Minilex - Lakipuhelin

Toimivalta lunastusasiassa - KKO:2010:30

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • oikeuspaikka

Technopolis Oyj oli hankkinut yhdeksän kymmenesosaa Technopolis Kareltek Oy:n osakkeita.  Technopolis oli ilmoittanut Kareltekille vähemmistöosakkeiden lunastamista koskevasta vaatimuksestaan Kareltekille ja pyytänyt Keskuskauppakamarin lunastuslautakuntaa nimeämään välimiesoikeuden ratkaisemaan lunastusriidan.  Technopolis Oyj antoi vakuuden Kareltekin vähemmistöosakkaiden lukuun, jonka jälkeen välimiesoikeus vahvisti käsittelyratkaisullaan, että Technopolis Oyj omisti kaikki Kareltekin osakkeet. 

A, joka oli omistanut Kareltekin osakkeital, vaati Technopolis Oyj:hin kohdistamassaan kanteessa todettavaksi, että Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan päätös asiassa oli hänen kohdallaan pätemätön.  Käräjäoikeuden tuli todeta, että A:lla oli edelleen omistusoikeus Kareltekin osakkeisiin.  A ilmoitti, että hänelle ei oltu annettu pyynnöstä huolimatta tiedoksi päätöstä, jolla lunastuslautakunta oli määrännyt välimiehen.  Kauppakamarilain mukaan asioiden käsittelyyn lunastuslautakunnassa sovellettiin muun muassa hallintolakia.  Lautakunnan voitiin katsoa käyttävän julkista valtaa välimiehiä asettaessaan, ja sen päätöksiä voitiin pitää hallintopäätöksinä.  Hallintolainkäyttölain mukaan hallintoasiassa tehdystä päätöksestä sai valittaa sen mukaan kuin laissa säädetään.  Lain mukaan lakia sovelletaan käyttöön yleisissä hallintotuomioistuimissa.  Käräjäoikeus ei ollut toimivaltainen käsittelemään asiaa, joten käräjäoikeus jätti kanteen tutkimatta.  Hovioikeus ei muuttanut käräjäoikeuden päätöksen lopputulosta. 

Korkeimmassa oikeudessa oli kysymys siitä, onko se tuomioistuin, joka osakeyhtiölain mukaan on toimivaltainen käsittelemään vähemmistöosakkaiden lunastuksessa annettua välitystuomiota koskevan valituksen, toimivaltainen myös silloin, kun asiassa on vedottu välimiesmenettelyssä annetussa laissa säädettyyn mitättömyys- tai kumoamisperusteeseen.  Asiassa A on perustanut vaatimuksensa siihen, ettei Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta ollut noudattanut lakia päätöksentekomenettelyssään.  Korkein oikeus täten toteaa, että yleisessä tuomioistuimessa voidaan tutkia ainoastaan välitystuomion mitättömäksi julistamista, kumoamista tai erityissäännöksen nojalla sen muuttamista koskeva asia.  Tuomioistuimessa ei voida puuttua Kauppakeskuskamarin lunastuslautakunnan menettelyyn tai päätökseen.  Osakeyhtiölaissa määrätään se tuomioistuin, jolla on toimivalta käsitellä vähemmistöosakkaiden lunastusasiassa tehtyjä valituksia.  Korkein oikeus katsoo, että osakeyhtiölaissa tarkoitetulla tuomioistuimella on toimivalta tutkia välitystuomion pysyvyys myös välimiesmenettelystä annetun lain mukaisella perusteella.  Asia siirretään toimivaltaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, joka tässä asiassa on Päijät-Hämeen käräjäoikeus.  Hovioikeuden ja käräjäoikeuden päätöksen kumotaan ja asia siirretään Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


 

Selaa lakitietoa