Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntikulujen korvausvelvollisuus riita-asiassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Laki oikeudenkäyntikuluista riita-asioissa määrittää, kenellä on vastuu oikeudenkäyntikulujen maksamisesta ja mahdollisesta korvaamisesta toiselle osapuolelle. Seuraavaksi tarkastellaan, mitä ovat oikeudenkäyntikulut riita-asioissa, ja missä tilanteessa osapuolella on korvausvelvollisuus toisen oikeudenkäyntikuluista.

Riita-asian asianosaisia ovat kantaja, eli kanteen tehnyt osapuoli, sekä vastaaja, joka haastetaan ja joka joutuu vastaamaan kanteeseen. Riita-asiassa pääasiassa sen, joka on hävinnyt oikeudessa, tulee maksaa omien oikeudenkäyntikulujensa lisäksi myös vastapuolen tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Jos siis kantaja voittaa juttunsa, määrätään vastapuoli usein maksamaan oikeudenkäynnin kulut, mutta jos kantaja häviää juttunsa, joutuu hän itse maksamaan molemmille osapuolille oikeudenkäynnistä aiheutuneet kulut.

Lisäksi sen asianosaisen, jonka kanne jätetään tutkimatta, katsotaan lain mukaan hävinneen asian. Sen asianosaisen, joka on peruuttanut kanteensa tai jättänyt saapumatta oikeudenkäyntiin, tulee myös korvata vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jollei sen toisin määräämiseen ole erityisiä syitä. Riita-asian voittanut osapuoli on poikkeuksellisesti velvollinen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut, jos voittanut osapuoli on tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin, eikä asiasta muuta määrätä.

Silloin, kun samassa riita-asiassa on esitetty useita vaatimuksia, joista osa ratkaistaan toisen osapuolen ja osa toisen hyväksi, osapuolet voidaan velvoittaa maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa, jollei muuta määrätä. Jos sillä osalla, minkä toinen osapuoli on hävinnyt, on kuitenkin vain vähäinen merkitys koko riita-asiassa, tulee hänen saada täysi korvaus kuluistaan toiselta osapuolelta. Myös silloin, kun toisen osapuolen vaatimus hyväksytään ainoastaan osittain, sovelletaan samaa sääntöä. Jos seikka, josta asian lopputulos aiheutui, ei ennen oikeudenkäyntiä ollut riita-asian hävinneen osapuolen tiedossa eikä hänen olisi pitänytkään olla siitä tietoinen, voidaan osapuolet kuitenkin määrätä maksamaan omat oikeudenkäyntikulunsa.

Lisäksi, jos asianosainen on tahallisesti tai huolimattomuudestaan aiheuttanut toiselle asianosaiselle kustannuksia jäämällä pois tuomioistuimesta, jättämällä noudattamatta tuomioistuimen antamia määräyksiä, esittämällä aiheettoman väitteen tai muuten oikeudenkäyntiä pitkittämällä, on hän velvollinen korvaamaan aiheutuneet kustannukset riippumatta siitä, kenen on muuten korvattava oikeudenkäyntikulut. Tilanteissa, jolloin useampi kuin yksi asianosainen on vastuussa samoista oikeudenkäyntikuluista, he vastaavat niiden korvaamisesta yhdessä.

Oikeudenkäyntikulut

Korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi luetaan kaikki tarpeelliset oikeudenkäynnin valmistelusta, asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset. Myös oikeudenkäynnin aiheuttama työ ja oikeudenkäyntiin välittömästi liittyvä menetys luetaan korvattaviksi kuluiksi. Tuomioistuimen on asianosaisen sitä vaadittaessa määrättävä oikeudenkäyntikulujen korvaukselle vuotuista viivästyskorkoa kuukausi korvauksen tuomitsemispäivästä lähtien.

Tuomioistuin voi alentaa asianosaisen maksettavaksi tuomittavien oikeudenkäyntikulujen määrää, jos asianosaisen velvoittaminen korvaamaan vastapuolen oikeudenkäyntikulut olisi kokonaisuutena arvioiden ilmeisen kohtuutonta ottaen huomioon oikeudenkäyntiin johtaneet seikat, asianosaisten asema sekä riita-asian merkitys.

Korvausvaatimus

Riita-asian asianosaisen on tehtävä oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus ennen käsittelyn päättymistä oikeudenkäynnissä. Korvausvaatimuksessa on eriteltävä oikeudenkäyntikulujen määrä sekä niiden perusteet. Tuomioistuin antaa ratkaisunsa oikeudenkäyntikuluista samalla, kun se ratkaisee riita-asian. Oikeudenkäyntikulujen maksu ja kovausvelvollisuus määritellään aina tapauskohtaisesti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa