Minilex - Lakipuhelin

Asiakirjajulkisuus on lähtökohta oikeudenkäynnissä

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Kuitenkin oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä salassa siltä osin kuin se sisältää tiettyjä suoraan lain nojalla salassa pidettäviä tietoja, kuten arkaluonteisia tietoja henkilön yksityiselämään liittyvistä seikoista tai tietoja rikoksen uhrista. Tuomioistuin voi myös tietyin edellytyksin asianosaisen pyynnöstä tai erityisestä syystä muutoinkin päättää, että oikeudenkäyntiasiakirja on pidettävä tarpeellisin osin salassa.

Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta. Kun vain osa asiakirjasta on salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julkisesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa pidettävä osa tule tietoon. Oikeudenkäyntiasiakirjojen sisällöstä voidaan antaa tieto suullisesti, antamalla asiakirja tiedon pyytäjän nähtäväksi paikan päällä tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asiakirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta kohtuutonta haittaa. Videotallenteesta tai siihen rinnastettavasta muusta kuva- ja äänitallenteesta tieto voidaan kuitenkin antaa vain luovuttamalla tallenne tuomioistuimessa nähtäväksi, jos tallenteen sisältö huomioon ottaen on syytä olettaa, että tiedon antaminen muulla tavoin voisi johtaa tallenteessa esiintyvien henkilöiden yksityisyyden suojan loukkaamiseen.

Oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi rikosasiassa asiaa ensimmäisessä oikeusasteessa käsiteltäessä, kun asia on ollut esillä suullisessa käsittelyssä tai, jos asiassa ei toimiteta suullista käsittelyä, kun annetaan ratkaisu pääasiassa. Kuitenkin, jos rikosasia käsitellään pääkäsittelyä toimittamatta kirjallisessa menettelyssä, tuomioistuimelle toimitettu oikeudenkäyntiasiakirja tulee julkiseksi, kun vastaajan suostumus asian ratkaisemiseen sanotussa menettelyssä on saapunut käräjäoikeudelle. Riita-asioissa oikeudenkäyntiasiakirjat tulevat julkiseksi, kun asiaa käsittelevä tuomioistuin on ne saanut. Tuomioistuimen ratkaisun sisältävä oikeudenkäyntiasiakirja taas tulee julkiseksi, kun se on annettu tai kun se on asianosaisen saatavissa.

Oikeudenkäyntiasiakirjat ovat siis pääsääntöisesti julkisia, mutta lainsäädännössä on lueteltu tilanteet, jolloin ne voidaan pitää salassa suoraan lain nojalla. Tuomioistuin voi myös määrätä omasta tai asianosaisen pyynnöstä asiakirjat salassa pidettäväksi. Asianosaisella on kuitenkin edelleen oikeus saada tieto myös sellaisesta asiakirjasta, joka on määrätty salassa pidettäväksi yleisöltä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa