Minilex - Lakipuhelin

Asianosaisjulkisuus turvaa oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuutta

» Lakipuhelin neuvoo kokemuksella - Soita 0600 12 450 »

Kun riita-asiassa järjestettävä istunto on julkinen, eikä oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuutta ole rajoitettu, eivät asianosaisjulkisuuden ja yleisöjulkisuuden väliset erot ole suuria. Mutta milloin jotakin oikeudenkäynnin julkisuuden osaa on rajoitettu, on asianosaisjulkisuus yleensä yleisöjulkisuutta laajempi. Asianosaisjulkisuuden tarkoituksena on turvata asianosaisen kuuleminen sekä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuus.

Asianosaisella tai hänen edustajallaan on oikeus osallistua asian suulliseen käsittelyyn ja muutoinkin seurata asian käsittelyä. Tähän asianosaisen oikeuteen ei siis vaikuta esimerkiksi se, että tuomioistuin määrää käsittelyn suljetuksi. Poikkeuksena oikeudenkäynnin julkisuudesta on tunnustettuja rikosasioita koskeva kirjallinen menettely, joka ei ole julkinen edes asianosaisten osalta.

Asianosaisella on myös oikeus saada tieto oikeuksiinsa ja velvollisuuksiinsa vaikuttavista asiakirjoista. Oikeus kohdistuu myös sellaiseen asiakirjaan, joka on määrätty salassa pidettäväksi. Asiaan ei vaikuta se, onko asiakirja määrätty salassa pidettäväksi lain vai tuomioistuimen päätöksellä. Laissa on kuitenkin eräitä edellytyksiä, jotka estävät myös asianosaisen tiedonsaannin tällaisesta asiakirjasta. Yleensä tiedon antamisen pitäisi olla vastoin yleistä tai jonkun toisen henkilön tärkeää etua tai sen antaminen hankaloittaisi asian selvittämistä. Mikäli asianosaiselta on evätty oikeus asiakirjaan, on hänellä mahdollisuus hakea tähän päätöksen muutosta. Lakimies voi tarvittaessa auttaa selvittämään, onko muutoksenhaun tekeminen kannattavaa ja millaisia asioita muutoksenhaussa kannattaa tuoda esiin.


- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 - 

Selaa lakitietoa

 

» Edullisempaa lakipalvelua - jätä yhteydenottopyyntö »