusavustaja, tai oikeustieteen muun ylemmän korkeakoulututkinnon kuin kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittanut, rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu. Oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana voi myös toimia viranomainen, jonka laissa säädettyihin tehtäviin kuuluu avustaminen oikeudenkäynnissä. Tietyissä riita-asioissa myös muu rehellinen ja muutoin kyseiseen tehtävään sopiva ja kykenevä täysi-ikäinen henkilö, joka ei ole konkurssissa ja jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu, voi toimia oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Asianajajaksi Suomessa luetaan henkilöt, jotka ovat maan yleisen asianajajayhdistyksen jäsenenä merkitty asianajajaluetteloon.

Asiamiehen tai avustajan palkkiosta ei säädetä laissa, vaan jokainen asianajaja määrittelee itse veloituksensa. Asianajajalla on kuitenkin velvollisuus ilmoittaa laskutusperusteensa sekä palkkiohinnastonsa asiakkaalle. Asianajajan tuntiveloitus Suomessa vaihtelee yleensä riippuen asian laajuudesta ja monimuotoisuudesta. Jos asianosaiselle ja hänen asianajajalleen tulee erimielisyyksiä maksettavasta palkkiosta, voi asianosainen viedä tämän palkkioriita-asiana Suomen Asianajajayhdistyksen valvontalautakunnan eteen, kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi, tai nostaa kanteen tuomioistuimessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa