Minilex - Lakipuhelin

Maksukyvyttömyyden olettamat

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Velallisen maksukyvyttömyyden osoittaminen velkojan toimesta on haasteellista. Velkojilla ei ole käytössään kaikkia velallisen taloudellista asemaa koskevia tietoja. Tämän vuoksi velallisen konkurssiin asettamista on helpotettu velkojien hyväksi säätämällä konkurssilaissa erityisistä maksukyvyttömyysolettamista. Maksukyvyttömyysolettamien tunnusmerkistöjen täyttyessä velallisen katsotaan olevan konkurssiin asettamisen mahdollistavalla tavalla maksukyvytön, ellei asiassa toisin näytetä. Tällä tavalla on esimerkiksi säädetty velkojien hyväksi niin sanottu vaihtoehtoinen tie, jonka avulla ei välttämättä ole tarpeen pystyä näyttämään velallisen maksukyvyttömyyttä täysin toteen. Olettama maksukyvyttömyydestä voi siis olla riittävää, jotta konkurssimenettely voidaan aloittaa.

Jos velallinen itse ilmoittaa olevansa maksukyvytön, pidetään velallista lähtökohtaisesti maksukyvyttömänä. Jos kuitenkin ilmenee erityisiä syitä olla hyväksymättä velallisen ilmoitusta maksukyvyttömyydestään, asiaa tutkitaan tarkemmin. Jos kuitenkaan erityisiä syitä epäillä velallisen maksukyvyttömyyttä ei ilmene, on velallinen asetettava oman ilmoituksensa perusteella konkurssiin.

On myös muutama muu tilanne, jonka perusteella velallista on pidettävä maksukyvyttömänä. Näihin seuraavaksi mainittuihin liittyen, on kuitenkin mahdollisuus, että maksukyvyttömyyden suhteen voidaan osoittaa toisin, jolloinka maksukyvyttömyys ei täyty. Ensinnäkin velallisen maksujen laajamittainen ja yleinen lakkauttaminen johtaa siihen, että velallista pidetään maksukyvyttömänä. Tähän seikkaan voi vedota myös hakijavelkoja, jonka oma saatava ei ole erääntynyt.

Jos ulosotossa on ilmennyt, ettei velallinen kykene velkojensa täysimittaiseen suorittamiseen, voidaan velallinen katsoa maksukyvyttömäksi. Tuloksettoman ulosoton edellytyksenä on, että edeltävien kuuden kuukauden aikana on ilmennyt, ettei velallisella ole eikä hän saa varoja velan täysimittaiseen maksamiseen.

Tapauksissa, joissa vapaaehtoinen perintä ei tuota tulosta voidaan siirtyä oikeudelliseen perintään. Selvissä ja riidattomissa asioissa voidaan käräjäoikeudelta saada asiassa yksipuolinen tuomio, jonka jälkeen velka peritään korkoineen ja kuluineen usein ulosottoviranomaisen avulla. Jos velan perusteista ja määrästä on osapuolten välillä epäselvyyttä, voi kyseeseen tulla muutkin oikeudellisen perinnän keinot, kuten konkurssiuhka.

Jos on todennäköistä, että velkoja tulisi samaan saatavalleen riittävän suorituksen velallisen konkurssissa, velalliselle voidaan lähettää konkurssiuhkainen maksukehotus.  Jos saatavaa ei makseta konkurssiuhkaisen maksukehotuksen viikon mittaisen määräajan kuluessa, velallinen voidaan hakea konkurssiin.

Maksukehotuksen sisällöstä annetaan laissa yksityiskohtaiset määräykset. Velkojan on haettava kolmen kuukauden kuluessa velanmaksun määräpäivän päättymisestä velallista konkurssiin. Maksukehotusesta tulee ilmetä saatavan peruste ja määrä. Maksukehotukseen tulee myös lain mukaan mainita, että velkoja voi vaatia velallisen konkurssiin asettamista, ellei velkaa suoriteta määräajassa maksukehotuksen todisteellisesta tiedoksi annosta. Konkurssiuhkainen maksukehotus tulee antaa velalliselle tiedoksi todisteellisesti. Jos saatavasta ei ole lainvoimaista tuomiota, tulee velallisen käytännössä myöntää saatava selväksi ja riidattomaksi.

Huomaathan, että alla oleva asiakirjamalli sisältää vain yleistä oikeudellista tietoa ja eikä se siten sellaisenaan välttämättä sovellu käytettäväksi kaikissa yksittäistapauksissa. Mikäli olet epävarma asiakirjan soveltumisesta lakiasiaasi tai haluat saada tarkempaa neuvoa asiakirjaan liittyen, niin pyydämme kääntymään lakimieheen puoleen soittamalla lakipuhelimeen 0600 12 450. Voit myös pyytää lakimiestä laatimaan asiakirjasi tai sopimuksesi valmiiksi alusta loppuun.

Tässä näet esimerkinomaisen asiakirjamallin konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta suuntaa-antavine täyttöohjeineen ilmaiseksi:

KONKURSSIUHKAINEN MAKSUKEHOTUS

1.   VELALLINEN
Yritys A Oy
Mallikatu 1
00100 Helsinki

2.   VELKOJA
Yritys B Oy
Esimerkkitie 1
00100 Helsinki

3.   SAATAVA
Helsingin käräjäoikeuden 1.1.2020 velalliselle maksettavaksi tuomitut (liite):

  • laskusaatava viisituhatta (5,000) euroa ja sille korkoa x prosenttia 1.9.2020 lukien
  • velkojan kulut viisisataa (500) euroa.

4.   MAKSUKEHOTUS
Yritys B Oy kehottaa velallista maksamaan yllä mainitun saatavan lisättynä maksupäivään saakka kertyneellä viivästyskorolla viikon kuluessa tämän maksukehotuksen tiedoksi saamisesta. Jos maksu laiminlyödään, Yritys B Oy tulee hakemaan Yritys A Oy:n asettamista konkurssiin välittömästi.
Mikäli haluatte neuvotella maksujärjestelyistä, pyydän teitä olemaan yhteydessä allekirjoittaneeseen.

5.   LAATIJA
Asianajaja Antti Avustaja
Asianajotoimisto Antti Avustaja Oy
Avustajankatu 1
00100 Helsinki

 

6.   PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUS

Helsingissä 15.1.2020

_________________________
Antti Avustaja

7.   TIEDOKSIANTOTODISTUS
Tämä maksukehotus liitteineen on tänään annettu tiedoksi meille/Yritys A Oy:lle ja siitä on samalla annettu meille/Yritys A Oy:lle oikeaksi todettu jäljennös.

Helsingissä pp.kk.vvvv

_________________________                 _________________________
Velallisen puolesta                           Todistavat
 

--

TÄYTTÖOHJEET

1. KOHTA: VELALLINEN
Merkitään velallisena olevan yrityksen nimi ja yhteystiedot.

2. KOHTA: VELKOJA
Merkitään velkojana olevan yrityksen nimi ja yhteystiedot.

3. KOHTA: SAATAVA
Yksilöidään saatavan pääoma, sen peruste, pääomalle kertynyt korko, koron peruste ja muut aiheutuneet kulut. Epäselvä ja riitainen saatava tulee yleensä olla vahvistettu lainvoimaisella tuomiolla. 

4. KOHTA: MAKSUKEHOTUS
Ilmoitetaan, että velkoja voi vaatia velallisen asettamista konkurssiin, jos velkaa ei makseta määräajassa maksukehotuksen saamisesta. Konkurssilain mukaan maksuaikaa on konkurssiuhkaisen maksukehotuksen antamisen jälkeen yksi viikko. Maksukehotuksessa voidaan myös tarjota velalliselle mahdollisuutta neuvotella maksujärjestelyistä.

5. KOHTA: LAATIJA
Merkitään laatijan nimi ja yhteystiedot.

6. KOHTA: PÄIVÄYS JA ALLEKIRJOITUKSET
Konkurssiuhkainen maksukehotus on päivättävä ja laatijan on allekirjoitettava se.

7. KOHTA: TIEDOKSIANTOTODISTUS
Merkitään, että velallinen on saanut tiedon konkurssiuhkaisesta maksukehotuksesta. Velkojan on aina annettava maksukehotus velalliselle todisteellisesti.

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa