Minilex - Lakipuhelin

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Lakia oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sovelletaan hallintolainkäyttöasian käsittelyyn sekä oikeudenkäyntiasiakirjoihin hallintotuomioistuimissa. Hallintotuomioistuimella tässä tarkoitetaan korkeinta hallinto-oikeutta, hallinto-oikeutta sekä vakuutusoikeutta. Lakia sovelletaan myös markkinaoikeutta sekä muutoksenhakuasioita käsittelemään perustettua lautakuntaa siinä tapauksessa, että asian käsittelyssä sovelletaan hallintolainkäyttölakia. Asiakirjojen julkisuuteen kuitenkin sovelletaan lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja muita lakeja, siltä osin kuin laissa oikeuden käynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa ei toisin säädetä.

Oikeudenkäyntiasiakirjojen, muiden tietojen, suullisen käsittelyn ja ratkaisujen julkisuus

Hallintotuomioistuimissa käsitellään valituksia, joita ihmiset ovat tehneet viranomaisten päätöksistä.  Käsittely on yleensä suurimmalta osin kirjallista, joten asiakirjojen ja päätösten julkisuus on tärkeää julkisuusperiaatteen toteutumiseksi. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa säätää muun muassa asiakirjojen, oikeudenkäynnin tietojen, suullisen käsittelyn ja hallintotuomioistuinten ratkaisujen julkisuudesta. Näihin kaikkiin sovelletaan yleisesti julkisuusperiaatetta, jonka mukaan esimerkiksi oikeudenkäynti ja oikeudenkäyntiasiakirjat ovat julkisia, ellei laissa toisin säädetä. 

Oikeudenkäyntiasiakirjoilla tarkoitetaan esimerkiksi valituskirjelmää, valituksen kohteena olevaa päätöstä sekä muuta hallintotuomioistuimelle hallintolainkäyttöasiassa toimitettua asiakirjaa. Oikeudenkäyntiasiakirjana pidetään myös muun muassa hallintotuomioistuimen tekemää päätöstä tai muuta  hallintotuomioistuimen hallintolainkäyttöasiassa laatimaa asiakirjaa. Asiakirjojen julkisuus tarkoittaa siis sitä, että jokaisella on oikeus saada tieto sellaisesta viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Viranomaisen harkinnassa on, voiko se antaa tietoja sellaisesta asiakirjasta, joka ei vielä ole julkinen. Hallintotuomioistuin voi kuitenkin salassapitosäännösten estämättä antaa oikeudenkäyntiasiakirjasta tiedon siinä laajuudessa kuin se on tarpeen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin taikka asiaan liittyvän tärkeän yleisen tai yksityisen edun turvaamiseksi.

Käsittelyn julkisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että yleisöllä on oikeus olla läsnä asian käsittelyssä sekä saada siitä tietoja. Suullisia käsittelyjä pidetään harvoin hallinto-oikeudessa ja usein niissä käsitellään lisäksi salaista tietoa, joten niihin pääsyä on voitu rajoittaa.  

Myös muita julkisia tietoja voidaan säätää salassa pidettäväksi laissa mainituissa tilanteissa. 

Jos hallintotuomioistuimen ratkaisu puolestaan sisältää viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain tai muun lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, ratkaisun sisältävä oikeudenkäyntiasiakirja pidetään salassa siltä osin, kuin se on välttämätöntä salassa pidettävän edun suojaamiseksi. Mikäli laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä henkilön tunnistetiedot määrätään pidettäviksi salassa, päätöksestä annetaan tieto siten, ettei siitä ilmene henkilön tunnistetietoja.

Hallintotuomioistuimen ratkaisua ei kuitenkaan voi säätää salaiseksi, vaan sen tulee aina antaa julkisuuteen päätöksen lopputulos sekä sovellettavat lainkohdat. 

Asianosaisen oikeus saada tietoja

Asianosaisella on oikeus saada tieto myös sellaisesta asiakirjasta, joka ei ole julkinen, ja joka on tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Laissa on kuitenkin säädetty erityistilanteista, joissa tätä oikeutta ei asianosaisella kuitenkaan ole. Esimerkiksi silloin, kun kysymys on asiakirjasta, jonka sisältämän tiedon antaminen olisi vastoin erittäin tärkeää yleistä etua tai lapsen etua tai muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua, hallintotuomioistuin voi jättää antamatta mainitun salassa pidettäväksi säädetyn tiedon, jos tiedon antamatta jättäminen on välttämätöntä salassapitosäännöksessä tarkoitetun edun suojaamiseksi, eikä sen antamatta jättäminen vaaranna oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin toteutumista.

Lopuksi

Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa sääntelee hallintolainkäyttöasioiden käsittelyn ja niihin liittyvien oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta. Tätä lakia täydentää myös muu lainsäädäntö, kuten laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta, jossa säädetään viranomaisten asiakirjojen julkisuudesta. Lähtökohtaisesti hallintotuomioistuimen käsittelyt, oikeudenkäyntiasiakirjat ja päätökset ovat julkisia, ellei laissa nimenomaisesti ole säädetty toisin. Tästä poiketen voidaan myös erikseen säätää esimerkiksi tietyn tyyppiset asiakirjat salaisiksi, mutta laeissa säädetyt salassapitosäännöksetkin antavat hallintotuomioistuimille jonkin verran harkintavaltaa. Asian käsittelyn, asiakirjojen taikka muiden tietojen sekä päätösten säätäminen salassa pidettäviksi edellyttää punnintaa toisaalta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, ja toisaalta muiden salassapitosäännösten taustalla olevien etujen välillä.

Vinkit

- Lakimiehemme vastaavat mielellään oikeudenkäyntien julkisuutta koskeviin kysymyksiin.

- Julkisuusperiaatteen mukaisesti hallintotuomioistuinten oikeudenkäynnit, niihin liittyvät asiakirjat ja muut tiedot sekä hallintotuomioistuimien päätökset ovat lähtökohtaisesti julkisia, ellei laissa ole erikseen säädetty toisin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa