Minilex - Lakipuhelin

Tuomioistuimen toimivalta ylimääräisessä muutoksenhaussa - KKO:1995:114

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu
    tuomioistuimen toimivalta
    Tuomioistuin- vai hallintoriita-asia

Tapauksessa oli kyse tilanteesta, jossa Kymen läänin työvoimapiirin toimisto oli velvoittanut X Oy:n puolesta toimineet kolme henkilöä suorittamaan valtiolle 11 399, 85 markkaa, josta tulivat vähennettäviksi ammattiliiton jäsenmaksut. Velvollisuus kyseisen summan suorittamiseen perustui siihen, että valtion varoista oli työvoimapiirin palkkaturvaa koskeneen asian osalta tekemässä päätöksessä määrätty maksettavaksi samainen summa palkkaturvana.

X Oy:n puolesta toimineet henkilöt toimittivat päätöksestä kantelun korkeimpaan oikeuteen sillä perusteella, etteivät he olleet näkemyksensä mukaan tulleet palkkaturvalain mukaisesti kuulluiksi ennen päätöksen tekemistä. Tapauksessa tuli juridiselta kantilta katsottuna arvioitavaksi, oliko kantelu osoitettava korkeimpaan oikeuteen vai korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Korkein oikeus katsoi, ettei kantelun tutkiminen kuulunut sen toimivaltaan, sillä se kohdistui ylimääräisestä muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuun hallintopäätökseen. Korkein oikeus lisäsi, että työvoimapiirin toimisto oli katsottavissa muutoksenhausta hallintoasioissa annetun lain 2 §:n 1 momentin mukaiseksi ylemmäksi hallintoviranomaiseksi, minkä johdosta kantelu sen tekemästä päätöksestä tuli ensiksi mainitun lain 3 §:n 1 momentin mukaisesti tehdä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Näin ollen korkein oikeus päätyi siirtämään kantelun korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi.

Tapauksesta käy hyvin ilmi se, että kantelua toimittaessa on syytä kiinnittää huomiota siihen, mikä tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään kantelun. Tähän kysymyksenasetteluun liittyvät lainkohdat ovat usein melko yksiselitteisiä, vaikkakin informaatiota saattaa joutua etsimään eri säädöksistä. Toisaalta tapaus ilmentää myös viranomaiselle asetettua velvollisuutta siirtää asia toimivaltaiseen viranomaiseen tilanteessa, jossa se itse ei ole toimivaltainen sitä käsittelemään. 

 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa