Minilex - Lakipuhelin

Korvattavien oikeudenkäyntikulujen määrä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Pääsääntöisesti hävinnyt osapuoli on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolen oikeudenkäynnin aiheuttamista tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat määrältään kohtuulliset kulut. Kuitenkin asiassa, jossa sovinto ei ole sallittu, asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäyntikuluistaan, jollei ole erityistä syytä velvoittaa asianosaista korvaamaan osaksi tai kokonaan vastapuolensa oikeudenkäyntikuluja. Lainsäädännössä on huomioitu lisäksi riita-asian käsittelyn olosuhteista riippuvia poikkeuksia näihin pääsääntöihin. Myös sovittelussa oikeudenkäyntikulujen korvattavuus määräytyy pääsäännöstä poikkeavalla tavalla.

Korvattavia kuluja ovat asian ajamisesta tuomioistuimessa aiheutuneet kulut eli oikeudenkäynnin valmistelusta ja asian tuomioistuimessa ajamisesta sekä asiamiehen tai avustajan palkkiosta aiheutuneet kustannukset sekä asianosaiselle työstä ja ansionmenetyksestä ja esimerkiksi matkustamisesta aiheutuneet kulut. Korvaukseen oikeutettu voi vaatia korvaukselle maksettavaksi myös viivästyskorkoa siitä lähtien, kun kuukausi on kulunut korvauksen tuomitsemispäivästä.

Korvausten kohtuullinen määrä arvioidaan sen mukaan, kuinka vaativasta asiasta on kyse, miten suuri merkitys asialla on asianosaisille ja minkä verran kyseisen tyyppisistä jutuista yleensä keskimäärin aiheutuu kuluja. Jos korvattavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut ovat kohtuuttomat ottaen huomioon asianosaisen maksukyvyn, oikeudenkäyntiin johtaneet syyt ja asian merkityksen kokonaisuutena, voidaan korvattavia kuluja kohtuullistaa.  

Laissa ei ole säännöstä oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta sen varalle, jos asianosaiset sopivat riita-asian. Oikeuskäytännön mukaan lähtökohtana on kuitenkin se, että tehty sovinto käsittää, paitsi itse asian, myös asianosaisten oikeudenkäyntikulut ja että he vastaavat omista kuluistaan, ellei muuta ole sovittu. Asianosaiset voivat kuitenkin päättää asian jättämisestä tuomioistuimen ratkaistavaksi, mikäli he eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen. Koska asiassa ei tällöin ole tuomioistuimen pääasian ratkaisua, ei asiassa ole myöskään varsinaisessa mielessä hävinnyttä osapuolta. Siksi kuluja ei voida määrätä suoraan hävinneen osapuolen maksettavaksi. Tuomioistuin harkitsee tällöin kuluja koskevaa kysymystä sen perusteella, mihin pääasiaratkaisuun tuomioistuin olisi asiassa itse päätynyt, jos pääkäsittely olisi pidetty tai sitten lakiin perustuvan kohtuusharkinnan perusteella.

Asianosaisten kannattaa huomioida oikeudenkäyntikulujen korvaamisessa se, että kulujen korvaamista on vaadittava erikseen tuomioistuimelta. Lisäksi lainsäädäntö tuntee poikkeuksia pääsääntöön, jonka mukaan hävinnyt osapuoli korvaa vastapuolen kohtuulliset oikeudenkäyntikulut. Korvattavuuteen vaikuttaa muun muassa se, onko riita-asiassa sovinto sallittu vai ei, millaiset riita-asian olosuhteet ovat olleet ennen kanteen nostamista sekä asianosaisten oma toiminta riita-asian käsittelyn aikana.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa