Minilex - Lakipuhelin

Rajoittamisperiaatteet vahingonkorvausoikeudessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rajoittamisperiaatteella tarkoitetaan vahingosta vastuussa olevan velvollisuutta rajoittaa vahingon laajuutta. Kyse on sekä niistä toimenpiteistä joiden avulla on ennakollisesti pyritty siihen ettei vahinkoa syntyisi, että jos vahinkoa on syntynyt, niistä toimenpiteistä joilla vahinkoon on suhtauduttu. Riippuu harjoitetun toiminnan laadusta, millaista varautumista edellytetään.

Vahingonkorvausoikeudessa noudatettavan yleisen periaatteen jokaisen on huolehdittava omassa toiminnassaan vahinkojen ennalta estämisestä, sekä myös aiheutuneiden vahinkojen korjaamisesta. Vahingon aiheuttajan suorittama rahamääräinen korvausmäärä on taloudellista hyvitystä vahingon kärsijälle aiheutuneista haitoista. Tämän lisäksi vahingon aiheuttajalla on usein velvollisuus myös ryhtyä vahingon suhteen asianmukaisiin toimenpiteisiin, jotta estettäisiin vahingon laajeneminen tai pahentuminen, ja vastaavasti korvausvelvollisuuden kasvaminen.

Sopimuksen ulkoisessa vastuussa ja sopimusperusteisessa vastuussa rajoittamisperiaatteet jokseenkin eroavat toisistaan. Sopimuksen ulkoisessa vastuutilanteessa vahingon kärsijä ja aiheuttaja eivät ole vahingon tapahtumishetkellä sopimuksen kautta tekemisissä toistensa kanssa, eivätkä he välttämättä edes tunne toisiaan. Tämän takia on hankala ennakoida, millaisia vahinkoja saattaa aiheutua. Tällöin tulee varautua ainakin sellaisiin vahinkoihin, joita tavanmukaisesti voidaan ajatella sattuvan.

Sopimussuhteessa sopimus antaa osviittaa siitä, millaisia vahinkoja sopimukseen liittyvässä toiminnassa saattaa aiheutua sekä miten niihin tulisi varautua. Tämän vuoksi sopijapuolten odotetaan sopimussuhteessa osaavan varautua mahdollisiin vahinkoihin enemmän kuin sopimuksen ulkoisissa vastuutilanteissa. Jos vahinkoa aiheutuu sopimussuhteessa, oletuksena on että se sopimuspuoli joka vastaa vahingosta, ei ollut huolehtinut vahinkoon varautumisesta riittävästi. Vastuu on toisin sanoen ankarampaa kuin sopimuksen ulkoisissa vastuutilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa