Minilex - Lakipuhelin

Oikeudenkäynnin julkisuus hallintotuomioistuimissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Hallintotuomioistuimet käsittelevät viranomaisten päätöksistä tehtyjä valituksia. Hallintotuomioistuimia ovat hallinto-oikeudet ja korkein hallinto-oikeus. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sääntelee nimensä mukaisesti oikeudenkäynnin julkisuutta hallintotuomioistuimissa, ja sitä sovelletaan hallintolainkäyttöasian käsittelyyn ja oikeudenkäyntiasiakirjoihin hallintotuomioistuimissa.

Viranomaisten asiakirjojen julkisuuteen sovelletaan kuitenkin myös muun muassa lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta silloin, kun laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa ei toisin säädetä. 

Käsittely hallintotuomioistuimissa on pääasiallisesti kirjallista, jolloin julkisuus painottuu sekä asiakirjojen että päätösten julkisuuteen. Asiakirjat, oikeudenkäynnin muut tiedot, suullinen käsittely sekä hallintotuomioistuimen ratkaisu ovat lähtökohtaisesti aina julkisia, ellei laissa nimenomaisesti erikseen säädetä toisin. Oikeudenkäyntiasiakirjalla tarkoitetaan muun muassa valituskirjelmää tai päätöstä, josta valitetaan sekä muuta asiakirjaa, joka hallintotuomioistuimelle toimitetaan hallintolainkäyttöasiassa. Jokaisella on oikeus saada tieto sellaisesta viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Mikäli jokin oikeudenkäyntiasiakirja, tai sen sisältämä tieto, on määritelty salaiseksi, voi hallintotuomioistuin salassapitosäännösten estämättä kuitenkin antaa tiedon tällaisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin tai asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi. Asianosaisella on oikeus saada tieto myös sellaisesta asiakirjasta, joka ei ole julkinen, mutta joka on tai on voinut vaikuttaa häntä koskevan asian käsittelyyn. Tätäkin oikeutta on lailla tietyissä tapauksissa kuitenkin rajoitettu. Käsittelyjen julkisuudella sen sijaan tarkoitetaan, että yleisöllä on oikeus olla paikalla asiaa käsiteltäessä sekä myös saada tietoja asian käsittelyyn liittyen. Suulliset käsittelyt ovat kuitenkin hallintoasioissa harvinaisempia.

Hallintotuomioistuimen ratkaisua ei voi säätää salaiseksi, vaan sen lopputulos sekä siinä sovelletut lainkohdat ovat aina julkisia. Silloin, jos hallintotuomioistuimen ratkaisu sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, ratkaisun sisältävä oikeudenkäyntiasiakirja pidetään salassa siltä osin kuin se on välttämätöntä salassa pidettävän edun suojaamiseksi. Mikäli laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä henkilön tunnistetiedot määrätään pidettäviksi salassa, päätöksestä annetaan tieto siten, ettei siitä ilmene henkilön tunnistetietoja.

Hallintolainkäyttöasian käsittelyn julkisuutta sekä siihen liittyvien asiakirjojen julkisuutta säädellään siis laissa oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa. Muun muassa laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta kuitenkin täydentää tätä lakia sääntelemällä viranomaisten asiakirjojen julkisuutta. Lähtökohta on se, että hallintotuomioistuimissa pidetyt käsittelyt sekä niihin liittyvät oikeudenkäyntiasiakirjat, muut tiedot, ja käsiteltyjen hallintoasioiden ratkaisut ovat julkisia, ja niiden määrääminen salassa pidettäviksi tietyissä tilanteissa tulee perustua erilliseen lain säädökseen.

Vinkit

- Lisätietoa hallintotuomioistuimen oikeudenkäynnin julkisuudesta kannattaa pyytää lakimieheltä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa