Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuden pääperiaate on - samoin kuin oikeudenkäynneissä yleisissä tuomioistuimissa yleensäkin - julkisuusperiaate. Julkisuusperiaate tarkoittaa sitä, että oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia, ellei niitä ole säädetty salassa pidettäviksi tai ellei tuomioistuin erikseen määrää niitä salassa pidettäviksi. Oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuus tarkoittaa käytännössä siis sitä, että jokaisella on oikeus saada tieto niistä.

Siitä milloin mikäkin oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi on säädetty varsin tarkasti. Tuomioistuimella on kuitenkin harkintavaltaa oikeudenkäyntiasiakirjojen julkiseksitulon suhteen ja se voi harkintansa mukaan määrätä asiakirjan julkiseksituloajan säännöksissä määrätystä poikkeavaksi. Oikeudenkäyntiasiakirja voi tulla julkiseksi esimerkiksi kun asiassa on toimitettu suullinen käsittely, kun asia on ratkaistu, kun asiakirja on saapunut tuomioistuimeen, kun asiakirja on valmis, kun se on asianosaisten saatavissa tai kun se on allekirjoitettu.

Osittain tai kokonaan salassa pidettäviä ovat sellaiset oikeudenkäyntiasiakirjat jotka sisältävät esimerkiksi arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämästä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai sosiaalihuoltoon liittyvistä seikoista, tietoa rikoksen uhrista jos tiedon julkisuudella loukattaisiin hänen oikeuksiaan, muistoaan tai läheisiään, tietoja syytetyn mielentilatutkimuksesta tai tietoa tuomioistuimen neuvottelusta. Myös sellaiset asiakirjat, joiden julkisuus todennäköisesti vaarantaisi Suomen ulkoista turvallisuutta tai aiheuttaisi merkittävää vahinkoa Suomen kansainvälisille suhteille ovat salassa pidettäviä. Salassapitoaika vaihtelee eri asiakirjojen välillä ja se on yleensä 25-80 vuotta. Tuomioistuin voi kuitenkin pidentää salassapitoaikaa sen aiheelliseksi katsoessaan.

Tuomioistuimella on harkintavaltaa myös asiakirjojen salassapidosta tai niiden julkisuudesta päättämisessä säännöksistä poikkeavalla tavalla. Tuomioistuin voikin esimerkiksi painavan yleisen tai yksityisen edun vuoksi tai asianosaisen pyynnöstä määrätä salassa pidettävän asiakirjan julkiseksi, tai vastakohtaisesti määrätä julkisen asiakirjan salassa pidettäväksi erityisestä syystä tai asianosaisen pyynnöstä.

Huomattavaa on, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta asianosaisella on kuitenkin aina oikeus saada tieto muunkin kuin julkisen asiaansa koskevan oikeudenkäyntiasiakirjan sisällöstä.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »