Minilex - Lakipuhelin

Mikä on osakeyhtiön osake?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Osakeyhtiön osake on sijoittajalle osuus osakeyhtiön omistuksesta ja varallisuudesta. Osakeyhtiölle itselleen osake on keino saada rahoitusta. Nimittäin yrityksellä on käytännössä kaksi keinoa tai kanavaa, joista hankkia rahoitusta toiminnalleen liiketoimintansa tuottojen lisäksi. Nämä kanavat ovat vieras pääoma, eli velkaraha sekä oma pääoma eli omistajien sijoitukset. Omistajien sijoitukset osakeyhtiössä tarkoittavat nimenomaan osakkeiden, optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien merkitsemistä. Näistä oikeuksista merkityksellisimpänä sekä yhtiölle, että sen omistajille voidaan nähdä juuri osake. Osakkeenomistajalle osake voi edustaa tämän omistusta yhtiössä ja mahdollisuutta vaikuttaa yhtiössä tehtäviin päätöksiin, mutta toisaalta se voi edustaa puhtaasti myös sijoitusta, eli keinoa kartuttaa osakkeen omistajan omaa henkilökohtaista varallisuutta tulevaisuudessa.

Osakeyhtiön osakkeet voivat tyypiltään olla nk. tavallisia osakkeita, muunneltavia, moniäänisiä, äänivallattomia taikka äänivallaltaan rajoitettuja osakkeita. Tavallinen osake oikeuttaa omistajalleen siis osakkeen osuutta yhtiön kaikista osakkeista vastaavaan ääniosuuteen yhtiökokouksissa ja siten saman suuruiseen päätösvaltaan yhtiön asioista. Toisaalta osake oikeuttaa myös osallistumaan samassa määrin hallituksen valintaan, kuin muihinkin yhtiökokouksen päätöksiin. Hallituksen tehtävänä on muun muassa päättää osakkeenomistajille jaettavasta osingosta, joka on yksi tärkeimmistä osakkeesta johtuvista oikeuksista. Yhtiön toiminnan ollessa kannattavaa, on osakkeenomistajalla lähtökohtaisesti oikeus vähintään niin sanottuun vähemmistöosinkoon.

Kuitenkin osake ei aina tuota juuri mainittuja oikeuksia sellaisinaan. Kuten sanottu, on olemassa äänivallattomia osakkeita tai äänivallaltaan rajoitettuja osakkeita. Nämä osakkeet eivät, riippuen yhtiöjärjestyksen määräyksistä, oikeuta äänestämään joko joissakin tai missään yhtiön asioita koskevissa kysymyksissä. Tällöinkin osake lähtökohtaisesti tuottaa oikeuden osinkoon ja osakeyhtiölain mukaan myös äänioikeuden mikäli yhtiö ei huolehdi osingonjaostaan äänivallattoman tai äänivallaltaan rajoitetun osakkeen omistajalle.

Osakkeenomistajalla on oikeus saada osakkeestaan vastineeksi osakekirja, mikäli yhtiön osakkeita ei ole liitetty arvo-osuusjärjestelmään. Julkisesti noteeratuilla yhtiöillä ei osakekirjoja ole käytössä, koska yhtiön osakkeiden tulee olla kirjattuna arvo-osuusjärjestelmään. Arvo-osuusjärjestelmä on sähköinen rekisteri, johon kaikki julkiset osakeyhtiöt sekä osa yksityisistä osakeyhtiöistä kuuluvat. Arvo-osuusjärjestelmässä kaikki osakkeenomistajien osakkeet merkitään henkilökohtaisille arvo-osuustileille, joihin muuttuvia tietoja voidaan päivittää automaattisesti. Osakeyhtiölain mukaan yhtiössä on oltava vähintään yksi osake. Ainoastaan yksi osake yhtiössä voi käytännössä olla, mikäli se on niin sanottu yhden yhtiö, eli osakeyhtiö, jolla on vain yksi omistaja.

Osakkeen maksaminen on luonnollisesti olennainen tapahtuma osakeomistusta silmälläpitäen. Osakeyhtiön perustamisvaiheessa osakkeesta tulee maksaa perustamissopimuksessa sovitun mukainen määrä ja yhteenlasketun määrän tulee olla vähintään osakeyhtiön vähimmäispääoman suuruinen; yksityisellä osakeyhtiöllä 2 500€ ja julkisella osakeyhtiöllä 80 000€. Kaikki yhtiön osakkeet tuottavat yhtiössä lähtökohtaisesti yhtäläiset oikeudet. Yhtiöjärjestyksessä on toisaalta mahdollista määrätä, että yhtiössä on tai voi olla oikeuksiltaan tai velvollisuuksiltaan toisistaan poikkeavia osakkeita. Tällöin osakkeiden välisten erojen on käytävä ilmi yhtiöjärjestyksestä. Osakeyhtiön on pidettävä osakkeenomistajistaan osakasluetteloa, mikäli yhtiön osakkeita ei ole liitetty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään arvo-osuusjärjestelmään. Lisätietoa osakkeista voit saada soittamalla lakipuhelimeen sen päivystysaikoina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa