Minilex - Lakipuhelin

Jakautumissuunnitelma sekä osuuskunnan hallituksen selvitys rajat ylittävässä jakautumisessa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jakautuminen tarkoittaa sellaista järjestelyä, jossa osuuskunta luovuttaa osan toiminnastaan varoineen tai velkoineen yhdelle tai useammalle vastaanottavalle muulle osuuskunnalle. Vastaanottava osuuskunta voi olla jo valmiiksi olemassa oleva osuuskunta tai sitten tarkoitusta varten voidaan perustaa uusi osuuskunta. Myös vanha osuuskunta voi jakautua kokonaan niin, ettei siitä jää mitään jäljelle, tai sitten osa jakautuvasta osuuskunnasta voi jatkaa toimintaansa vanhassa muodossaan. Osuuskunnan jakautumisen ei ole pakko tapahtua suomen rajojen sisäpuolella. Tällaisissa tilanteissa puhutaankin niin sanotuista rajat ylittävistä jakautumisista. Olennaista on tällöin selvittää muun muassa, että suomen lainsäädännössä taatut osuuskunnan jäseniin kohdistuvat oikeudet jakautumisen yhteydessä toteutuvat sekä, että jakautuvan osuuskunnan mahdollisista veloista tullaan huolehtimaan jakautumisen jälkeenkin. Seuraavaksi syvennymmekin jakautumissuunnitelmaan ja hallituksen selvitykseen.

Rajat ylittävään jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien on laadittava ensinnäkin laissa tarkoitettu tavanomainen jakautumissuunnitelma. Jakautumissuunnitelma on jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien hallitusten allekirjoittama dokumentti, johon tulee määrittää seuraavia tietoja. Kaikkien jakautumiseen osallistuvien osuuskuntien nimet sekä muut yksilöintitiedot, jakautumisen syyt, vastaanottavan osuuskunnan säännöt ja mahdollisen perustettavan osuuskunnan säännöt sisältäen selvityksen johtoelinten valinnan perusteista. Tämän lisäksi myös jakautumisvastikkeen määrä ja laatu on eriteltävä, kuten myös suunnitelma perustettavasta osuuskunnasta vastikkeena luovutettavien ja siten myös perustettavien osuuksien määrä. Myöskin on annettava tiedot jakautumisvastikkeen sisältämistä optioista sekä muista oikeuksista, sekä myös vastaanottavan osuuskunnan osuuspääoman korotuksesta tai sen perustamisesta.

Näiden tietojen lisäksi on osuuskuntalain mukaan määritettävä myös mahdolliset jakautuvan yhtiön pääomalainat sekä yrityskiinnitykset sekä arvioitava mikä vaikutus jakautumisella olisi vastaanottavan osuuskunnan taseeseen. Toisin sanoen jakautumisen taloudelliset vaikutukset sekä jakautuvan, että vastaanottavan osuuskunnan osalta tulee käydä läpi, kuten myös jakautumisen aikataulu ja muut mahdolliset ehdot. Tavanomaisen jakautumissuunnitelman lisäksi rajat ylittävässä jakautumisessa on mainittava jakautumiseen osallistuvien yhteisöjen osuuskuntamuodot sekä ehdotus perustettavan osuuskunnan muodoksi. Eri maissahan osuuskuntienkin sääntely poikkeaa toisistaan, vaikka pääajatus toiminnassa olisikin sama. Tämän lisäksi on informoitava rekistereistä, joissa jakautumiseen osallistuvat ulkomaiset osuuskunnat ovat kirjattuina, jakautumisen jälkeen vastaanottavien osuuskuntien soveltamista säännöistä sekä eräistä jakautuvan osuuskunnan työntekijöitä koskevista tiedoista. Myös jakautumiseen sovellettavien tilinpäätösten tiedoista sekä suunnitelmasta jäsenten suhteen tilanteessa, jossa jakautuminen jää toteutumatta on ilmoitettava.

Jakautumisesta on tiedotettava lain mukaisella tavalla sekä jäseniä, että velkojia. Ulkomaisen osuuskunnan puolesta jakautumissuunnitelman laatii ja allekirjoittaa osuuskunnan toimivaltainen elin. Yleensä tämä on siis hallitusta vastaava elin. Kunkin jakautumiseen osallistuvan osuuskunnan hallituksen tulee siis rajat ylittävässä jakaantumisessa laatia selvitys jakautumisen todennäköisistä seurauksista osuuskunnan jäsenille, velkojille ja työntekijöille, siltä osin kuin seuraukset eivät ilmene jakautumissuunnitelmasta. Kunkin jakautumiseen osallistuvan osuuskunnan on pidettävä laissa tarkoitettu selvitys jäsenen, velkojan ja henkilöstön edustajien tai, mikäli edustajia ei ole, henkilöstön nähtävänä ja lähetettävä selvitys jäsenelle siten kuin laissa tarkemmin säädetään.

Mikäli osuuskunta saa henkilöstön edustajilta laissa tarkoitettua selvitystä koskevan lausunnon, on se liitettävä selvitykseen, sekä pidettävä jäsenen nähtävänä ja lähetettävä jäsenelle siten kuin laissa tarkemmin säädetään. Osuuskunnan rajat ylittävässä jakautumisessa on siis laadittava tavanomaista laajempi jakautumissuunnitelma, jossa tiedotetaan useista sellaisista asioista, jotka Suomen sisällä tapahtuvan jakautumisen ollessa kyseessä seuraisivat suoraan lainsäädännöstä. Tämä ei kuitenkaan toteudu kaikkien maailman osuuskuntaa vastaavien yhteisömuotojen kohdalla vastaavalla tavalla, mistä johtuen laajennettu selvitys on välttämätön sekä jakautuvan osuuskunnan jäsenien, että sen velkojien ja työntekijöiden kannalta. Lisätietoja saat soittamalla lakipuhelimeen sen päivystysaikoina.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa